Leviticus 26:43
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
776 [e]wə-hā-’ā-reṣוְהָאָרֶץ֩and The landNoun
5800 [e]tê-‘ā-zêḇתֵּעָזֵ֨בalso shall be leftVerb
1992 [e]mê-hemמֵהֶ֜םand theyPro
7521 [e]wə-ṯi-reṣוְתִ֣רֶץthen shall enjoyVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־itsAcc
7676 [e]šab-bə-ṯō-ṯe-hā,שַׁבְּתֹתֶ֗יהָSabbathsNoun
8074 [e]bā-hə-šam-māhבָּהְשַׁמָּה֙while it lies desolateVerb
1992 [e]mê-hem,מֵהֶ֔םwithout themPro
1992 [e]wə-hêmוְהֵ֖םand theyPro
7521 [e]yir-ṣūיִרְצ֣וּwshall make amendsVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5771 [e]‘ă-wō-nām;עֲוֹנָ֑םfor their iniquityNoun
3282 [e]ya-‘anיַ֣עַןbecausePrep
3282 [e]ū-ḇə-ya-‘an,וּבְיַ֔עַןand even becausePrep
4941 [e]bə-miš-pā-ṭayבְּמִשְׁפָּטַ֣יmy judgmentsNoun
3988 [e]mā-’ā-sū,מָאָ֔סוּthey despisedVerb
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
2708 [e]ḥuq-qō-ṯayחֻקֹּתַ֖יmy statutesNoun
1602 [e]gā-‘ă-lāhגָּעֲלָ֥הabhorredVerb
5315 [e]nap̄-šām.נַפְשָֽׁם׃their soulsNoun
Hebrew Texts
ויקרא 26:43 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָאָרֶץ֩ תֵּעָזֵ֨ב מֵהֶ֜ם וְתִ֣רֶץ אֶת־שַׁבְּתֹתֶ֗יהָ בָּהְשַׁמָּה֙ מֵהֶ֔ם וְהֵ֖ם יִרְצ֣וּ אֶת־עֲוֹנָ֑ם יַ֣עַן וּבְיַ֔עַן בְּמִשְׁפָּטַ֣י מָאָ֔סוּ וְאֶת־חֻקֹּתַ֖י גָּעֲלָ֥ה נַפְשָֽׁם׃

ויקרא 26:43 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והארץ תעזב מהם ותרץ את־שבתתיה בהשמה מהם והם ירצו את־עונם יען וביען במשפטי מאסו ואת־חקתי געלה נפשם׃

Links
Leviticus 26:43Leviticus 26:43 Text AnalysisLeviticus 26:43 InterlinearLeviticus 26:43 MultilingualLeviticus 26:43 TSKLeviticus 26:43 Cross ReferencesLeviticus 26:43 Bible HubLeviticus 26:43 Biblia ParalelaLeviticus 26:43 Chinese BibleLeviticus 26:43 French BibleLeviticus 26:43 German Bible

Bible Hub
Leviticus 26:42
Top of Page
Top of Page