Daniel 4:34
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7118 [e]wə-liq-ṣāṯוְלִקְצָ֣תAnd at the endNoun
3118 [e]yō-w-may-yāhיֽוֹמַיָּה֩of the daysNoun
576 [e]’ă-nāhאֲנָ֨הI [am]Pro
5020 [e]nə-ḇū-ḵaḏ-neṣ-ṣarנְבוּכַדְנֶצַּ֜רNebuchadnezzarNoun
5870 [e]‘ay-nayעַיְנַ֣י ׀my eyesNoun
8065 [e]liš-may-yāלִשְׁמַיָּ֣אtoward heavenNoun
5191 [e]niṭ-lêṯ,נִטְלֵ֗תlifted upVerb
4486 [e]ū-man-də-‘îוּמַנְדְּעִי֙and my understandingNoun
5922 [e]‘ă-layעֲלַ֣יtoPrep
8421 [e]yə-ṯūḇ,יְת֔וּבreturnedVerb
  [ū-lə-‘il-lā-yā[וּלְעִלָּיָא -  
  ḵ]כ] -  
5943 [e](ū-lə-‘il-lā-’āh(וּלְעִלָּאָה֙the most HighAdj
  q)ק) -  
1289 [e]bā-rə-ḵêṯ,בָּרְכֵ֔תthat I blessed himVerb
2417 [e]ū-lə-ḥayוּלְחַ֥יlivesAdj
5957 [e]‘ā-lə-māעָלְמָ֖אforeverNoun
7624 [e]šab-bə-ḥêṯשַׁבְּחֵ֣תI praisedVerb
1922 [e]wə-had-də-rêṯ;וְהַדְּרֵ֑תand honoredVerb
1768 [e]דִּ֤יwhosePrt
7985 [e]šā-lə-ṭā-nêhשָׁלְטָנֵהּ֙whose dominionNoun
7985 [e]šā-lə-ṭānשָׁלְטָ֣ןdominionNoun
5957 [e]‘ā-lam,עָלַ֔ם[is] an everlastingNoun
4437 [e]ū-mal-ḵū-ṯêhוּמַלְכוּתֵ֖הּand his kingdomNoun
5974 [e]‘im-עִם־[is] fromPrep
1859 [e]dārדָּ֥רgenerationNoun
1859 [e]wə-ḏār.וְדָֽר׃And to generationNoun
Hebrew Texts
דניאל 4:34 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלִקְצָ֣ת יֹֽומַיָּה֩ אֲנָ֨ה נְבוּכַדְנֶצַּ֜ר עַיְנַ֣י ׀ לִשְׁמַיָּ֣א נִטְלֵ֗ת וּמַנְדְּעִי֙ עֲלַ֣י יְת֔וּב [וּלְעִלָּיָא כ] (וּלְעִלָּאָה֙ ק) בָּרְכֵ֔ת וּלְחַ֥י עָלְמָ֖א שַׁבְּחֵ֣ת וְהַדְּרֵ֑ת דִּ֤י שָׁלְטָנֵהּ֙ שָׁלְטָ֣ן עָלַ֔ם וּמַלְכוּתֵ֖הּ עִם־דָּ֥ר וְדָֽר׃

דניאל 4:34 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולקצת יומיה אנה נבוכדנצר עיני ׀ לשמיא נטלת ומנדעי עלי יתוב [ולעליא כ] (ולעלאה ק) ברכת ולחי עלמא שבחת והדרת די שלטנה שלטן עלם ומלכותה עם־דר ודר׃

Links
Daniel 4:34Daniel 4:34 Text AnalysisDaniel 4:34 InterlinearDaniel 4:34 MultilingualDaniel 4:34 TSKDaniel 4:34 Cross ReferencesDaniel 4:34 Bible HubDaniel 4:34 Biblia ParalelaDaniel 4:34 Chinese BibleDaniel 4:34 French BibleDaniel 4:34 German Bible

Bible Hub
Daniel 4:33
Top of Page
Top of Page