ἁγίοις
Englishman's Concordance
ἁγίοις (hagiois) — 19 Occurrences

Acts 9:13 Adj-DMP
GRK: κακὰ τοῖς ἁγίοις σου ἐποίησεν
NAS: he did to Your saints at Jerusalem;
KJV: to thy saints at
INT: evils to saints of you he did

Romans 1:7 Adj-DMP
GRK: θεοῦ κλητοῖς ἁγίοις χάρις ὑμῖν
NAS: called [as] saints: Grace
KJV: called [to be] saints: Grace
INT: of God called saints grace to you

Romans 15:25 Adj-DMP
GRK: διακονῶν τοῖς ἁγίοις
NAS: to Jerusalem serving the saints.
KJV: Jerusalem to minister unto the saints.
INT: doing service to the saints

Romans 15:31 Adj-DMP
GRK: εὐπρόσδεκτος τοῖς ἁγίοις γένηται
NAS: may prove acceptable to the saints;
KJV: may be accepted of the saints;
INT: acceptable to the saints might be

1 Corinthians 1:2 Adj-DMP
GRK: Ἰησοῦ κλητοῖς ἁγίοις σὺν πᾶσιν
NAS: Jesus, saints by calling,
KJV: Jesus, called [to be] saints, with all
INT: Jesus called saints with all

1 Corinthians 16:15 Adj-DMP
GRK: διακονίαν τοῖς ἁγίοις ἔταξαν ἑαυτούς
NAS: for ministry to the saints),
KJV: to the ministry of the saints,)
INT: service to the saints they devoted themselves

2 Corinthians 1:1 Adj-DMP
GRK: σὺν τοῖς ἁγίοις πᾶσιν τοῖς
NAS: with all the saints who are throughout
KJV: with all the saints which are
INT: with the saints all who

Ephesians 1:1 Adj-DMP
GRK: θεοῦ τοῖς ἁγίοις τοῖς οὖσιν
NAS: of God, To the saints who are at Ephesus
KJV: of God, to the saints which are
INT: of God to the saints who are

Ephesians 1:18 Adj-DMP
GRK: ἐν τοῖς ἁγίοις
NAS: of His inheritance in the saints,
KJV: inheritance in the saints,
INT: in the saints

Ephesians 3:5 Adj-DMP
GRK: ἀπεκαλύφθη τοῖς ἁγίοις ἀποστόλοις αὐτοῦ
NAS: been revealed to His holy apostles
KJV: revealed unto his holy apostles and
INT: it was revealed to holy apostles his

Ephesians 3:18 Adj-DMP
GRK: πᾶσιν τοῖς ἁγίοις τί τὸ
NAS: with all the saints what
KJV: with all saints what [is] the breadth,
INT: all the saints what [is] the

Ephesians 5:3 Adj-DMP
GRK: καθὼς πρέπει ἁγίοις
NAS: among you, as is proper among saints;
KJV: as becometh saints;
INT: even as is proper to saints

Philippians 1:1 Adj-DMP
GRK: πᾶσιν τοῖς ἁγίοις ἐν Χριστῷ
NAS: To all the saints in Christ
KJV: Christ, to all the saints in Christ
INT: to all the saints in Christ

Colossians 1:2 Adj-DMP
GRK: ἐν Κολοσσαῖς ἁγίοις καὶ πιστοῖς
NAS: To the saints and faithful brethren
KJV: To the saints and faithful
INT: in Colosse saints and faithful

Colossians 1:26 Adj-DMP
GRK: ἐφανερώθη τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ
NAS: been manifested to His saints,
KJV: is made manifest to his saints:
INT: was made manifest to the saints of him

2 Thessalonians 1:10 Adj-DMP
GRK: ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ καὶ
NAS: to be glorified in His saints on that day,
KJV: in his saints, and to be admired
INT: in the saints of him and

Hebrews 6:10 Adj-DMP
GRK: διακονήσαντες τοῖς ἁγίοις καὶ διακονοῦντες
NAS: and in still ministering to the saints.
KJV: in that ye have ministered to the saints, and
INT: having ministered to the saints and [still] ministering

Jude 1:3 Adj-DMP
GRK: παραδοθείσῃ τοῖς ἁγίοις πίστει
NAS: handed down to the saints.
KJV: delivered unto the saints.
INT: having been delivered to the saints faith

Revelation 11:18 Adj-DMP
GRK: καὶ τοῖς ἁγίοις καὶ τοῖς
NAS: the prophets and the saints and those
KJV: and to the saints, and
INT: and to the saints and to those who

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page