ἁγιασμῷ
Englishman's Concordance
ἁγιασμῷ (hagiasmō) — 5 Occurrences

1 Thessalonians 4:4 N-DMS
GRK: κτᾶσθαι ἐν ἁγιασμῷ καὶ τιμῇ
NAS: vessel in sanctification and honor,
KJV: vessel in sanctification and honour;
INT: to possess in holiness and honor

1 Thessalonians 4:7 N-DMS
GRK: ἀλλ' ἐν ἁγιασμῷ
NAS: us for the purpose of impurity, but in sanctification.
KJV: but unto holiness.
INT: but in sanctification

2 Thessalonians 2:13 N-DMS
GRK: σωτηρίαν ἐν ἁγιασμῷ πνεύματος καὶ
NAS: through sanctification by the Spirit
KJV: through sanctification of the Spirit
INT: salvation in sanctification of [the] Spirit and

1 Timothy 2:15 N-DMS
GRK: ἀγάπῃ καὶ ἁγιασμῷ μετὰ σωφροσύνης
NAS: and love and sanctity with self-restraint.
KJV: charity and holiness with sobriety.
INT: love and sanctification with self-restraint

1 Peter 1:2 N-DMS
GRK: πατρός ἐν ἁγιασμῷ πνεύματος εἰς
NAS: the Father, by the sanctifying work of the Spirit,
KJV: through sanctification of the Spirit,
INT: [the] Father by sanctification of [the] Spirit unto

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page