3880. παραλαμβάνω (paralambanó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3880. παραλαμβάνω (paralambanó) — 50 Occurrences

Matthew 1:20 V-ANA
GRK: μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαρίαν τὴν
NAS: do not be afraid to take Mary
KJV: fear not to take unto thee Mary
INT: not fear to take to [you] Mary [as] the

Matthew 1:24 V-AIA-3S
GRK: Κυρίου καὶ παρέλαβεν τὴν γυναῖκα
NAS: commanded him, and took [Mary] as his wife,
KJV: him, and took unto him his wife:
INT: of [the] Lord and took to [him] the wife

Matthew 2:13 V-AMA-2S
GRK: λέγων Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον
NAS: Get up! Take the Child
KJV: Arise, and take the young child
INT: saying Having risen take with [you] the child

Matthew 2:14 V-AIA-3S
GRK: δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβεν τὸ παιδίον
NAS: Joseph got up and took the Child
KJV: he arose, he took the young child
INT: moreover he having risen took with [him] the child

Matthew 2:20 V-AMA-2S
GRK: λέγων Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον
NAS: Get up, take the Child
KJV: Arise, and take the young child
INT: saying Having risen take with [you] the child

Matthew 2:21 V-AIA-3S
GRK: δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβεν τὸ παιδίον
NAS: Joseph got up, took the Child
KJV: he arose, and took the young child
INT: moreover he having risen took with [him] the child

Matthew 4:5 V-PIA-3S
GRK: Τότε παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ
NAS: the devil took Him into the holy
KJV: taketh him up into the holy
INT: then takes him the

Matthew 4:8 V-PIA-3S
GRK: Πάλιν παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ
NAS: the devil took Him to a very
KJV: taketh him up into an exceeding
INT: Again takes him the

Matthew 12:45 V-PIA-3S
GRK: πορεύεται καὶ παραλαμβάνει μεθ' ἑαυτοῦ
NAS: it goes and takes along with it seven
KJV: goeth he, and taketh with himself
INT: it goes and takes with itself

Matthew 17:1 V-PIA-3S
GRK: ἡμέρας ἓξ παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς
NAS: Jesus took with Him Peter
KJV: days Jesus taketh Peter, James,
INT: days six takes with [him] Jesus

Matthew 18:16 V-AMA-2S
GRK: μὴ ἀκούσῃ παράλαβε μετὰ σοῦ
NAS: he does not listen [to you], take one
KJV: not hear [thee, then] take with thee
INT: not he will hear take with you

Matthew 20:17 V-AIA-3S
GRK: εἰς Ἰεροσόλυμα παρέλαβεν τοὺς δώδεκα
NAS: up to Jerusalem, He took the twelve
KJV: to Jerusalem took the twelve disciples
INT: to Jerusalem he took the twelve

Matthew 24:40 V-PIM/P-3S
GRK: ἀγρῷ εἷς παραλαμβάνεται καὶ εἷς
NAS: one will be taken and one
KJV: the one shall be taken, and
INT: field one is taken and one

Matthew 24:41 V-PIM/P-3S
GRK: μύλῳ μία παραλαμβάνεται καὶ μία
NAS: one will be taken and one
KJV: the one shall be taken, and
INT: mill one is taken and one

Matthew 26:37 V-APA-NMS
GRK: καὶ παραλαβὼν τὸν Πέτρον
NAS: And He took with Him Peter and the two
KJV: And he took with him Peter and
INT: And having taken with [him] Peter

Matthew 27:27 V-APA-NMP
GRK: τοῦ ἡγεμόνος παραλαβόντες τὸν Ἰησοῦν
NAS: of the governor took Jesus
KJV: of the governor took Jesus
INT: of the governor having taken with [them] Jesus

Mark 4:36 V-PIA-3P
GRK: τὸν ὄχλον παραλαμβάνουσιν αὐτὸν ὡς
NAS: the crowd, they took Him along with them in the boat,
KJV: the multitude, they took him
INT: the crowd they take with [them] him as

