3498. νεκρός (nekros)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3498. νεκρός (nekros) — 130 Occurrences

Matthew 8:22 Adj-AMP
GRK: ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς
NAS: Me, and allow the dead to bury
KJV: and let the dead bury their
INT: leave the dead to bury

Matthew 8:22 Adj-AMP
GRK: τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς
NAS: to bury their own dead.
KJV: bury their dead.
INT: their own dead

Matthew 10:8 Adj-AMP
GRK: ἀσθενοῦντας θεραπεύετε νεκροὺς ἐγείρετε λεπροὺς
NAS: raise [the] dead, cleanse
KJV: raise the dead, cast out
INT: Sick heal dead raise lepers

Matthew 11:5 Adj-NMP
GRK: ἀκούουσιν καὶ νεκροὶ ἐγείρονται καὶ
NAS: hear, [the] dead are raised
KJV: hear, the dead are raised up,
INT: hear and dead are raised and

Matthew 14:2 Adj-GMP
GRK: ἀπὸ τῶν νεκρῶν καὶ διὰ
NAS: he has risen from the dead, and that is why
KJV: is risen from the dead; and therefore
INT: from the dead and because of

Matthew 17:9 Adj-GMP
GRK: ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἐγερθῇ
NAS: of Man has risen from the dead.
KJV: be risen again from the dead.
INT: of man from among [the] dead be risen

Matthew 22:31 Adj-GMP
GRK: ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν οὐκ ἀνέγνωτε
NAS: the resurrection of the dead, have you not read
KJV: the resurrection of the dead, have ye
INT: resurrection of the dead not have you read

Matthew 22:32 Adj-GMP
GRK: ὁ θεὸς νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων
NAS: He is not the God of the dead but of the living.
KJV: the God of the dead, but
INT: God of [the] dead but of [the] living

Matthew 23:27 Adj-GMP
GRK: γέμουσιν ὀστέων νεκρῶν καὶ πάσης
NAS: they are full of dead men's bones
KJV: full of dead [men's] bones,
INT: they are full of bones of [the] dead and of all

Matthew 27:64 Adj-GMP
GRK: ἀπὸ τῶν νεκρῶν καὶ ἔσται
NAS: He has risen from the dead,' and the last
KJV: He is risen from the dead: so the last
INT: from the dead and will be

Matthew 28:4 Adj-NMP
GRK: ἐγενήθησαν ὡς νεκροί
NAS: of him and became like dead men.
KJV: became as dead [men].
INT: became as dead [men]

Matthew 28:7 Adj-GMP
GRK: ἀπὸ τῶν νεκρῶν καὶ ἰδοὺ
NAS: that He has risen from the dead; and behold,
KJV: from the dead; and,
INT: from the dead and behold

Mark 6:14 Adj-GMP
GRK: ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν καὶ διὰ
NAS: has risen from the dead, and that is why
KJV: was risen from the dead, and therefore
INT: is risen from among [the] dead and because of

Mark 9:9 Adj-GMP
GRK: ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ
NAS: of Man rose from the dead.
KJV: were risen from the dead.
INT: of man from among [the] dead be risen

Mark 9:10 Adj-GMP
GRK: τὸ ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι
NAS: what rising from the dead meant.
KJV: the rising from the dead should mean.
INT: the from among [the] dead rising

Mark 9:26 Adj-NMS
GRK: ἐγένετο ὡσεὶ νεκρὸς ὥστε τοὺς
NAS: so much like a corpse that most
KJV: he was as one dead; insomuch that
INT: he became as if dead so that

Mark 12:25 Adj-GMP
GRK: γὰρ ἐκ νεκρῶν ἀναστῶσιν οὔτε
NAS: they rise from the dead, they neither
KJV: from the dead, they neither
INT: indeed from among [the] dead they rise neither

Mark 12:26 Adj-GMP
GRK: δὲ τῶν νεκρῶν ὅτι ἐγείρονται
NAS: the fact that the dead rise again,
KJV: as touching the dead, that
INT: moreover the dead that they rise

Mark 12:27 Adj-GMP
GRK: ἔστιν θεὸς νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων
NAS: He is not the God of the dead, but of the living;
KJV: not the God of the dead, but the God
INT: He is God of [the] dead but of [the] living

