Daniel 4:35
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3606 [e]wə-ḵālוְכָל־and allNoun
  [dā-’ă-rê[דָּאֲרֵי -  
  ḵ]כ] -  
1753 [e](dā-yə-rê(דָּיְרֵ֤יthe inhabitantsVerb
  q)ק) -  
772 [e]’ar-‘āאַרְעָא֙of the earthNoun
3809 [e]kə-lāhכְּלָ֣הas nothing [are]Adv
2804 [e]ḥă-šî-ḇîn,חֲשִׁיבִ֔יןreputedVerb
6634 [e]ū-ḵə-miṣ-bə-yêh,וּֽכְמִצְבְּיֵ֗הּand according to his willVerb
5648 [e]‘ā-ḇêḏעָבֵד֙he doesVerb
2429 [e]bə-ḥêlבְּחֵ֣ילin the hostNoun
8065 [e]šə-may-yā,שְׁמַיָּ֔אof heavenNoun
  [wə-ḏā-’ă-rê[וְדָאֲרֵי -  
  ḵ]כ] -  
1753 [e](wə-ḏā-yə-rê(וְדָיְרֵ֖יthe inhabitantsVerb
  q)ק) -  
772 [e]’ar-‘ā;אַרְעָ֑אof the earthNoun
3809 [e]wə-lāוְלָ֤אand noneAdv
383 [e]’î-ṯayאִיתַי֙canPrt
1768 [e]dî-דִּֽי־canPrt
4223 [e]yə-ma-ḥêיְמַחֵ֣אstayVerb
3028 [e]ḇî-ḏêh,בִידֵ֔הּhis handNoun
560 [e]wə-yê-marוְיֵ֥אמַרor sayVerb
  lêhלֵ֖הּto himPrep
4101 [e]māhמָ֥הWhatInt
5648 [e]‘ă-ḇaḏt.עֲבַֽדְתְּ׃doVerb
Hebrew Texts
דניאל 4:35 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְכָל־ [דָּאֲרֵי כ] (דָּיְרֵ֤י ק) אַרְעָא֙ כְּלָ֣ה חֲשִׁיבִ֔ין וּֽכְמִצְבְּיֵ֗הּ עָבֵד֙ בְּחֵ֣יל שְׁמַיָּ֔א [וְדָאֲרֵי כ] (וְדָיְרֵ֖י ק) אַרְעָ֑א וְלָ֤א אִיתַי֙ דִּֽי־יְמַחֵ֣א בִידֵ֔הּ וְיֵ֥אמַר לֵ֖הּ מָ֥ה עֲבַֽדְתְּ׃

דניאל 4:35 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וכל־ [דארי כ] (דירי ק) ארעא כלה חשיבין וכמצביה עבד בחיל שמיא [ודארי כ] (ודירי ק) ארעא ולא איתי די־ימחא בידה ויאמר לה מה עבדת׃

Links
Daniel 4:35Daniel 4:35 Text AnalysisDaniel 4:35 InterlinearDaniel 4:35 MultilingualDaniel 4:35 TSKDaniel 4:35 Cross ReferencesDaniel 4:35 Bible HubDaniel 4:35 Biblia ParalelaDaniel 4:35 Chinese BibleDaniel 4:35 French BibleDaniel 4:35 German Bible

Bible Hub
Daniel 4:34
Top of Page
Top of Page