ἅγιος
Englishman's Concordance
ἅγιος (hagios) — 13 Occurrences

Mark 1:24 Adj-NMS
GRK: εἶ ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ
NAS: who You are -- the Holy One of God!
KJV: who thou art, the Holy One of God.
INT: you are the Holy [One] of God

Luke 4:34 Adj-NMS
GRK: εἶ ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ
NAS: who You are -- the Holy One of God!
KJV: who thou art; the Holy One of God.
INT: you are the Holy [One] of God

John 6:69 Adj-NMS
GRK: εἶ ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ
NAS: and have come to know that You are the Holy One of God.
INT: are the Holy One of God

Romans 7:12 Adj-NMS
GRK: μὲν νόμος ἅγιος καὶ ἡ
NAS: the Law is holy, and the commandment
KJV: the law [is] holy, and
INT: indeed [the] law [is] holy and the

1 Corinthians 3:17 Adj-NMS
GRK: τοῦ θεοῦ ἅγιός ἐστιν οἵτινές
NAS: of God is holy, and that is what
KJV: of God is holy, which [temple] ye
INT: of God holy is which

1 Peter 1:16 Adj-NMS
GRK: ὅτι ἐγὼ ἅγιος εἰμι
NAS: YOU SHALL BE HOLY, FOR I AM HOLY.
KJV: I am holy.
INT: for I holy am

Revelation 3:7 Adj-NMS
GRK: λέγει ὁ ἅγιος ὁ ἀληθινός
NAS: write: He who is holy, who is true,
KJV: saith he that is holy, he that is true,
INT: says the Holy the true [one]

Revelation 4:8 Adj-NMS
GRK: νυκτὸς λέγοντες Ἅγιος ἅγιος ἅγιος
NAS: to say, HOLY, HOLY,
KJV: night, saying, Holy, holy, holy,
INT: night saying Holy Holy Holy

Revelation 4:8 Adj-NMS
GRK: λέγοντες Ἅγιος ἅγιος ἅγιος Κύριος
NAS: HOLY, HOLY, HOLY
KJV: saying, Holy, holy, holy, Lord
INT: saying Holy Holy Holy Lord

Revelation 4:8 Adj-NMS
GRK: Ἅγιος ἅγιος ἅγιος Κύριος ὁ
NAS: HOLY, HOLY, HOLY [is] THE LORD GOD,
KJV: Holy, holy, holy, Lord God
INT: Holy Holy Holy Lord

Revelation 6:10 Adj-NMS
GRK: δεσπότης ὁ ἅγιος καὶ ἀληθινός
NAS: O Lord, holy and true,
KJV: long, O Lord, holy and true,
INT: Lord holy and true

Revelation 20:6 Adj-NMS
GRK: μακάριος καὶ ἅγιος ὁ ἔχων
NAS: Blessed and holy is the one who has
KJV: and holy [is] he that hath
INT: Blessed and holy [is] he who has

Revelation 22:11 Adj-NMS
GRK: καὶ ὁ ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι
NAS: righteousness; and the one who is holy, still
KJV: and he that is holy, let him be holy
INT: and he that [is] holy let him be holy still

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page