Mark 5:40 V-PIA-3S
GRK: ἐκβαλὼν πάντας παραλαμβάνει τὸν πατέρα
NAS: them all out, He took along the child's
KJV: them all out, he taketh the father and
INT: having put out all takes with [him] the father

Mark 7:4 V-AIA-3P
GRK: ἐστιν ἃ παρέλαβον κρατεῖν βαπτισμοὺς
NAS: which they have received in order to observe,
KJV: which they have received to hold,
INT: there are which they received to hold washings

Mark 9:2 V-PIA-3S
GRK: ἡμέρας ἓξ παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς
NAS: Jesus took with Him Peter
KJV: Jesus taketh [with him] Peter,
INT: days six takes with [him] Jesus

Mark 10:32 V-APA-NMS
GRK: ἐφοβοῦντο καὶ παραλαβὼν πάλιν τοὺς
NAS: And again He took the twelve
KJV: And he took again
INT: were afraid And having taken to [him] again the

Mark 14:33 V-PIA-3S
GRK: καὶ παραλαμβάνει τὸν Πέτρον
NAS: And He took with Him Peter and James
KJV: And he taketh with him
INT: And he takes Peter

Luke 9:10 V-APA-NMS
GRK: ἐποίησαν Καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ὑπεχώρησεν
NAS: that they had done. Taking them with Him, He withdrew
KJV: And he took them,
INT: they had done And having taken them he withdrew

Luke 9:28 V-APA-NMS
GRK: ὀκτὼ καὶ παραλαβὼν Πέτρον καὶ
NAS: sayings, He took along Peter
KJV: sayings, he took Peter and
INT: eight and having taken Peter and

Luke 11:26 V-PIA-3S
GRK: πορεύεται καὶ παραλαμβάνει ἕτερα πνεύματα
NAS: it goes and takes [along] seven
KJV: and taketh [to him] seven
INT: it goes and takes other spirits

Luke 17:34 V-FIP-3S
GRK: ὁ εἷς παραλημφθήσεται καὶ ὁ
NAS: one will be taken and the other
KJV: the one shall be taken, and
INT: the one will be taken and the

Luke 17:35 V-FIP-3S
GRK: ἡ μία παραλημφθήσεται ἡ δὲ
NAS: place; one will be taken and the other
KJV: the one shall be taken, and
INT: the one will be taken and

Luke 17:36 V
GRK: ὁ εἴς παραληφθήσεται καὶ ὁ
KJV: the one shall be taken, and
INT: the one shall be taken and the

Luke 18:31 V-APA-NMS
GRK: Παραλαβὼν δὲ τοὺς
NAS: Then He took the twelve aside
KJV: Then he took [unto him] the twelve,
INT: having taken to [him] moreover the

John 1:11 V-AIA-3P
GRK: αὐτὸν οὐ παρέλαβον
NAS: who were His own did not receive Him.
KJV: and his own received him not.
INT: him not received

John 14:3 V-FIM-1S
GRK: ἔρχομαι καὶ παραλήμψομαι ὑμᾶς πρὸς
NAS: again and receive you to Myself,
KJV: again, and receive you unto
INT: I am coming and will receive you to

John 19:16 V-AIA-3P
GRK: ἵνα σταυρωθῇ Παρέλαβον οὖν τὸν
KJV: be crucified. And they took Jesus, and
INT: that he might be crucified So they took Therefore

Acts 15:39 V-APA-AMS
GRK: τε Βαρνάβαν παραλαβόντα τὸν Μάρκον
NAS: and Barnabas took Mark
KJV: and so Barnabas took Mark, and sailed
INT: and Barnabas having taken Mark

Acts 16:33 V-APA-NMS
GRK: καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ἐν
NAS: And he took them that [very] hour
KJV: And he took them the same
INT: And having taken them in

