2 Kings 13:20
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4191 [e]way-yā-māṯוַיָּ֥מָתAnd diedVerb
477 [e]’ĕ-lî-šā‘אֱלִישָׁ֖עElishaNoun
6912 [e]way-yiq-bə-ru-hū;וַֽיִּקְבְּרֻ֑הוּand they buried himVerb
1416 [e]ū-ḡə-ḏū-ḏêוּגְדוּדֵ֥יAnd the bandsNoun
4124 [e]mō-w-’āḇמוֹאָ֛בof the MoabitesNoun
935 [e]yā-ḇō-’ūיָבֹ֥אוּinvadedVerb
776 [e]ḇā-’ā-reṣבָאָ֖רֶץthe in the landNoun
935 [e]בָּ֥אspringVerb
8141 [e]šā-nāh.שָׁנָֽה׃of the yearNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 13:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּ֥מָת אֱלִישָׁ֖ע וַֽיִּקְבְּרֻ֑הוּ וּגְדוּדֵ֥י מֹואָ֛ב יָבֹ֥אוּ בָאָ֖רֶץ בָּ֥א שָׁנָֽה׃

מלכים ב 13:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וימת אלישע ויקברהו וגדודי מואב יבאו בארץ בא שנה׃

Links
2 Kings 13:202 Kings 13:20 Text Analysis2 Kings 13:20 Interlinear2 Kings 13:20 Multilingual2 Kings 13:20 TSK2 Kings 13:20 Cross References2 Kings 13:20 Bible Hub2 Kings 13:20 Biblia Paralela2 Kings 13:20 Chinese Bible2 Kings 13:20 French Bible2 Kings 13:20 German Bible

Bible Hub
2 Kings 13:19
Top of Page
Top of Page