5463. χαίρω (chairó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5463. χαίρω (chairó) — 74 Occurrences

Matthew 2:10 V-AIP-3P
GRK: τὸν ἀστέρα ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην
NAS: the star, they rejoiced exceedingly
KJV: the star, they rejoiced with exceeding
INT: the star they rejoiced [with] joy great

Matthew 5:12 V-PMA-2P
GRK: χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε
NAS: Rejoice and be glad, for your reward
KJV: Rejoice, and be exceeding glad:
INT: Rejoice and exult

Matthew 18:13 V-PIA-3S
GRK: ὑμῖν ὅτι χαίρει ἐπ' αὐτῷ
NAS: I say to you, he rejoices over
KJV: I say unto you, he rejoiceth more of
INT: to you that he rejoices over it

Matthew 26:49 V-PMA-2S
GRK: Ἰησοῦ εἶπεν Χαῖρε ῥαββί καὶ
NAS: and said, Hail, Rabbi!
KJV: to Jesus, and said, Hail, master; and
INT: to Jesus he said Greetings Rabbi and

Matthew 27:29 V-PMA-2S
GRK: αὐτῷ λέγοντες Χαῖρε βασιλεῦ τῶν
NAS: Him, saying, Hail, King
KJV: him, saying, Hail, King of the Jews!
INT: him saying Hail king of the

Matthew 28:9 V-PMA-2P
GRK: αὐταῖς λέγων Χαίρετε αἱ δὲ
KJV: them, saying, All hail. And they came
INT: them saying Greetings moreover

Mark 14:11 V-AIP-3P
GRK: δὲ ἀκούσαντες ἐχάρησαν καὶ ἐπηγγείλαντο
NAS: They were glad when they heard
KJV: when they heard [it], they were glad, and
INT: moreover having heard they rejoiced and promised

Mark 15:18 V-PMA-2S
GRK: ἀσπάζεσθαι αὐτόν Χαῖρε βασιλεῦ τῶν
NAS: to acclaim Him, Hail, King
KJV: to salute him, Hail, King of the Jews!
INT: to salute him Hail King of the

Luke 1:14 V-FIP-3P
GRK: γενέσει αὐτοῦ χαρήσονται
NAS: and many will rejoice at his birth.
KJV: and many shall rejoice at his
INT: birth of him will rejoice

Luke 1:28 V-PMA-2S
GRK: αὐτὴν εἶπεν Χαῖρε κεχαριτωμένη ὁ
NAS: in, he said to her, Greetings, favored
KJV: and said, Hail, [thou that art] highly favoured,
INT: her said Greetings [you] favored one the

Luke 6:23 V-AMP-2P
GRK: χάρητε ἐν ἐκείνῃ
NAS: Be glad in that day and leap
KJV: Rejoice ye in that
INT: rejoice in that

Luke 10:20 V-PMA-2P
GRK: τούτῳ μὴ χαίρετε ὅτι τὰ
NAS: Nevertheless do not rejoice in this,
KJV: in this rejoice not, that
INT: this not rejoice that the

Luke 10:20 V-PMA-2P
GRK: ὑμῖν ὑποτάσσεται χαίρετε δὲ ὅτι
NAS: are subject to you, but rejoice that your names
KJV: but rather rejoice, because your
INT: to you are subjected rejoice moreover that

Luke 13:17 V-IIA-3S
GRK: ὁ ὄχλος ἔχαιρεν ἐπὶ πᾶσιν
NAS: crowd was rejoicing over
KJV: all the people rejoiced for all
INT: the crowd were rejoicing at all

Luke 15:5 V-PPA-NMS
GRK: ὤμους αὐτοῦ χαίρων
NAS: it on his shoulders, rejoicing.
KJV: his shoulders, rejoicing.
INT: shoulders of him rejoicing

Luke 15:32 V-ANP
GRK: δὲ καὶ χαρῆναι ἔδει ὅτι
NAS: to celebrate and rejoice, for this
KJV: and be glad: for
INT: moreover and rejoice was becoming because

Luke 19:6 V-PPA-NMS
GRK: ὑπεδέξατο αὐτὸν χαίρων
NAS: and came down and received Him gladly.
KJV: received him joyfully.
INT: received him rejoicing

Luke 19:37 V-PPA-NMP
GRK: τῶν μαθητῶν χαίροντες αἰνεῖν τὸν
NAS: God joyfully with a loud
KJV: began to rejoice and praise
INT: of the disciples rejoicing to praise