Mark 16:14 Adj-GMP
GRK: ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν οὐκ ἐπίστευσαν
INT: arisen from the dead not they believed

Luke 7:15 Adj-NMS
GRK: ἀνεκάθισεν ὁ νεκρὸς καὶ ἤρξατο
NAS: The dead man sat up and began
KJV: And he that was dead sat up, and
INT: sat up the dead [man] and began

Luke 7:22 Adj-NMP
GRK: κωφοὶ ἀκούουσιν νεκροὶ ἐγείρονται πτωχοὶ
NAS: hear, [the] dead are raised
KJV: hear, the dead are raised,
INT: deaf hear dead are raised poor

Luke 9:7 Adj-GMP
GRK: ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν
NAS: that John had risen from the dead,
KJV: was risen from the dead;
INT: has been raised from among [the] dead

Luke 9:60 Adj-AMP
GRK: Ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς
NAS: to him, Allow the dead to bury
KJV: unto him, Let the dead bury their
INT: Leave the dead to bury

Luke 9:60 Adj-AMP
GRK: τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς σὺ δὲ
NAS: their own dead; but as for you, go
KJV: bury their dead: but go
INT: their own dead you however

Luke 15:24 Adj-NMS
GRK: υἱός μου νεκρὸς ἦν καὶ
NAS: of mine was dead and has come to life again;
KJV: son was dead, and is alive again;
INT: son of me dead was and

Luke 15:32 Adj-NMS
GRK: σου οὗτος νεκρὸς ἦν καὶ
NAS: of yours was dead and [has begun] to live,
KJV: brother was dead, and is alive again;
INT: of you this dead was and

Luke 16:30 Adj-GMP
GRK: τις ἀπὸ νεκρῶν πορευθῇ πρὸς
NAS: goes to them from the dead, they will repent!'
KJV: them from the dead, they will repent.
INT: one from [the] dead should go to

Luke 16:31 Adj-GMP
GRK: τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ πεισθήσονται
NAS: someone rises from the dead.'
KJV: rose from the dead.
INT: one from [the] dead should rise will they be persuaded

Luke 20:35 Adj-GMP
GRK: τῆς ἐκ νεκρῶν οὔτε γαμοῦσιν
NAS: and the resurrection from the dead, neither
KJV: from the dead, neither
INT: which [is] from among [the] dead neither marry

Luke 20:37 Adj-NMP
GRK: ἐγείρονται οἱ νεκροὶ καὶ Μωυσῆς
NAS: But that the dead are raised, even
KJV: Now that the dead are raised, even
INT: are raised the dead even Moses

Luke 20:38 Adj-GMP
GRK: οὐκ ἔστιν νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων
NAS: He is not the God of the dead but of the living;
KJV: a God of the dead, but
INT: not he is of [the] dead but of [the] living

Luke 24:5 Adj-GMP
GRK: μετὰ τῶν νεκρῶν
NAS: the living One among the dead?
KJV: the living among the dead?
INT: among the dead

Luke 24:46 Adj-GMP
GRK: ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ
NAS: and rise again from the dead the third
KJV: to rise from the dead the third day:
INT: to rise from among [the] dead the third

John 2:22 Adj-GMP
GRK: ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν ἐμνήσθησαν οἱ
NAS: He was raised from the dead, His disciples
KJV: from the dead, his
INT: he was raised up from among [the] dead remembered the

John 5:21 Adj-AMP
GRK: ἐγείρει τοὺς νεκροὺς καὶ ζωοποιεῖ
NAS: raises the dead and gives
KJV: raiseth up the dead, and
INT: raises up the dead and gives life

John 5:25 Adj-NMP
GRK: ὅτε οἱ νεκροὶ ἀκούσουσιν τῆς
NAS: is, when the dead will hear
KJV: is, when the dead shall hear the voice
INT: when the dead will hear the

John 12:1 Adj-GMP
GRK: ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν Ἰησοῦς
NAS: Jesus had raised from the dead.
KJV: he raised from the dead.
INT: raised from among [the] dead Jesus

