1 Krønikebok 6
Norsk (1930)
1Levis sønner var Gerson, Kahat og Merari. 2Og Kahats sønner var Amram, Jishar og Hebron og Ussiel. 3Og Amrams barn var Aron og Moses og Mirjam; og Arons sønner var Nadab og Abihu, Eleasar og Itamar. 4Eleasar fikk sønnen Pinehas; Pinehas fikk sønnen Abisua, 5og Abisua fikk sønnen Bukki, og Bukki fikk sønnen Ussi, 6og Ussi fikk sønnen Serahja, og Serahja fikk sønnen Merajot; 7Merajot fikk sønnen Amarja, og Amarja fikk sønnen Akitub, 8og Akitub fikk sønnen Sadok, og Sadok fikk sønnen Akima'as, 9og Akima'as fikk sønnen Asarja, og Asarja fikk sønnen Johanan, 10Johanan fikk sønnen Asarja; det var han som gjorde prestetjeneste* i det hus som Salomo hadde bygget i Jerusalem. 11Og Asarja fikk sønnen Amarja, og Amarja fikk sønnen Akitub, 12og Akitub fikk sønnen Sadok, og Sadok fikk sønnen Sallum, 13og Sallum fikk sønnen Hilkias, og Hilkias fikk sønnen Asarja, 14og Asarja fikk sønnen Seraja, og Seraja fikk sønnen Josadak. 15Josadak drog med da Herren bortførte Juda og Jerusalem i fangenskap ved Nebukadnesar.

16Levis sønner var Gersom, Kahat og Merari. 17Og dette er navnene på Gersoms sønner: Libni og Sime'i. 18Og Kahats sønner var Amram og Jishar og Hebron og Ussiel. 19Meraris sønner var Mahli og Musi. Dette var levittenes ætter efter deres fedre. 20Gersoms sønner var: hans sønn Libni; hans sønn Jahat; hans sønn Simma; 21hans sønn Joah; hans sønn Iddo; hans sønn Serah; hans sønn Jeatrai. 22Kahats sønner var: hans sønn Amminadab; hans sønn Korah; hans sønn Assir; 23hans sønn Elkana og hans sønn Ebjasaf og hans sønn Assir; 24hans sønn Tahat; hans sønn Uriel; hans sønn Ussia og hans sønn Saul. 25Og Elkanas sønner var Amasai Og Akimot; 26hans sønn var Elkana; hans sønn var Sofai og hans sønn Nahat; 27hans sønn Eliab; hans sønn Jeroham; hans sønn Elkana*. 28Og Samuels sønner var Vasni, hans førstefødte, og Abia. 29Meraris sønn var Mahli; hans sønn var Libni; hans sønn Sime i; hans sønn Ussa; 30hans sønn Simea; hans sønn Haggija; hans sønn Asaja.

31Dette var de som David satte til å sørge for sangen i Herrens hus efterat arken var kommet til ro, 32og de gjorde tjeneste ved sangen foran sammenkomstens telt - tabernaklet - inntil Salomo bygget Herrens hus i Jerusalem, og de stod der og utførte sin tjeneste således som det var dem foreskrevet - 33dette var de som stod der med sine sønner: Av kahatittenes sønner: sangeren Heman, sønn av Joel, sønn av Samuel, 34sønn av Elkana, sønn av Jeroham, sønn av Eliel, sønn av Toah, 35sønn av Sif, sønn av Elkana, sønn av Mahat, sønn av Amasai, 36sønn av Elkana, sønn av Joel, sønn av Asarja, sønn av Sefanja, 37sønn av Tahat, sønn av Assir, sønn av Ebjasaf, sønn av Korah, 38sønn av Jishar, sønn av Kahat, sønn av Levi, Israels sønn. 39Og hans* bror Asaf, som stod på hans høire side - Asaf, sønn av Berekja, sønn av Simea, 40sønn av Mikael, sønn av Ba'aseja, sønn av Malkija, 41sønn av Etni, sønn av Serah, sønn av Adaja, 42sønn av Etan, sønn av Simma, sønn av Sime'i, 43sønn av Jahat, sønn av Gersom, sønn av Levi. 44Og Meraris sønner, deres brødre, stod på venstre side: Etan, sønn av Kisi, sønn av Abdi, sønn av Malluk, 45sønn av Hasabja, sønn av Amasja, sønn av Hilkias, 46sønn av Amsi, sønn av Bani, sønn av Semer, 47sønn av Mahli, sønn av Musi, sønn av Merari, sønn av Levi. 48Og deres brødre, de andre levitter, var gitt* til å utføre alle slags tjeneste i tabernaklet - Guds hus.

