παραλήμψομαι
Englishman's Concordance
παραλήμψομαι (paralēmpsomai) — 1 Occurrence

John 14:3 V-FIM-1S
GRK: ἔρχομαι καὶ παραλήμψομαι ὑμᾶς πρὸς
NAS: again and receive you to Myself,
KJV: again, and receive you unto
INT: I am coming and will receive you to

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page