ἁγία
Englishman's Concordance
ἁγία (hagia) — 14 Occurrences

Acts 7:33 Adj-NFS
GRK: ἕστηκας γῆ ἁγία ἐστίν
NAS: YOU ARE STANDING IS HOLY GROUND.
KJV: thou standest is holy ground.
INT: you stand ground Holy is

Romans 7:12 Adj-NFS
GRK: ἡ ἐντολὴ ἁγία καὶ δικαία
NAS: and the commandment is holy and righteous
KJV: and the commandment holy, and just,
INT: the commandment [is] holy and righteous

Romans 11:16 Adj-NFS
GRK: ἡ ἀπαρχὴ ἁγία καὶ τὸ
NAS: the first piece [of dough] is holy, the lump
KJV: the firstfruit [be] holy, the lump
INT: the first-fruit [be] holy also the

Romans 11:16 Adj-NFS
GRK: ἡ ῥίζα ἁγία καὶ οἱ
NAS: the root is holy, the branches
KJV: the root [be] holy, so
INT: the root [be] holy also the

1 Corinthians 7:14 Adj-NNP
GRK: νῦν δὲ ἅγιά ἐστιν
NAS: are unclean, but now they are holy.
KJV: now are they holy.
INT: now however holy they are

1 Corinthians 7:34 Adj-NFS
GRK: ἵνα ᾖ ἁγία καὶ τῷ
NAS: about the things of the Lord, that she may be holy both
KJV: that she may be holy both in body
INT: that she might be holy both things

Ephesians 5:27 Adj-NFS
GRK: ἵνα ᾖ ἁγία καὶ ἄμωμος
NAS: such thing; but that she would be holy and blameless.
KJV: it should be holy and
INT: that it might be holy and blameless

2 Timothy 1:9 Adj-DFS
GRK: καλέσαντος κλήσει ἁγίᾳ οὐ κατὰ
NAS: us and called us with a holy calling,
KJV: called [us] with an holy calling,
INT: having called [us] with a calling holy not according to

Hebrews 9:2 Adj-NFS
GRK: ἥτις λέγεται Ἅγια
INT: which is called holy

Hebrews 9:3 Adj-NFS
GRK: ἡ λεγομένη Ἅγια Ἁγίων
INT: which [is] called holy of holies

Hebrews 9:12 Adj-ANP
GRK: εἰς τὰ ἅγια αἰωνίαν λύτρωσιν
INT: into the holy place eternal redemption

Hebrews 9:24 Adj-ANP
GRK: χειροποίητα εἰσῆλθεν ἅγια Χριστός ἀντίτυπα
INT: made by hands entered holy places Christ figures

Hebrews 9:25 Adj-ANP
GRK: εἰς τὰ ἅγια κατ' ἐνιαυτὸν
INT: into the holy places every year

Hebrews 13:11 Adj-ANP
GRK: εἰς τὰ ἅγια διὰ τοῦ
INT: into the holy places by the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page