Acts 21:24 V-APA-NMS
GRK: τούτους παραλαβὼν ἁγνίσθητι σὺν
NAS: take them and purify yourself along
KJV: Them take, and purify thyself with
INT: these having taken be purified with

Acts 21:26 V-APA-NMS
GRK: ὁ Παῦλος παραλαβὼν τοὺς ἄνδρας
NAS: Then Paul took the men, and the next
KJV: Then Paul took the men, and the next
INT: Paul having taken the men

Acts 21:32 V-APA-NMS
GRK: ὃς ἐξαυτῆς παραλαβὼν στρατιώτας καὶ
NAS: At once he took along [some] soldiers
KJV: Who immediately took soldiers and
INT: who at once having taken with [him] soldiers and

Acts 23:18 V-APA-NMS
GRK: μὲν οὖν παραλαβὼν αὐτὸν ἤγαγεν
NAS: So he took him and led
KJV: So he took him, and brought
INT: indeed therfore having taken him brought [him]

1 Corinthians 11:23 V-AIA-1S
GRK: ἐγὼ γὰρ παρέλαβον ἀπὸ τοῦ
NAS: For I received from the Lord
KJV: For I have received of the Lord
INT: I indeed received from the

1 Corinthians 15:1 V-AIA-2P
GRK: ὃ καὶ παρελάβετε ἐν ᾧ
NAS: also you received, in which
KJV: also ye have received, and
INT: which also you received in which

1 Corinthians 15:3 V-AIA-1S
GRK: ὃ καὶ παρέλαβον ὅτι Χριστὸς
NAS: what I also received, that Christ died
KJV: I also received, how that Christ
INT: what also I received that Christ

Galatians 1:9 V-AIA-2P
GRK: παρ' ὃ παρελάβετε ἀνάθεμα ἔστω
NAS: to what you received, he is to be accursed!
KJV: that ye have received, let him be
INT: contrary to what you received accursed let him be

Galatians 1:12 V-AIA-1S
GRK: παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτό οὔτε
NAS: For I neither received it from man,
KJV: I neither received it of
INT: from man received it nor

Philippians 4:9 V-AIA-2P
GRK: ἐμάθετε καὶ παρελάβετε καὶ ἠκούσατε
NAS: you have learned and received and heard
KJV: learned, and received, and heard,
INT: you learned and received and heard

Colossians 2:6 V-AIA-2P
GRK: Ὡς οὖν παρελάβετε τὸν χριστὸν
NAS: Therefore as you have received Christ
KJV: therefore received Christ
INT: As therefore you received Christ

Colossians 4:17 V-AIA-2S
GRK: διακονίαν ἣν παρέλαβες ἐν κυρίῳ
NAS: which you have received in the Lord,
KJV: which thou hast received in
INT: service which you did receive in [the] Lord

1 Thessalonians 2:13 V-APA-NMP
GRK: ἀδιαλείπτως ὅτι παραλαβόντες λόγον ἀκοῆς
NAS: God that when you received the word
KJV: because, when ye received the word
INT: unceasingly that having received [the] word of [the] report

1 Thessalonians 4:1 V-AIA-2P
GRK: ἵνα καθὼς παρελάβετε παρ' ἡμῶν
NAS: Jesus, that as you received from us [instruction] as to how
KJV: Jesus, that as ye have received of us
INT: so that even as you received from us

2 Thessalonians 3:6 V-AIA-2P
GRK: παράδοσιν ἣν παρελάβοσαν παρ' ἡμῶν
NAS: which you received from us.
KJV: the tradition which he received of us.
INT: tradition which you received from us

Hebrews 12:28 V-PPA-NMP
GRK: βασιλείαν ἀσάλευτον παραλαμβάνοντες ἔχωμεν χάριν
NAS: Therefore, since we receive a kingdom
KJV: Wherefore we receiving a kingdom
INT: a kingdom not to be shaken receiving we might have grace

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page