5399. φοβέω (phobeó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5399. φοβέω (phobeó) — 95 Occurrences

Matthew 1:20 V-ASP-2S
GRK: Δαυίδ μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαρίαν
NAS: of David, do not be afraid to take
KJV: thou son of David, fear not to take
INT: of David not fear to take to [you] Mary

Matthew 2:22 V-AIP-3S
GRK: αὐτοῦ Ἡρῴδου ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν
NAS: Herod, he was afraid to go
KJV: Herod, he was afraid to go
INT: of him Herod he was afraid there to go

Matthew 9:8 V-AIP-3P
GRK: οἱ ὄχλοι ἐφοβήθησαν καὶ ἐδόξασαν
NAS: saw [this], they were awestruck, and glorified
INT: the crowds marveled and glorified

Matthew 10:26 V-AMP-2P
GRK: μὴ οὖν φοβηθῆτε αὐτούς οὐδὲν
NAS: Therefore do not fear them, for there is nothing
KJV: Fear them not
INT: Not therefore you should fear them nothing

Matthew 10:28 V-ASP-2P
GRK: καὶ μὴ φοβεῖσθε ἀπὸ τῶν
NAS: Do not fear those who kill
KJV: And fear not them which
INT: And not you should fear because of those who

Matthew 10:28 V-PMM/P-2P
GRK: δυναμένων ἀποκτεῖναι φοβεῖσθε δὲ μᾶλλον
NAS: but rather fear Him who is able
KJV: but rather fear him which is able
INT: are able to kill you should fear moreover rather

Matthew 10:31 V-PMM/P-2P
GRK: μὴ οὖν φοβεῖσθε πολλῶν στρουθίων
NAS: So do not fear; you are more valuable
KJV: Fear ye not therefore,
INT: Not therefore you should fear than many sparrows

Matthew 14:5 V-AIP-3S
GRK: αὐτὸν ἀποκτεῖναι ἐφοβήθη τὸν ὄχλον
NAS: to put him to death, he feared the crowd,
KJV: to death, he feared the multitude,
INT: him to kill he feared the multitude

Matthew 14:27 V-PMM/P-2P
GRK: εἰμι μὴ φοβεῖσθε
NAS: Take courage, it is I; do not be afraid.
KJV: be not afraid.
INT: It is not fear

Matthew 14:30 V-AIP-3S
GRK: ἄνεμον ἰσχυρὸν ἐφοβήθη καὶ ἀρξάμενος
NAS: the wind, he became frightened, and beginning
KJV: boisterous, he was afraid; and
INT: wind boisterous he was afraid and having begun

Matthew 17:6 V-AIP-3P
GRK: αὐτῶν καὶ ἐφοβήθησαν σφόδρα
NAS: face down to the ground and were terrified.
KJV: and were sore afraid.
INT: of them and were terrified greatly

Matthew 17:7 V-PMM/P-2P
GRK: καὶ μὴ φοβεῖσθε
NAS: Get up, and do not be afraid.
KJV: be not afraid.
INT: and not be terrified

Matthew 21:26 V-PIM/P-1P
GRK: Ἐξ ἀνθρώπων φοβούμεθα τὸν ὄχλον
NAS: From men,' we fear the people;
KJV: Of men; we fear the people; for
INT: From men we fear the multitude

Matthew 21:46 V-AIP-3P
GRK: αὐτὸν κρατῆσαι ἐφοβήθησαν τοὺς ὄχλους
NAS: to seize Him, they feared the people,
KJV: on him, they feared the multitude,
INT: him to lay hold of they feared the crowds

Matthew 25:25 V-APP-NMS
GRK: καὶ φοβηθεὶς ἀπελθὼν ἔκρυψα
NAS: And I was afraid, and went away
KJV: And I was afraid, and went and hid
INT: and having been afraid having gone away I hid

Matthew 27:54 V-AIP-3P
GRK: τὰ γενόμενα ἐφοβήθησαν σφόδρα λέγοντες
NAS: became very frightened and said,
KJV: those things that were done, they feared greatly,
INT: the things that took place feared greatly saying