John 12:9 Adj-GMP
GRK: ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν
NAS: whom He raised from the dead.
KJV: he had raised from the dead.
INT: he raised from among [the] dead

John 12:17 Adj-GMP
GRK: αὐτὸν ἐκ νεκρῶν
NAS: and raised him from the dead, continued to testify
KJV: him from the dead, bare record.
INT: him from among [the] dead

John 20:9 Adj-GMP
GRK: αὐτὸν ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι
NAS: that He must rise again from the dead.
KJV: rise again from the dead.
INT: him from among [the] dead to rise

John 21:14 Adj-GMP
GRK: ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν
NAS: after He was raised from the dead.
KJV: after that he was risen from the dead.
INT: having been raised from among [the] dead

Acts 3:15 Adj-GMP
GRK: ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν οὗ ἡμεῖς
NAS: raised from the dead, [a fact] to which
KJV: hath raised from the dead; whereof we
INT: raised up from among [the] dead whereof we

Acts 4:2 Adj-GMP
GRK: τὴν ἐκ νεκρῶν
NAS: the resurrection from the dead.
KJV: the resurrection from the dead.
INT: which [is] from among [the] dead

Acts 4:10 Adj-GMP
GRK: ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν ἐν τούτῳ
NAS: raised from the dead-- by this [name] this man
KJV: raised from the dead, [even] by him
INT: raised from among [the] dead by him

Acts 5:10 Adj-AFS
GRK: εὗρον αὐτὴν νεκράν καὶ ἐξενέγκαντες
NAS: in and found her dead, and they carried
KJV: her dead, and,
INT: found her dead and having carried out

Acts 10:41 Adj-GMP
GRK: αὐτὸν ἐκ νεκρῶν
NAS: with Him after He arose from the dead.
KJV: rose from the dead.
INT: him from among [the] dead

Acts 10:42 Adj-GMP
GRK: ζώντων καὶ νεκρῶν
NAS: as Judge of the living and the dead.
KJV: of quick and dead.
INT: of living and dead

Acts 13:30 Adj-GMP
GRK: αὐτὸν ἐκ νεκρῶν
NAS: But God raised Him from the dead;
KJV: him from the dead:
INT: him from among [the] dead

Acts 13:34 Adj-GMP
GRK: αὐτὸν ἐκ νεκρῶν μηκέτι μέλλοντα
NAS: [As for the fact] that He raised Him up from the dead, no longer
KJV: up from the dead, [now] no more to
INT: him from among [the] dead no more to be about

Acts 17:3 Adj-GMP
GRK: ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν καὶ ὅτι
NAS: and rise again from the dead, and [saying], This
KJV: risen again from the dead; and that
INT: to have risen from among [the] dead and that

Acts 17:31 Adj-GMP
GRK: αὐτὸν ἐκ νεκρῶν
NAS: by raising Him from the dead.
KJV: him from the dead.
INT: him from among [the] dead

Acts 17:32 Adj-GMP
GRK: δὲ ἀνάστασιν νεκρῶν οἱ μὲν
NAS: of the resurrection of the dead, some
KJV: of the resurrection of the dead, some
INT: moreover a resurrection of [the] dead some indeed

Acts 20:9 Adj-NMS
GRK: καὶ ἤρθη νεκρός
NAS: and was picked up dead.
KJV: and was taken up dead.
INT: and was taken up dead

Acts 23:6 Adj-GMP
GRK: καὶ ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ κρίνομαι
NAS: and resurrection of the dead!
KJV: resurrection of the dead I
INT: and resurrection of [the] dead I am judged

Acts 24:21 Adj-GMP
GRK: Περὶ ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ κρίνομαι
NAS: them, 'For the resurrection of the dead I am on trial
KJV: the resurrection of the dead I
INT: Concerning [the] resurrection of [the] dead I am judged

Acts 26:8 Adj-AMP
GRK: ὁ θεὸς νεκροὺς ἐγείρει
NAS: God does raise the dead?
KJV: God should raise the dead?
INT: God [the] dead raises

Acts 26:23 Adj-GMP
GRK: ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν φῶς μέλλει
NAS: of [His] resurrection from the dead He would
KJV: from the dead, and should
INT: through resurrection of [the] dead light is about

