Krönikeboken 8
Svenska (1917)
1Och Benjamin födde Bela, sin förstfödde, Asbel, den andre, och Ahara, den tredje, 2Noha, den fjärde, och Rafa, den femte. 3Bela hade följande söner: Addar, Gera, Abihud, 4Abisua, Naaman, Ahoa, 5Gera, Sefufan och Huram. 6Och dessa voro Ehuds söner, och de voro familjehuvudmän för dem som bodde i Geba, och som blevo bortförda till Manahat, 7dit Gera jämte Naaman och Ahia förde bort dem: han födde Ussa och Ahihud. 8Och Saharaim födde barn i Moabs land, sedan han hade skilt sig från sina hustrur, Husim och Baara; 9med sin hustru Hodes födde han där Jobab, Sibja, Mesa, Malkam, 10Jeus, Sakeja och Mirma. Dessa voro hans söner, huvudmän för familjer. 11Med Husim hade han fött Abitub och Elpaal. 12Och Elpaals söner voro Eber, Miseam och Semed. Han var den som byggde Ono och Lod med underlydande orter. 13Beria och Sema -- vilka voro familjehuvudmän för Ajalons invånare och förjagade Gats invånare -- 14så ock Ajo, Sasak och Jeremot. 15Och Sebadja, Arad, Eder, 16Mikael, Jispa och Joha voro Berias söner. 17Och Sebadja, Mesullam, Hiski, Heber, 18Jismerai, Jislia och Jobab voro Elpaals söner. 19Och Jakim, Sikri, Sabdi, 20Elienai, Silletai, Eliel, 21Adaja, Beraja och Simrat voro Simeis söner. 22Och Jispan, Eber, Eliel, 23Abdon, Sikri, Hanan, 24Hananja, Elam, Antotja, 25Jifdeja och Peniel voro Sasaks söner. 26Och Samserai, Seharja, Atalja, 27Jaaresja, Elia och Sikri voro Jerohams söner. 28Dessa vore huvudman för familjer, huvudmän efter sin ättföljd; de bodde i Jerusalem.

29I Gibeon bodde Gibeons fader, vilkens hustru hette Maaka. 30Och hans förstfödde son var Abdon; vidare Sur, Kis, Baal, Nadab, 31Gedor, Ajo och Seker. 32Men Miklot födde Simea. Också dessa bodde jämte sina bröder i Jerusalem, gent emot sina bröder.

33Och Ner födde Kis, Kis födde Saul, och Saul födde Jonatan, Malki-Sua, Abinadab och Esbaal. 34Jonatans son var Merib-Baal, och Merib-Baal födde Mika. 35Mikas söner voro Piton, Melek, Taarea och Ahas. 36Ahas födde Joadda, Joadda födde Alemet, Asmavet och Simri, och Simri födde Mosa. 37Mosa födde Binea. Hans son var Rafa; hans son var Eleasa; hans son var Asel. 38Och Asel hade sex söner, och dessa hette Asrikam, Bokeru, Ismael, Searja, Obadja och Hanan. Alla dessa voro Asels söner. 39Och hans broder Eseks söner voro Ulam, hans förstfödde, Jeus, den andre, och Elifelet, den tredje. 40Och Ulams söner voro tappra stridsmän, som voro skickliga i att spänna båge; och de hade många söner och sonsöner: ett hundra femtio. Alla dessa voro av Benjamins barn

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
1 Chronicles 7
Top of Page
Top of Page