Matthew 28:5 V-PMM/P-2P
GRK: γυναιξίν Μὴ φοβεῖσθε ὑμεῖς οἶδα
NAS: to the women, Do not be afraid; for I know
KJV: and said unto the women, Fear not ye:
INT: women not Fear you I know

Matthew 28:10 V-PMM/P-2P
GRK: Ἰησοῦς Μὴ φοβεῖσθε ὑπάγετε ἀπαγγείλατε
NAS: said to them, Do not be afraid; go
KJV: Be not afraid: go tell
INT: Jesus not Fear Go tell

Mark 4:41 V-AIP-3P
GRK: καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν
NAS: They became very much afraid and said
KJV: And they feared exceedingly, and
INT: And they feared [with] fear great

Mark 5:15 V-AIP-3P
GRK: λεγιῶνα καὶ ἐφοβήθησαν
NAS: the legion; and they became frightened.
KJV: and they were afraid.
INT: legion and they were afraid

Mark 5:33 V-APP-NFS
GRK: δὲ γυνὴ φοβηθεῖσα καὶ τρέμουσα
NAS: But the woman fearing and trembling,
KJV: But the woman fearing and trembling,
INT: and [the] woman having been frightened and trembling

Mark 5:36 V-PMM/P-2S
GRK: ἀρχισυναγώγῳ Μὴ φοβοῦ μόνον πίστευε
NAS: to the synagogue official, Do not be afraid [any] [longer], only
KJV: Be not afraid, only believe.
INT: ruler of the synagogue Not fear only believe

Mark 6:20 V-IIM/P-3S
GRK: γὰρ Ἡρῴδης ἐφοβεῖτο τὸν Ἰωάννην
NAS: for Herod was afraid of John, knowing
KJV: For Herod feared John, knowing
INT: indeed Herod feared John

Mark 6:50 V-PMM/P-2P
GRK: εἰμι μὴ φοβεῖσθε
NAS: to them, Take courage; it is I, do not be afraid.
KJV: be not afraid.
INT: am [he] not fear

Mark 9:32 V-IIM/P-3P
GRK: ῥῆμα καὶ ἐφοβοῦντο αὐτὸν ἐπερωτῆσαι
NAS: [this] statement, and they were afraid to ask
KJV: and were afraid to ask
INT: saying and were afraid him to ask

Mark 10:32 V-IIM/P-3P
GRK: δὲ ἀκολουθοῦντες ἐφοβοῦντο καὶ παραλαβὼν
NAS: who followed were fearful. And again
KJV: as they followed, they were afraid. And
INT: moreover following were afraid And having taken to [him]

Mark 11:18 V-IIM/P-3P
GRK: αὐτὸν ἀπολέσωσιν ἐφοβοῦντο γὰρ αὐτόν
NAS: to destroy Him; for they were afraid of Him, for the whole
KJV: him: for they feared him, because
INT: him they shall destroy they feared indeed him

Mark 11:32 V-IIM/P-3P
GRK: Ἐξ ἀνθρώπων ἐφοβοῦντο τὸν ὄχλον
NAS: From men? -- they were afraid of the people,
KJV: Of men; they feared the people: for
INT: From men they feared the people

Mark 12:12 V-AIP-3P
GRK: κρατῆσαι καὶ ἐφοβήθησαν τὸν ὄχλον
NAS: to seize Him, and [yet] they feared the people,
KJV: on him, but feared the people: for
INT: to lay hold of and they feared the crowd

Mark 16:8 V-IIM/P-3P
GRK: οὐδὲν εἶπαν ἐφοβοῦντο γάρ
NAS: to anyone, for they were afraid.
KJV: to any [man]; for they were afraid.
INT: nothing they spoke they were afraid indeed

Luke 1:13 V-PMM/P-2S
GRK: ἄγγελος Μὴ φοβοῦ Ζαχαρία διότι
NAS: said to him, Do not be afraid, Zacharias,
KJV: unto him, Fear not, Zacharias:
INT: angel not Fear Zechariah because