Acts 28:6 Adj-AMS
GRK: καταπίπτειν ἄφνω νεκρόν ἐπὶ πολὺ
NAS: fall down dead. But after they had waited
KJV: or fallen down dead suddenly: but
INT: to fall down suddenly dead after a while great

Romans 1:4 Adj-GMP
GRK: ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: by the resurrection from the dead, according
KJV: by the resurrection from the dead:
INT: by resurrection of [the] dead Jesus Christ

Romans 4:17 Adj-AMP
GRK: ζωοποιοῦντος τοὺς νεκροὺς καὶ καλοῦντος
NAS: who gives life to the dead and calls
KJV: who quickeneth the dead, and
INT: gives life the dead and calls

Romans 4:24 Adj-GMP
GRK: ἡμῶν ἐκ νεκρῶν
NAS: Jesus our Lord from the dead,
KJV: Lord from the dead;
INT: of us from among [the] dead

Romans 6:4 Adj-GMP
GRK: Χριστὸς ἐκ νεκρῶν διὰ τῆς
NAS: was raised from the dead through
KJV: from the dead by
INT: Christ from among [the] dead by the

Romans 6:9 Adj-GMP
GRK: ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν οὐκέτι ἀποθνήσκει
NAS: having been raised from the dead, is never
KJV: from the dead dieth
INT: having been raised up from among [the] dead no more dies

Romans 6:11 Adj-AMP
GRK: ἑαυτοὺς εἶναι νεκροὺς μὲν τῇ
NAS: yourselves to be dead to sin,
KJV: yourselves to be dead indeed unto sin,
INT: yourselves to be dead indeed

Romans 6:13 Adj-GMP
GRK: ὡσεὶ ἐκ νεκρῶν ζῶντας καὶ
NAS: as those alive from the dead, and your members
KJV: from the dead, and
INT: as from among [the] dead alive and

Romans 7:4 Adj-GMP
GRK: τῷ ἐκ νεκρῶν ἐγερθέντι ἵνα
NAS: to Him who was raised from the dead, in order
KJV: from the dead, that
INT: from among [the] dead having been raised that

Romans 7:8 Adj-NFS
GRK: νόμου ἁμαρτία νεκρά
NAS: from the Law sin [is] dead.
KJV: the law sin [was] dead.
INT: law sin [was] dead

Romans 8:10 Adj-NNS
GRK: μὲν σῶμα νεκρὸν διὰ ἁμαρτίαν
NAS: the body is dead because
KJV: the body [is] dead because
INT: indeed body [is] dead on account of sin

Romans 8:11 Adj-GMP
GRK: Ἰησοῦν ἐκ νεκρῶν οἰκεῖ ἐν
NAS: Jesus from the dead dwells
KJV: Jesus from the dead dwell in
INT: Jesus from among [the] dead dwells in

Romans 8:11 Adj-GMP
GRK: ἐγείρας ἐκ νεκρῶν Χριστὸν Ἰησοῦν
NAS: Jesus from the dead will also
KJV: Christ from the dead shall also
INT: having raised up from among [the] dead Christ Jesus

Romans 8:34 Adj-GMP
GRK: ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν ὅς καί
INT: having been raised up from dead who also

Romans 10:7 Adj-GMP
GRK: Χριστὸν ἐκ νεκρῶν ἀναγαγεῖν
NAS: Christ up from the dead).
KJV: again from the dead.)
INT: Christ from among [the] dead to bring up

Romans 10:9 Adj-GMP
GRK: ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν σωθήσῃ
NAS: raised Him from the dead, you will be saved;
KJV: from the dead, thou shalt be saved.
INT: raised from among [the] dead you will be saved

Romans 11:15 Adj-GMP
GRK: ζωὴ ἐκ νεκρῶν
NAS: be but life from the dead?
KJV: life from the dead?
INT: life from among [the] dead

Romans 14:9 Adj-GMP
GRK: ἵνα καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων
NAS: both of the dead and of the living.
KJV: both of the dead and
INT: that both [the] dead and livng

