Daniel 4:33
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
  bah-בַּהּ־inPrep
8160 [e]ša-‘ă-ṯā,שַׁעֲתָ֗אThe same hourNoun
4406 [e]mil-lə-ṯāמִלְּתָא֮was the thingNoun
5487 [e]sā-p̄aṯסָ֣פַתfulfilledVerb
5922 [e]‘al-עַל־onPrep
5020 [e]nə-ḇū-ḵaḏ-neṣ-ṣarנְבוּכַדְנֶצַּר֒NebuchadnezzarNoun
4481 [e]ū-min-וּמִן־and fromPrep
606 [e]’ă-nā-šāאֲנָשָׁ֣אmenNoun
2957 [e]ṭə-rîḏ,טְרִ֔ידhe was drivenVerb
6211 [e]wə-‘iś-bāוְעִשְׂבָּ֤אand grassNoun
8450 [e]ḵə-ṯō-w-rînכְתוֹרִין֙as oxenNoun
399 [e]yê-ḵul,יֵאכֻ֔לdid eatVerb
2920 [e]ū-miṭ-ṭalוּמִטַּ֥לand with the dewNoun
8065 [e]šə-may-yāשְׁמַיָּ֖אof heavenNoun
1655 [e]giš-mêhגִּשְׁמֵ֣הּhis bodyNoun
6647 [e]yiṣ-ṭab-ba‘;יִצְטַבַּ֑עwas wetVerb
5705 [e]‘aḏעַ֣דuntilPrep
1768 [e]דִּ֥יthatPrt
8177 [e]śa‘-rêhשַׂעְרֵ֛הּhis hairsNoun
5403 [e]kə-niš-rînכְּנִשְׁרִ֥יןlike eagleNoun
7236 [e]rə-ḇāhרְבָ֖הwere grownVerb
2953 [e]wə-ṭip̄-rō-w-hîוְטִפְר֥וֹהִי[feathers] and his nailsNoun
6853 [e]ḵə-ṣip-pə-rîn.כְצִפְּרִֽין׃like birdNoun
Hebrew Texts
דניאל 4:33 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בַּהּ־שַׁעֲתָ֗א מִלְּתָא֮ סָ֣פַת עַל־נְבוּכַדְנֶצַּר֒ וּמִן־אֲנָשָׁ֣א טְרִ֔יד וְעִשְׂבָּ֤א כְתֹורִין֙ יֵאכֻ֔ל וּמִטַּ֥ל שְׁמַיָּ֖א גִּשְׁמֵ֣הּ יִצְטַבַּ֑ע עַ֣ד דִּ֥י שַׂעְרֵ֛הּ כְּנִשְׁרִ֥ין רְבָ֖ה וְטִפְרֹ֥והִי כְצִפְּרִֽין׃

דניאל 4:33 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בה־שעתא מלתא ספת על־נבוכדנצר ומן־אנשא טריד ועשבא כתורין יאכל ומטל שמיא גשמה יצטבע עד די שערה כנשרין רבה וטפרוהי כצפרין׃

Links
Daniel 4:33Daniel 4:33 Text AnalysisDaniel 4:33 InterlinearDaniel 4:33 MultilingualDaniel 4:33 TSKDaniel 4:33 Cross ReferencesDaniel 4:33 Bible HubDaniel 4:33 Biblia ParalelaDaniel 4:33 Chinese BibleDaniel 4:33 French BibleDaniel 4:33 German Bible

Bible Hub
Daniel 4:32
Top of Page
Top of Page