Luke 1:30 V-PMM/P-2S
GRK: αὐτῇ Μὴ φοβοῦ Μαριάμ εὗρες
NAS: said to her, Do not be afraid, Mary;
KJV: said unto her, Fear not, Mary:
INT: to her not Fear Mary you have found

Luke 1:50 V-PPM/P-DMP
GRK: γενεάς τοῖς φοβουμένοις αὐτόν
NAS: GENERATION TOWARD THOSE WHO FEAR HIM.
KJV: mercy [is] on them that fear him
INT: generations to those fearing him

Luke 2:9 V-AIP-3P
GRK: αὐτούς καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν
NAS: them; and they were terribly frightened.
KJV: and they were sore afraid.
INT: them and they feared [with] fear great

Luke 2:10 V-PMM/P-2P
GRK: ἄγγελος Μὴ φοβεῖσθε ἰδοὺ γὰρ
NAS: said to them, Do not be afraid; for behold,
KJV: said unto them, Fear not: for,
INT: angel not Fear behold indeed

Luke 5:10 V-PMM/P-2S
GRK: Ἰησοῦς Μὴ φοβοῦ ἀπὸ τοῦ
NAS: to Simon, Do not fear, from now
KJV: unto Simon, Fear not; from
INT: Jesus not Fear from

Luke 8:25 V-APP-NMP
GRK: πίστις ὑμῶν φοβηθέντες δὲ ἐθαύμασαν
NAS: is your faith? They were fearful and amazed,
KJV: And they being afraid wondered,
INT: faith of you having been afraid moreover they marveled

Luke 8:35 V-AIP-3P
GRK: Ἰησοῦ καὶ ἐφοβήθησαν
NAS: and in his right mind; and they became frightened.
KJV: and they were afraid.
INT: of Jesus And they were afraid

Luke 8:50 V-PMM/P-2S
GRK: αὐτῷ Μὴ φοβοῦ μόνον πίστευσον
NAS: [this], He answered him, Do not be afraid [any longer]; only
KJV: him, saying, Fear not: believe
INT: him not Fear only believe

Luke 9:34 V-AIP-3P
GRK: ἐπεσκίαζεν αὐτούς ἐφοβήθησαν δὲ ἐν
NAS: and [began] to overshadow them; and they were afraid as they entered
KJV: them: and they feared as they
INT: overshadowed them they feared moreover as

Luke 9:45 V-IIM/P-3P
GRK: αὐτό καὶ ἐφοβοῦντο ἐρωτῆσαι αὐτὸν
NAS: that they would not perceive it; and they were afraid to ask
KJV: not: and they feared to ask him
INT: it And they feared to ask him

Luke 12:4 V-AMP-2P
GRK: μου μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν
NAS: to you, My friends, do not be afraid of those
KJV: Be not afraid of them that kill
INT: of me not You should fear because of those who

Luke 12:5 V-ASP-2P
GRK: ὑμῖν τίνα φοβηθῆτε φοβήθητε τὸν
NAS: you whom to fear: fear
KJV: whom ye shall fear: Fear
INT: you whom you should fear Fear him who

Luke 12:5 V-AMP-2P
GRK: τίνα φοβηθῆτε φοβήθητε τὸν μετὰ
NAS: to fear: fear the One who, after
KJV: ye shall fear: Fear him, which after
INT: whom you should fear Fear him who after

Luke 12:5 V-AMP-2P
GRK: ὑμῖν τοῦτον φοβήθητε
NAS: yes, I tell you, fear Him!
KJV: I say unto you, Fear him.
INT: to you him fear

Luke 12:7 V-PMM/P-2P
GRK: ἠρίθμηνται μὴ φοβεῖσθε πολλῶν στρουθίων
NAS: numbered. Do not fear; you are more valuable
KJV: all numbered. Fear not therefore:
INT: have been numbered Not fear than many sparrows

