Daniel 4:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1297 [e]bə-ramבְּרַ֨םNeverthelessAdv
6136 [e]‘iq-qarעִקַּ֤רthe stumpNoun
8330 [e]šā-rə-šō-w-hîשָׁרְשׁ֙וֹהִי֙of his rootsNoun
772 [e]bə-’ar-‘āבְּאַרְעָ֣אin the groundNoun
7662 [e]šə-ḇu-qū,שְׁבֻ֔קוּleaveVerb
613 [e]ū-ḇe-’ĕ-sūrוּבֶֽאֱסוּר֙and even with a bandNoun
1768 [e]dî-דִּֽי־ofPrt
6523 [e]p̄ar-zelפַרְזֶ֣לironNoun
5174 [e]ū-nə-ḥāš,וּנְחָ֔שׁand bronzeNoun
1883 [e]bə-ḏiṯ-’āבְּדִתְאָ֖אin the tender grassNoun
1768 [e]דִּ֣יofPrt
1251 [e]ḇā-rā;בָרָ֑אthe fieldNoun
2920 [e]ū-ḇə-ṭalוּבְטַ֤לand with the dewNoun
8065 [e]šə-may-yāשְׁמַיָּא֙of heavenNoun
6647 [e]yiṣ-ṭab-ba‘,יִצְטַבַּ֔עlet it be wet [are]Verb
5974 [e]wə-‘im-וְעִם־withPrep
2423 [e]ḥê-wə-ṯāחֵיוְתָ֥אthe beastsNoun
2508 [e]ḥă-lā-qêhחֲלָקֵ֖הּ[let] and his portionNoun
6211 [e]ba-‘ă-śaḇבַּעֲשַׂ֥בin the grassNoun
772 [e]’ar-‘ā.אַרְעָֽא׃of the earthNoun
Hebrew Texts
דניאל 4:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּרַ֨ם עִקַּ֤ר שָׁרְשֹׁ֙והִי֙ בְּאַרְעָ֣א שְׁבֻ֔קוּ וּבֶֽאֱסוּר֙ דִּֽי־פַרְזֶ֣ל וּנְחָ֔שׁ בְּדִתְאָ֖א דִּ֣י בָרָ֑א וּבְטַ֤ל שְׁמַיָּא֙ יִצְטַבַּ֔ע וְעִם־חֵיוְתָ֥א חֲלָקֵ֖הּ בַּעֲשַׂ֥ב אַרְעָֽא׃

דניאל 4:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ברם עקר שרשוהי בארעא שבקו ובאסור די־פרזל ונחש בדתאא די ברא ובטל שמיא יצטבע ועם־חיותא חלקה בעשב ארעא׃

Links
Daniel 4:15Daniel 4:15 Text AnalysisDaniel 4:15 InterlinearDaniel 4:15 MultilingualDaniel 4:15 TSKDaniel 4:15 Cross ReferencesDaniel 4:15 Bible HubDaniel 4:15 Biblia ParalelaDaniel 4:15 Chinese BibleDaniel 4:15 French BibleDaniel 4:15 German Bible

Bible Hub
Daniel 4:14
Top of Page
Top of Page