Luke 22:5 V-AIP-3P
GRK: καὶ ἐχάρησαν καὶ συνέθεντο
NAS: They were glad and agreed to give
KJV: And they were glad, and covenanted
INT: And they rejoiced and agreed

Luke 23:8 V-AIP-3S
GRK: τὸν Ἰησοῦν ἐχάρη λίαν ἦν
NAS: Herod was very glad when he saw Jesus;
KJV: he was exceeding glad: for
INT: Jesus rejoiced greatly he was

John 3:29 V-PIA-3S
GRK: αὐτοῦ χαρᾷ χαίρει διὰ τὴν
NAS: and hears him, rejoices greatly
KJV: heareth him, rejoiceth greatly because
INT: him with joy rejoices because of the

John 4:36 V-PSA-3S
GRK: σπείρων ὁμοῦ χαίρῃ καὶ ὁ
NAS: and he who reaps may rejoice together.
KJV: he that reapeth may rejoice together.
INT: sows together might rejoice and he that

John 8:56 V-AIP-3S
GRK: εἶδεν καὶ ἐχάρη
NAS: My day, and he saw [it] and was glad.
KJV: he saw [it], and was glad.
INT: he saw and rejoiced

John 11:15 V-PIA-1S
GRK: καὶ χαίρω δι' ὑμᾶς
NAS: and I am glad for your sakes
KJV: And I am glad for your sakes
INT: And I rejoice for sake of you

John 14:28 V-AIP-2P
GRK: ἠγαπᾶτέ με ἐχάρητε ἄν ὅτι
NAS: you loved Me, you would have rejoiced because
KJV: me, ye would rejoice, because I said,
INT: you loved me you would have rejoiced anyhow that

John 16:20 V-FIP-3S
GRK: δὲ κόσμος χαρήσεται ὑμεῖς λυπηθήσεσθε
NAS: but the world will rejoice; you will grieve,
KJV: but the world shall rejoice: and ye
INT: however [the] world will rejoice you will be grieved

John 16:22 V-FIP-3S
GRK: ὑμᾶς καὶ χαρήσεται ὑμῶν ἡ
NAS: and your heart will rejoice, and no one
KJV: your heart shall rejoice, and your
INT: you and will rejoice your

John 19:3 V-PMA-2S
GRK: καὶ ἔλεγον Χαῖρε ὁ βασιλεὺς
NAS: up to Him and say, Hail, King
KJV: And said, Hail, King of the Jews!
INT: and said Hail king

John 20:20 V-AIP-3P
GRK: πλευρὰν αὐτοῖς ἐχάρησαν οὖν οἱ
NAS: then rejoiced when they saw
KJV: the disciples glad, when they saw
INT: side to them Rejoiced therefore the

Acts 5:41 V-PPA-NMP
GRK: οὖν ἐπορεύοντο χαίροντες ἀπὸ προσώπου
NAS: of the Council, rejoicing that they had been considered worthy
KJV: of the council, rejoicing that
INT: therefore departed rejoicing from [the] presence

Acts 8:39 V-PPA-NMS
GRK: ὁδὸν αὐτοῦ χαίρων
NAS: him, but went on his way rejoicing.
KJV: on his way rejoicing.
INT: way of him rejoicing

Acts 11:23 V-AIP-3S
GRK: τοῦ θεοῦ ἐχάρη καὶ παρεκάλει
NAS: of God, he rejoiced and [began] to encourage
KJV: of God, was glad, and
INT: God rejoiced and exhorted

Acts 13:48 V-IIA-3P
GRK: τὰ ἔθνη ἔχαιρον καὶ ἐδόξαζον
NAS: heard this, they [began] rejoicing and glorifying
KJV: heard this, they were glad, and
INT: the Gentiles rejoiced and glorified

Acts 15:23 V-PNA
GRK: ἐξ ἐθνῶν χαίρειν
NAS: who are from the Gentiles, greetings.
KJV: brethren [send] greeting unto the brethren
INT: from among [the] Gentiles greeting

Acts 15:31 V-AIP-3P
GRK: ἀναγνόντες δὲ ἐχάρησαν ἐπὶ τῇ
NAS: When they had read it, they rejoiced because
KJV: they had read, they rejoiced for
INT: having read moreover they rejoiced at the

Acts 23:26 V-PNA
GRK: ἡγεμόνι Φήλικι χαίρειν
NAS: governor Felix, greetings.
KJV: governor Felix [sendeth] greeting.
INT: governor Felix greetings