Luke 12:32 V-PMM/P-2S
GRK: μὴ φοβοῦ τὸ μικρὸν
NAS: Do not be afraid, little flock,
KJV: Fear not, little
INT: Not fear little

Luke 18:2 V-PPM/P-NMS
GRK: θεὸν μὴ φοβούμενος καὶ ἄνθρωπον
NAS: was a judge who did not fear God
KJV: a judge, which feared not God,
INT: God not fearing and man

Luke 18:4 V-PIM/P-1S
GRK: θεὸν οὐ φοβοῦμαι οὐδὲ ἄνθρωπον
NAS: Even though I do not fear God nor
KJV: himself, Though I fear not God,
INT: God not I fear nor man

Luke 19:21 V-IIM/P-1S
GRK: ἐφοβούμην γάρ σε
NAS: for I was afraid of you, because
KJV: For I feared thee, because
INT: I feared for you

Luke 20:19 V-AIP-3P
GRK: ὥρᾳ καὶ ἐφοβήθησαν τὸν λαόν
NAS: hour, and they feared the people;
KJV: him; and they feared the people: for
INT: hour and they feared the people

Luke 22:2 V-IIM/P-3P
GRK: ἀνέλωσιν αὐτόν ἐφοβοῦντο γὰρ τὸν
NAS: they might put Him to death; for they were afraid of the people.
KJV: him; for they feared the people.
INT: they might put to death him they feared indeed the

Luke 23:40 V-PIM/P-2S
GRK: ἔφη Οὐδὲ φοβῇ σὺ τὸν
NAS: Do you not even fear God,
KJV: not thou fear God, seeing
INT: saying Not even do fear you

John 6:19 V-AIP-3P
GRK: γινόμενον καὶ ἐφοβήθησαν
NAS: to the boat; and they were frightened.
KJV: unto the ship: and they were afraid.
INT: coming and they were frightened

John 6:20 V-PMM/P-2P
GRK: εἰμι μὴ φοβεῖσθε
NAS: But He said to them, It is I; do not be afraid.
KJV: be not afraid.
INT: am [he] not fear

John 9:22 V-IIM/P-3P
GRK: αὐτοῦ ὅτι ἐφοβοῦντο τοὺς Ἰουδαίους
NAS: because they were afraid of the Jews;
KJV: because they feared the Jews:
INT: of him because they feared the Jews

John 12:15 V-PMM/P-2S
GRK: Μὴ φοβοῦ θυγάτηρ Σιών
NAS: FEAR NOT, DAUGHTER OF ZION;
KJV: Fear not, daughter
INT: not Fear daughter of Zion

John 19:8 V-AIP-3S
GRK: λόγον μᾶλλον ἐφοβήθη
NAS: statement, he was [even] more afraid;
KJV: he was the more afraid;
INT: word [the] more he was afraid

Acts 5:26 V-IIM/P-3P
GRK: μετὰ βίας ἐφοβοῦντο γὰρ τὸν
NAS: violence (for they were afraid of the people,
KJV: for they feared the people,
INT: with force they feared indeed the

Acts 9:26 V-IIM/P-3P
GRK: καὶ πάντες ἐφοβοῦντο αὐτόν μὴ
NAS: but they were all afraid of him, not believing
KJV: all afraid of him,
INT: and all were afraid of him not

Acts 10:2 V-PPM/P-NMS
GRK: εὐσεβὴς καὶ φοβούμενος τὸν θεὸν
NAS: a devout man and one who feared God
KJV: [man], and one that feared God
INT: devout and fearing God

Acts 10:22 V-PPM/P-NMS
GRK: δίκαιος καὶ φοβούμενος τὸν θεὸν
KJV: man, and one that feareth God, and
INT: righteous and fearing God

Acts 10:35 V-PPM/P-NMS
GRK: ἔθνει ὁ φοβούμενος αὐτὸν καὶ
NAS: nation the man who fears Him and does
KJV: every nation he that feareth him, and
INT: nation he that fears him and