1 Corinthians 15:12 Adj-GMP
GRK: ὅτι ἐκ νεκρῶν ἐγήγερται πῶς
NAS: that He has been raised from the dead, how
KJV: he rose from the dead, how say
INT: that from among [the] dead he has been raised how

1 Corinthians 15:12 Adj-GMP
GRK: ὅτι ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν
NAS: resurrection of the dead?
KJV: no resurrection of the dead?
INT: that a resurrection of [the] dead not there is

1 Corinthians 15:13 Adj-GMP
GRK: δὲ ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν
NAS: resurrection of the dead, not even
KJV: no resurrection of the dead, then is
INT: however a resurrection of [the] dead not there is

1 Corinthians 15:15 Adj-NMP
GRK: εἴπερ ἄρα νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται
NAS: if in fact the dead are not raised.
KJV: if so be that the dead rise not.
INT: if then [the] dead not are raised

1 Corinthians 15:16 Adj-NMP
GRK: εἰ γὰρ νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται
NAS: For if the dead are not raised,
KJV: For if the dead rise not,
INT: if indeed [the] dead not are raised

1 Corinthians 15:20 Adj-GMP
GRK: ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν ἀπαρχὴ τῶν
NAS: has been raised from the dead, the first fruits
KJV: from the dead, [and] become
INT: has been raised from among [the] dead first-fruit of those

1 Corinthians 15:21 Adj-GMP
GRK: ἀνθρώπου ἀνάστασις νεκρῶν
NAS: [came] the resurrection of the dead.
KJV: the resurrection of the dead.
INT: man resurrection of [the] dead

1 Corinthians 15:29 Adj-GMP
GRK: ὑπὲρ τῶν νεκρῶν εἰ ὅλως
NAS: who are baptized for the dead? If
KJV: for the dead, if
INT: for the dead if at all

1 Corinthians 15:29 Adj-NMP
GRK: εἰ ὅλως νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται
NAS: If the dead are not raised
KJV: the dead, if the dead rise not
INT: if at all [the] dead not are raised

1 Corinthians 15:32 Adj-NMP
GRK: ὄφελος εἰ νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται
NAS: me? If the dead are not raised,
KJV: me, if the dead rise not?
INT: profit if [the] dead not are raised

1 Corinthians 15:35 Adj-NMP
GRK: ἐγείρονται οἱ νεκροί ποίῳ δὲ
NAS: How are the dead raised?
KJV: How are the dead raised up? and
INT: are raised the dead with what moreover

1 Corinthians 15:42 Adj-GMP
GRK: ἀνάστασις τῶν νεκρῶν σπείρεται ἐν
NAS: is the resurrection of the dead. It is sown
KJV: [is] the resurrection of the dead. It is sown
INT: resurrection of the dead It is sown in

1 Corinthians 15:52 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ νεκροὶ ἐγερθήσονται ἄφθαρτοι
NAS: for the trumpet will sound, and the dead will be raised
KJV: and the dead shall be raised
INT: and the dead will be raised imperishable

2 Corinthians 1:9 Adj-AMP
GRK: ἐγείροντι τοὺς νεκρούς
NAS: but in God who raises the dead;
KJV: which raiseth the dead:
INT: raises the dead

Galatians 1:1 Adj-GMP
GRK: αὐτὸν ἐκ νεκρῶν
NAS: who raised Him from the dead),
KJV: him from the dead;)
INT: him from among [the] dead

Ephesians 1:20 Adj-GMP
GRK: αὐτὸν ἐκ νεκρῶν καὶ καθίσας
NAS: when He raised Him from the dead and seated
KJV: him from the dead, and set
INT: him from among [the] dead and having set [him]

Ephesians 2:1 Adj-AMP
GRK: ὑμᾶς ὄντας νεκροὺς τοῖς παραπτώμασιν
NAS: And you were dead in your trespasses
KJV: [hath he quickened], who were dead in trespasses
INT: you being dead in trespasses

Ephesians 2:5 Adj-AMP
GRK: ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς τοῖς παραπτώμασιν
NAS: even when we were dead in our transgressions,
KJV: were dead in sins,
INT: being we dead in trespasses

