παρελάβοσαν
Englishman's Concordance
παρελάβοσαν (parelabosan) — 1 Occurrence

2 Thessalonians 3:6 V-AIA-2P
GRK: παράδοσιν ἣν παρελάβοσαν παρ' ἡμῶν
NAS: which you received from us.
KJV: the tradition which he received of us.
INT: tradition which you received from us

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page