Acts 13:16 V-PPM/P-NMP
GRK: καὶ οἱ φοβούμενοι τὸν θεόν
NAS: of Israel, and you who fear God,
KJV: and ye that fear God,
INT: and those fearing God

Acts 13:26 V-PPM/P-NMP
GRK: ἐν ὑμῖν φοβούμενοι τὸν θεόν
NAS: among you who fear God,
KJV: you feareth God,
INT: among you fearing God

Acts 16:38 V-AIP-3P
GRK: ῥήματα ταῦτα ἐφοβήθησαν δὲ ἀκούσαντες
NAS: to the chief magistrates. They were afraid when they heard
KJV: and they feared, when they heard
INT: words these they were afraid moreover having heard

Acts 18:9 V-PMM/P-2S
GRK: Παύλῳ Μὴ φοβοῦ ἀλλὰ λάλει
NAS: by a vision, Do not be afraid [any longer], but go on speaking
KJV: Be not afraid, but speak,
INT: to Paul not Fear but speak

Acts 22:29 V-AIP-3S
GRK: χιλίαρχος δὲ ἐφοβήθη ἐπιγνοὺς ὅτι
NAS: also was afraid when he found
KJV: also was afraid, after he knew
INT: chief captain also was afraid having ascertained that

Acts 23:10 V-APP-NMS
GRK: γινομένης στάσεως φοβηθεὶς ὁ χιλίαρχος
NAS: the commander was afraid Paul
INT: arising dissension having feared the chief captain

Acts 27:17 V-PPM/P-NMP
GRK: τὸ πλοῖον φοβούμενοί τε μὴ
NAS: the ship; and fearing that they might run aground
KJV: and, fearing lest
INT: the ship fearing mpreover lest

Acts 27:24 V-PMM/P-2S
GRK: λέγων Μὴ φοβοῦ Παῦλε Καίσαρί
NAS: saying, 'Do not be afraid, Paul;
KJV: Saying, Fear not, Paul;
INT: saying not Fear Paul Ceasar

Acts 27:29 V-PPM/P-NMP
GRK: φοβούμενοί τε μή
NAS: Fearing that we might run aground
KJV: Then fearing lest
INT: fearing moreover lest

Romans 11:20 V-PMM/P-2S
GRK: φρόνει ἀλλὰ φοβοῦ
NAS: Do not be conceited, but fear;
KJV: highminded, but fear:
INT: be minded but fear

Romans 13:3 V-PNM/P
GRK: δὲ μὴ φοβεῖσθαι τὴν ἐξουσίαν
NAS: Do you want to have no
KJV: then not be afraid of the power? do
INT: moreover not to be afraid of the authority

Romans 13:4 V-PMM/P-2S
GRK: κακὸν ποιῇς φοβοῦ οὐ γὰρ
NAS: is evil, be afraid; for it does not bear
KJV: that which is evil, be afraid; for
INT: evil you practice fear not indeed

2 Corinthians 11:3 V-PIM/P-1S
GRK: φοβοῦμαι δὲ μή
NAS: But I am afraid that, as the serpent
KJV: But I fear, lest by any means,
INT: I fear however lest

2 Corinthians 12:20 V-PIM/P-1S
GRK: φοβοῦμαι γὰρ μή
NAS: For I am afraid that perhaps
KJV: For I fear, lest, when I come,
INT: I fear indeed lest

Galatians 2:12 V-PPM/P-NMS
GRK: ἀφώριζεν ἑαυτόν φοβούμενος τοὺς ἐκ
NAS: aloof, fearing the party of the circumcision.
KJV: himself, fearing them which were of
INT: was separating himself being afraid of those of

Galatians 4:11 V-PIM/P-1S
GRK: φοβοῦμαι ὑμᾶς μή
NAS: I fear for you, that perhaps
KJV: I am afraid of you, lest
INT: I am afraid of you lest