Ephesians 5:14 Adj-GMP
GRK: ἐκ τῶν νεκρῶν καὶ ἐπιφαύσει
NAS: And arise from the dead, And Christ
KJV: arise from the dead, and Christ
INT: from among the dead and will will shine upon

Philippians 3:11 Adj-GMP
GRK: τὴν ἐκ νεκρῶν
NAS: to the resurrection from the dead.
KJV: unto the resurrection of the dead.
INT: from out of dead

Colossians 1:18 Adj-GMP
GRK: ἐκ τῶν νεκρῶν ἵνα γένηται
NAS: the firstborn from the dead, so
KJV: the firstborn from the dead; that in
INT: from among the dead that might be

Colossians 2:12 Adj-GMP
GRK: αὐτὸν ἐκ νεκρῶν
NAS: of God, who raised Him from the dead.
KJV: him from the dead.
INT: him from among the dead

Colossians 2:13 Adj-AMP
GRK: καὶ ὑμᾶς νεκροὺς ὄντας ἐν
NAS: When you were dead in your transgressions
KJV: you, being dead in your sins
INT: And you dead being in

1 Thessalonians 1:10 Adj-GMP
GRK: ἐκ τῶν νεκρῶν Ἰησοῦν τὸν
NAS: He raised from the dead, [that is] Jesus,
KJV: from the dead, [even] Jesus,
INT: from among the dead Jesus who

1 Thessalonians 4:16 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ
NAS: of God, and the dead in Christ
KJV: of God: and the dead in Christ
INT: and the dead in Christ

2 Timothy 2:8 Adj-GMP
GRK: ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν ἐκ σπέρματος
NAS: risen from the dead, descendant
KJV: from the dead according to
INT: raised from among [the] dead of [the] seed

2 Timothy 4:1 Adj-AMP
GRK: ζῶντας καὶ νεκρούς καὶ τὴν
NAS: the living and the dead, and by His appearing
KJV: the quick and the dead at his
INT: living and dead and who

Hebrews 6:1 Adj-GNP
GRK: μετανοίας ἀπὸ νεκρῶν ἔργων καὶ
NAS: of repentance from dead works
KJV: of repentance from dead works, and
INT: of repentance from dead works and

Hebrews 6:2 Adj-GMP
GRK: ἀναστάσεως τε νεκρῶν καὶ κρίματος
NAS: and the resurrection of the dead and eternal
KJV: of resurrection of the dead, and
INT: of resurrection moreover of [the] dead and of judgment

Hebrews 9:14 Adj-GNP
GRK: ἡμῶν ἀπὸ νεκρῶν ἔργων εἰς
NAS: your conscience from dead works
KJV: conscience from dead works to
INT: of us from dead works for

Hebrews 9:17 Adj-DMP
GRK: γὰρ ἐπὶ νεκροῖς βεβαία ἐπεὶ
NAS: is valid [only] when men are dead, for it is never
KJV: after men are dead: otherwise
INT: indeed after death [is] affirmed since

Hebrews 11:19 Adj-GMP
GRK: καὶ ἐκ νεκρῶν ἐγείρειν δυνατὸς
NAS: [people] even from the dead, from which
KJV: even from the dead; from whence also
INT: even from among [the] dead to raise able [was]

Hebrews 11:35 Adj-AMP
GRK: ἀναστάσεως τοὺς νεκροὺς αὐτῶν ἄλλοι
NAS: received [back] their dead by resurrection;
KJV: their dead raised to life again:
INT: resurrection the dead of them others

Hebrews 13:20 Adj-GMP
GRK: ἀναγαγὼν ἐκ νεκρῶν τὸν ποιμένα
NAS: who brought up from the dead the great
KJV: from the dead our
INT: having brought again from among [the] dead the Shepherd

James 2:17 Adj-NFS
GRK: ἔχῃ ἔργα νεκρά ἐστιν καθ'
NAS: no works, is dead, [being] by itself.
KJV: works, is dead, being alone.
INT: it have works dead is by

James 2:26 Adj-NNS
GRK: χωρὶς πνεύματος νεκρόν ἐστιν οὕτως
NAS: without [the] spirit is dead, so also
KJV: the spirit is dead, so faith
INT: apart from spirit dead is so