Romans 12:12 V-PPA-NMP
GRK: τῇ ἐλπίδι χαίροντες τῇ θλίψει
NAS: rejoicing in hope, persevering
KJV: Rejoicing in hope; patient
INT: In hope rejoice the in tribulation

Romans 12:15 V-PNA
GRK: χαίρειν μετὰ χαιρόντων
NAS: Rejoice with those who rejoice,
KJV: Rejoice with them that do rejoice,
INT: Rejoice with rejoicing ones

Romans 12:15 V-PPA-GMP
GRK: χαίρειν μετὰ χαιρόντων κλαίειν μετὰ
NAS: Rejoice with those who rejoice, and weep
KJV: with them that do rejoice, and
INT: Rejoice with rejoicing ones weep with

Romans 16:19 V-PIA-1S
GRK: ὑμῖν οὖν χαίρω θέλω δὲ
NAS: therefore I am rejoicing over
KJV: unto all [men]. I am glad therefore on
INT: you therefore I rejoice I wish however

1 Corinthians 7:30 V-PPA-NMP
GRK: καὶ οἱ χαίροντες ὡς μὴ
NAS: and those who rejoice, as though
KJV: and they that rejoice, as
INT: and those rejoicing as not

1 Corinthians 7:30 V-PPA-NMP
GRK: ὡς μὴ χαίροντες καὶ οἱ
NAS: as though they did not rejoice; and those
KJV: as though they rejoiced not;
INT: as not rejoicing and those

1 Corinthians 13:6 V-PIA-3S
GRK: οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ
NAS: does not rejoice in unrighteousness,
KJV: Rejoiceth not in
INT: not rejoices at

1 Corinthians 16:17 V-PIA-1S
GRK: χαίρω δὲ ἐπὶ
NAS: I rejoice over the coming
KJV: I am glad of the coming
INT: I rejoice however at

2 Corinthians 2:3 V-PNA
GRK: ἔδει με χαίρειν πεποιθὼς ἐπὶ
NAS: ought to make me rejoice; having confidence
KJV: ought to rejoice; having confidence
INT: it behoves me to rejoice trusting in

2 Corinthians 6:10 V-PPA-NMP
GRK: ἀεὶ δὲ χαίροντες ὡς πτωχοὶ
NAS: yet always rejoicing, as poor yet
KJV: yet alway rejoicing; as poor,
INT: always moreover rejoicing as poor

2 Corinthians 7:7 V-ANP
GRK: με μᾶλλον χαρῆναι
NAS: for me; so that I rejoiced even more.
KJV: so that I rejoiced the more.
INT: I the more to rejoice

2 Corinthians 7:9 V-PIA-1S
GRK: νῦν χαίρω οὐχ ὅτι
NAS: I now rejoice, not that you were made
KJV: Now I rejoice, not that
INT: Now I rejoice not that

2 Corinthians 7:13 V-AIP-1P
GRK: περισσοτέρως μᾶλλον ἐχάρημεν ἐπὶ τῇ
NAS: our comfort, we rejoiced even
KJV: the more joyed we for
INT: the more abundantly rather we rejoiced at the

2 Corinthians 7:16 V-PIA-1S
GRK: Χαίρω ὅτι ἐν
NAS: I rejoice that in everything
KJV: I rejoice therefore that
INT: I rejoice that in

2 Corinthians 13:9 V-PIA-1P
GRK: χαίρομεν γὰρ ὅταν
NAS: For we rejoice when we ourselves
KJV: For we are glad, when we are weak,
INT: we rejoice indeed when

2 Corinthians 13:11 V-PMA-2P
GRK: Λοιπόν ἀδελφοί χαίρετε καταρτίζεσθε παρακαλεῖσθε
NAS: brethren, rejoice, be made complete,
KJV: brethren, farewell. Be perfect,
INT: For the rest brothers rejoice be perfected be encouraged

Philippians 1:18 V-PIA-1S
GRK: ἐν τούτῳ χαίρω ἀλλὰ καὶ
NAS: and in this I rejoice. Yes,
KJV: I therein do rejoice, yea, and
INT: in this I rejoice yes also

Philippians 1:18 V-FIP-1S
GRK: ἀλλὰ καὶ χαρήσομαι
NAS: I rejoice. Yes, and I will rejoice,
KJV: yea, and will rejoice.
INT: yes also I will rejoice

Philippians 2:17 V-PIA-1S
GRK: πίστεως ὑμῶν χαίρω καὶ συνχαίρω
NAS: of your faith, I rejoice and share my joy
KJV: of your faith, I joy, and rejoice with
INT: faith of you I am glad and rejoice with