49Men Aron og hans sønner ofret på brennoffer-alteret og på røkoffer-alteret og var satt til å utføre all tjeneste i det Aller-helligste og til å gjøre soning for Israel efter alt det som Guds tjener Moses hadde påbudt. 50Dette var Arons sønner: hans sønn Eleasar; hans sønn Pinehas; hans sønn Abisua; 51hans sønn Bukki; hans sønn Ussi; hans sønn Serahja; 52hans sønn Merajot; hans sønn Amarja; hans sønn Akitub; 53hans sønn Saddok; hans sønn Akima'as.

54Dette var deres bosteder efter deres byer innenfor deres landemerker: Arons sønner av kahatittenes ætt, som loddet først kom ut for, 55de fikk Hebron i Juda land med tilhørende jorder rundt omkring; 56men byens mark og dens landsbyer fikk Kaleb, Jefunnes sønn. 57Arons sønner fikk altså tilfluktsstædene Hebron og Libna med tilhørende jorder og Jattir og Estemoa med jorder 58og Hilen med jorder, Debir med jorder 59Og Asan med jorder og Bet-Semes med jorder, 60og av Benjamins stamme Geba med tilhørende jorder og Allemet med jorder og Anatot med jorder; deres byer var i alt tretten byer efter deres ætter.

61Men de andre* Kahats barn av stammens ætt fikk ved loddkasting ti byer av den halve Manasse stammes halve del. 62Og Gersoms barn efter sine ætter fikk tretten byer av Issakars stamme og av Asers stamme Og av Naftali stamme og av Manasse stamme i Basan. 63Meraris barn efter sine ætter fikk ved loddkasting tolv byer av Rubens stamme og av Gads stamme og av Sebulons stamme. 64Således gav Israels barn levittene disse byer med tilhørende jorder. 65De gav dem ved loddkasting av Judas barns stamme og av Simeons barns stamme og av Benjamins barns stamme disse byer, som de nevnte ved navn.

66Og de andre av Kahats barns ætter* fikk av Efra'ims stamme disse byer som skulde høre dem til: 67tilfluktsstædene Sikem med tilhørende jorder i Efra'im-fjellene og Geser med jorder 68og Jokmeam med jorder og Bet-Horon med jorder 69og Ajalon med jorder og Gat-Rimmon med jorder, 70og av den halve Manasse stamme Aner med tilhørende jorder og Bileam med jorder. Dette fikk de andre av Kahats barns ætt.

71Gersoms barn fikk av den halve Manasse stammes ætt Golan i Basan med tilhørende jorder og Astarot med jorder, 72og av Issakars stamme Kedes med tilhørende jorder, Dobrat med jorder 73og Ramot med jorder og Anem med jorder, 74og av Asers stamme Masal med tilhørende jorder og Abdon med jorder 75og Hukok med jorder og Rehob med jorder, 76og av Naftali stamme Kedes i Galilea med tilhørende jorder og Hammon med jorder og Kirjata'im med jorder.

77Meraris barn - resten av levittene - fikk av Sebulons stamme Rimmono med tilhørende jorder og Tabor med jorder, 78og på hin side Jordan ved Jeriko, østenfor Jordan, fikk de av Rubens stamme Beser i ørkenen med tilhørende jorder og Jahsa med jorder 79og Kedemot med jorder og Mefa'at med jorder, 80og av Gads stamme Ramot-Gilead med tilhørende jorder og Mahana'im med jorder 81og Hesbon med jorder og Jaser med jorder.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
1 Chronicles 5
Top of Page
Top of Page