2 Kings 13:21
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hîוַיְהִ֞יAnd it came to passVerb
1992 [e]hêmהֵ֣ם ׀as theyPro
6912 [e]qō-ḇə-rîmקֹבְרִ֣יםwere buryingVerb
376 [e]’îš,אִ֗ישׁa manNoun
2009 [e]wə-hin-nêhוְהִנֵּה֙beholdPrt
7200 [e]rā-’ūרָא֣וּthey spiedVerb
853 [e]’eṯ-אֶֽת־ - Acc
1416 [e]hag-gə-ḏūḏ,הַגְּד֔וּדa bandNoun
7993 [e]way-yaš-lî-ḵūוַיַּשְׁלִ֥יכוּ[of men] and they castVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
376 [e]hā-’îšהָאִ֖ישׁthe manNoun
6913 [e]bə-qe-ḇerבְּקֶ֣בֶרinto the engraveNoun
477 [e]’ĕ-lî-šā‘;אֱלִישָׁ֑עof ElishaNoun
1980 [e]way-yê-leḵוַיֵּ֜לֶךְand was let downVerb
5060 [e]way-yig-ga‘וַיִּגַּ֤עwhen touchedVerb
376 [e]hā-’îšהָאִישׁ֙the manNoun
6106 [e]bə-‘aṣ-mō-wṯבְּעַצְמ֣וֹתthe bonesNoun
477 [e]’ĕ-lî-šā‘,אֱלִישָׁ֔עof ElishaNoun
2421 [e]way-ḥîוַיְחִ֖יand he revivedVerb
6965 [e]way-yā-qāmוַיָּ֥קָםand stood upVerb
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
7272 [e]raḡ-lāw.רַגְלָֽיו׃his feetNoun
  פ -  
Hebrew Texts
מלכים ב 13:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֞י הֵ֣ם ׀ קֹבְרִ֣ים אִ֗ישׁ וְהִנֵּה֙ רָא֣וּ אֶֽת־הַגְּד֔וּד וַיַּשְׁלִ֥יכוּ אֶת־הָאִ֖ישׁ בְּקֶ֣בֶר אֱלִישָׁ֑ע וַיֵּ֜לֶךְ וַיִּגַּ֤ע הָאִישׁ֙ בְּעַצְמֹ֣ות אֱלִישָׁ֔ע וַיְחִ֖י וַיָּ֥קָם עַל־רַגְלָֽיו׃ פ

מלכים ב 13:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי הם ׀ קברים איש והנה ראו את־הגדוד וישליכו את־האיש בקבר אלישע וילך ויגע האיש בעצמות אלישע ויחי ויקם על־רגליו׃ פ

Links
2 Kings 13:212 Kings 13:21 Text Analysis2 Kings 13:21 Interlinear2 Kings 13:21 Multilingual2 Kings 13:21 TSK2 Kings 13:21 Cross References2 Kings 13:21 Bible Hub2 Kings 13:21 Biblia Paralela2 Kings 13:21 Chinese Bible2 Kings 13:21 French Bible2 Kings 13:21 German Bible

Bible Hub
2 Kings 13:20
Top of Page
Top of Page