Philippians 2:18 V-PMA-2P
GRK: καὶ ὑμεῖς χαίρετε καὶ συνχαίρετέ
NAS: You too, [I urge you], rejoice in the same way
KJV: do ye joy, and rejoice with
INT: also you be glad and rejoice with

Philippians 2:28 V-ASP-2P
GRK: αὐτὸν πάλιν χαρῆτε κἀγὼ ἀλυπότερος
NAS: him again you may rejoice and I may be less concerned
KJV: again, ye may rejoice, and that I
INT: him again you might rejoice and I less anxious

Philippians 3:1 V-PMA-2P
GRK: ἀδελφοί μου χαίρετε ἐν κυρίῳ
NAS: my brethren, rejoice in the Lord.
KJV: my brethren, rejoice in the Lord.
INT: brothers of me rejoice in [the] Lord

Philippians 4:4 V-PMA-2P
GRK: Χαίρετε ἐν κυρίῳ
NAS: Rejoice in the Lord always;
KJV: Rejoice in the Lord
INT: Rejoice in [the] Lord

Philippians 4:4 V-PMA-2P
GRK: πάλιν ἐρῶ χαίρετε
NAS: again I will say, rejoice!
KJV: [and] again I say, Rejoice.
INT: again I will say rejoice

Philippians 4:10 V-AIP-1S
GRK: Ἐχάρην δὲ ἐν
NAS: But I rejoiced in the Lord greatly,
KJV: But I rejoiced in the Lord
INT: I rejoiced moreover in

Colossians 1:24 V-PIA-1S
GRK: Νῦν χαίρω ἐν τοῖς
NAS: Now I rejoice in my sufferings
KJV: Who now rejoice in my
INT: Now I am rejoicing in the

Colossians 2:5 V-PPA-NMS
GRK: ὑμῖν εἰμί χαίρων καὶ βλέπων
NAS: with you in spirit, rejoicing to see
KJV: in the spirit, joying and
INT: you I am rejoicing and seeing

1 Thessalonians 3:9 V-PIA-1P
GRK: χαρᾷ ᾗ χαίρομεν δι' ὑμᾶς
NAS: with which we rejoice before
KJV: wherewith we joy for
INT: joy that we rejoice on account of you

1 Thessalonians 5:16 V-PMA-2P
GRK: Πάντοτε χαίρετε
NAS: Rejoice always;
KJV: Rejoice evermore.
INT: always rejoice

James 1:1 V-PNA
GRK: τῇ διασπορᾷ χαίρειν
NAS: who are dispersed abroad: Greetings.
KJV: which are scattered abroad, greeting.
INT: the dispersion greeting

1 Peter 4:13 V-PMA-2P
GRK: Χριστοῦ παθήμασιν χαίρετε ἵνα καὶ
NAS: of Christ, keep on rejoicing, so
KJV: But rejoice, inasmuch as
INT: of Christ sufferings rejoice that also

1 Peter 4:13 V-ASP-2P
GRK: δόξης αὐτοῦ χαρῆτε ἀγαλλιώμενοι
NAS: of His glory you may rejoice with exultation.
KJV: shall be revealed, ye may be glad also
INT: glory of him you might rejoice exulting

2 John 1:4 V-AIP-1S
GRK: Ἐχάρην λίαν ὅτι
NAS: I was very glad to find
KJV: I rejoiced greatly that
INT: I rejoiced exceedingly that

2 John 1:10 V-PNA
GRK: οἰκίαν καὶ χαίρειν αὐτῷ μὴ
NAS: and do not give him a greeting;
KJV: bid him God speed:
INT: [the] house and hail to him not

2 John 1:11 V-PNA
GRK: γὰρ αὐτῷ χαίρειν κοινωνεῖ τοῖς
NAS: for the one who gives him a greeting participates
KJV: him God speed is partaker
INT: indeed to him Hail partakes in the

3 John 1:3 V-AIP-1S
GRK: ἐχάρην γὰρ λίαν
NAS: For I was very glad when brethren came
KJV: For I rejoiced greatly,
INT: I rejoiced indeed exceedingly

Revelation 11:10 V-PIA-3P
GRK: τῆς γῆς χαίρουσιν ἐπ' αὐτοῖς
NAS: on the earth [will] rejoice over
KJV: the earth shall rejoice over
INT: the earth will rejoice over them

Revelation 19:7 V-PSA-1P
GRK: χαίρωμεν καὶ ἀγαλλιῶμεν
NAS: Let us rejoice and be glad and give
KJV: Let us be glad and rejoice,
INT: We should rejoice and should exult

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page