James 2:26 Adj-NFS
GRK: χωρὶς ἔργων νεκρά ἐστιν
NAS: without works is dead.
KJV: works is dead also.
INT: apart from works dead is

1 Peter 1:3 Adj-GMP
GRK: Χριστοῦ ἐκ νεκρῶν
NAS: of Jesus Christ from the dead,
KJV: Christ from the dead,
INT: Christ from among [the] dead

1 Peter 1:21 Adj-GMP
GRK: αὐτὸν ἐκ νεκρῶν καὶ δόξαν
NAS: who raised Him from the dead and gave
KJV: up from the dead, and gave
INT: him from among [the] dead and glory

1 Peter 4:5 Adj-AMP
GRK: ζῶντας καὶ νεκρούς
NAS: to judge the living and the dead.
KJV: the quick and the dead.
INT: [the] living and [the] dead

1 Peter 4:6 Adj-DMP
GRK: γὰρ καὶ νεκροῖς εὐηγγελίσθη ἵνα
NAS: even to those who are dead, that though
KJV: also to them that are dead, that
INT: indeed also to [the] dead were the gospel proclaimed that

Revelation 1:5 Adj-GMP
GRK: πρωτότοκος τῶν νεκρῶν καὶ ὁ
NAS: the firstborn of the dead, and the ruler
KJV: of the dead, and
INT: firstborn of the dead and the

Revelation 1:17 Adj-NMS
GRK: αὐτοῦ ὡς νεκρός καὶ ἔθηκεν
NAS: like a dead man. And He placed
KJV: feet as dead. And he laid
INT: of him as dead and he laid

Revelation 1:18 Adj-NMS
GRK: καὶ ἐγενόμην νεκρὸς καὶ ἰδοὺ
NAS: and the living One; and I was dead, and behold,
KJV: and was dead; and, behold,
INT: and I became dead and behold

Revelation 2:8 Adj-NMS
GRK: ὃς ἐγένετο νεκρὸς καὶ ἔζησεν
NAS: who was dead, and has come to life,
KJV: which was dead, and is alive;
INT: who became dead and lived

Revelation 3:1 Adj-NMS
GRK: ζῇς καὶ νεκρὸς εἶ
NAS: that you are alive, but you are dead.
KJV: and art dead.
INT: you live and dead are

Revelation 11:18 Adj-GMP
GRK: καιρὸς τῶν νεκρῶν κριθῆναι καὶ
NAS: and the time [came] for the dead to be judged,
KJV: the time of the dead, that they should be judged,
INT: time of the dead to be judged and

Revelation 14:13 Adj-NMP
GRK: Μακάριοι οἱ νεκροὶ οἱ ἐν
NAS: Blessed are the dead who die
KJV: Blessed [are] the dead which
INT: Blessed [are] the dead who in

Revelation 16:3 Adj-GMS
GRK: αἷμα ὡς νεκροῦ καὶ πᾶσα
NAS: like [that] of a dead man; and every
KJV: the blood of a dead [man]: and
INT: blood as of [one] dead and every

Revelation 20:5 Adj-GMP
GRK: λοιποὶ τῶν νεκρῶν οὐκ ἔζησαν
NAS: The rest of the dead did not come to life
KJV: But the rest of the dead lived not
INT: rest of the dead not lived again

Revelation 20:12 Adj-AMP
GRK: εἶδον τοὺς νεκρούς τοὺς μεγάλους
NAS: And I saw the dead, the great
KJV: And I saw the dead, small and
INT: I saw the dead great

Revelation 20:12 Adj-NMP
GRK: ἐκρίθησαν οἱ νεκροὶ ἐκ τῶν
NAS: is [the book] of life; and the dead were judged
KJV: and the dead were judged
INT: were judged the dead out of the things

Revelation 20:13 Adj-AMP
GRK: θάλασσα τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν
NAS: gave up the dead which were in it, and death
KJV: the sea gave up the dead which were in
INT: sea the dead who were in

Revelation 20:13 Adj-AMP
GRK: ἔδωκαν τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν
NAS: gave up the dead which were in them; and they were judged,
KJV: delivered up the dead which
INT: gave up the dead who were in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page