Ephesians 5:33 V-PSM/P-3S
GRK: γυνὴ ἵνα φοβῆται τὸν ἄνδρα
NAS: and the wife must [see to it] that she respects her husband.
KJV: [see] that she reverence [her] husband.
INT: [the] wife that she might respect the husband

Colossians 3:22 V-PPM/P-NMP
GRK: ἁπλότητι καρδίας φοβούμενοι τὸν κύριον
NAS: of heart, fearing the Lord.
KJV: singleness of heart, fearing God:
INT: sincerity of heart fearing the Lord

Hebrews 4:1 V-ASP-1P
GRK: φοβηθῶμεν οὖν μή
NAS: Therefore, let us fear if,
KJV: Let us therefore fear, lest, a promise
INT: We should fear therefore lest

Hebrews 11:23 V-AIP-3P
GRK: καὶ οὐκ ἐφοβήθησαν τὸ διάταγμα
NAS: child; and they were not afraid of the king's
KJV: not afraid of the king's
INT: and not did fear the edict

Hebrews 11:27 V-APP-NMS
GRK: Αἴγυπτον μὴ φοβηθεὶς τὸν θυμὸν
NAS: Egypt, not fearing the wrath
KJV: not fearing the wrath
INT: Egypt not having feared the anger

Hebrews 13:6 V-FIP-1S
GRK: καὶ οὐ φοβηθήσομαι τί ποιήσει
NAS: IS MY HELPER, I WILL NOT BE AFRAID. WHAT
KJV: I will not fear what man
INT: and not I will be afraid what will do

1 Peter 2:17 V-PMM/P-2P
GRK: τὸν θεὸν φοβεῖσθε τὸν βασιλέα
NAS: love the brotherhood, fear God, honor
KJV: the brotherhood. Fear God.
INT: God fear the king

1 Peter 3:6 V-PPM/P-NFP
GRK: καὶ μὴ φοβούμεναι μηδεμίαν πτόησιν
NAS: without being frightened by any
KJV: are not afraid with any amazement.
INT: and not fearing not one consternation

1 Peter 3:14 V-AMP-2P
GRK: αὐτῶν μὴ φοβηθῆτε μηδὲ ταραχθῆτε
NAS: you are blessed. AND DO NOT FEAR THEIR INTIMIDATION,
KJV: be not afraid of their terror,
INT: of them not you should be afraid of neither should you be troubled

1 John 4:18 V-PPM/P-NMS
GRK: ὁ δὲ φοβούμενος οὐ τετελείωται
NAS: punishment, and the one who fears is not perfected
KJV: torment. He that feareth is not
INT: he who moreover fears not has been made perfect

Revelation 1:17 V-PMM/P-2S
GRK: λέγων Μὴ φοβοῦ ἐγώ εἰμι
NAS: on me, saying, Do not be afraid; I am
KJV: saying unto me, Fear not; I
INT: saying not Fear I am

Revelation 2:10 V-PMM/P-2S
GRK: μηδὲν φοβοῦ ἃ μέλλεις
NAS: Do not fear what you are about
KJV: Fear none of those things which
INT: Not at all fear the things which you are about

Revelation 11:18 V-PPM/P-DMP
GRK: καὶ τοῖς φοβουμένοις τὸ ὄνομά
NAS: and those who fear Your name,
KJV: and them that fear thy
INT: and to those who fear the name

Revelation 14:7 V-AMP-2P
GRK: φωνῇ μεγάλῃ Φοβήθητε τὸν θεὸν
NAS: with a loud voice, Fear God, and give
KJV: a loud voice, Fear God, and
INT: a voice loud Fear God

Revelation 15:4 V-ASP-3S
GRK: οὐ μὴ φοβηθῇ κύριε καὶ
NAS: Who will not fear, O Lord,
KJV: shall not fear thee, O Lord,
INT: no not should fear [you] O Lord and

Revelation 19:5 V-PPM/P-NMP
GRK: καὶ οἱ φοβούμενοι αὐτόν οἱ
NAS: you His bond-servants, you who fear Him, the small
KJV: servants, and ye that fear him, both
INT: and those how fear him the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page