Daniel 4:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7123 [e]qā-rêקָרֵ֨אHe criedVerb
2429 [e]ḇə-ḥa-yilבְחַ֜יִלaloudNoun
3652 [e]wə-ḵênוְכֵ֣ןand ThusAdv
560 [e]’ā-mar,אָמַ֗רsaysVerb
1414 [e]gōd-dūגֹּ֤דּוּcut downVerb
363 [e]’î-lā-nāאִֽילָנָא֙the treeNoun
7113 [e]wə-qaṣ-ṣi-ṣūוְקַצִּ֣צוּand cut offVerb
6056 [e]‘an-p̄ō-w-hî,עַנְפ֔וֹהִיhis branchesNoun
5426 [e]’at-ta-rūאַתַּ֥רוּshake offVerb
6074 [e]‘ā-p̄ə-yêhעָפְיֵ֖הּhis leavesNoun
921 [e]ū-ḇad-da-rūוּבַדַּ֣רוּand scatterVerb
4 [e]’in-bêh;אִנְבֵּ֑הּhis fruitNoun
5111 [e]tə-nuḏתְּנֻ֤דget awayVerb
2423 [e]ḥê-wə-ṯāחֵֽיוְתָא֙let the beastsNoun
4481 [e]min-מִן־fromPrep
8479 [e]taḥ-tō-w-hî,תַּחְתּ֔וֹהִיunder itPrep
6853 [e]wə-ṣip-pə-ray-yāוְצִפְּרַיָּ֖אand the birdsNoun
4481 [e]min-מִן־fromPrep
6056 [e]‘an-p̄ō-w-hî.עַנְפֽוֹהִי׃his branchesNoun
Hebrew Texts
דניאל 4:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
קָרֵ֨א בְחַ֜יִל וְכֵ֣ן אָמַ֗ר גֹּ֤דּוּ אִֽילָנָא֙ וְקַצִּ֣צוּ עַנְפֹ֔והִי אַתַּ֥רוּ עָפְיֵ֖הּ וּבַדַּ֣רוּ אִנְבֵּ֑הּ תְּנֻ֤ד חֵֽיוְתָא֙ מִן־תַּחְתֹּ֔והִי וְצִפְּרַיָּ֖א מִן־עַנְפֹֽוהִי׃

דניאל 4:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
קרא בחיל וכן אמר גדו אילנא וקצצו ענפוהי אתרו עפיה ובדרו אנבה תנד חיותא מן־תחתוהי וצפריא מן־ענפוהי׃

Links
Daniel 4:14Daniel 4:14 Text AnalysisDaniel 4:14 InterlinearDaniel 4:14 MultilingualDaniel 4:14 TSKDaniel 4:14 Cross ReferencesDaniel 4:14 Bible HubDaniel 4:14 Biblia ParalelaDaniel 4:14 Chinese BibleDaniel 4:14 French BibleDaniel 4:14 German Bible

Bible Hub
Daniel 4:13
Top of Page
Top of Page