3825. πάλιν (palin)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3825. πάλιν (palin) — 141 Occurrences

Matthew 4:7 Adv
GRK: ὁ Ἰησοῦς Πάλιν γέγραπται Οὐκ
NAS: said to him, On the other hand, it is written,
KJV: It is written again, Thou shalt
INT: Jesus Again it has been written not

Matthew 4:8 Adv
GRK: Πάλιν παραλαμβάνει αὐτὸν
NAS: Again, the devil took
KJV: Again, the devil taketh
INT: Again takes him

Matthew 5:33 Adv
GRK: Πάλιν ἠκούσατε ὅτι
NAS: Again, you have heard
KJV: Again, ye have heard that
INT: Again you have heard that

Matthew 13:45 Adv
GRK: Πάλιν ὁμοία ἐστὶν
NAS: Again, the kingdom of heaven
KJV: Again, the kingdom of heaven
INT: Again like is

Matthew 13:47 Adv
GRK: Πάλιν ὁμοία ἐστὶν
NAS: Again, the kingdom of heaven
KJV: Again, the kingdom of heaven
INT: Again like is

Matthew 18:19 Adv
GRK: Πάλιν ἀμὴν λέγω
NAS: Again I say to you, that if
KJV: Again I say unto you,
INT: Again truly I say

Matthew 19:24 Adv
GRK: πάλιν δὲ λέγω
NAS: Again I say to you, it is easier
KJV: And again I say unto you,
INT: again moreover I say

Matthew 20:5 Adv
GRK: δὲ ἀπῆλθον πάλιν δὲ ἐξελθὼν
NAS: Again he went out about
KJV: Again he went out about
INT: and they went again moreover having gone out

Matthew 21:36 Adv
GRK: πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους
NAS: Again he sent another
KJV: Again, he sent other
INT: Again he sent other

Matthew 22:1 Adv
GRK: ὁ Ἰησοῦς πάλιν εἶπεν ἐν
NAS: spoke to them again in parables,
KJV: and spake unto them again by parables,
INT: Jesus again spoke in

Matthew 22:4 Adv
GRK: πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους
NAS: Again he sent out other
KJV: Again, he sent forth other
INT: Again he sent other

Matthew 26:42 Adv
GRK: πάλιν ἐκ δευτέρου
NAS: He went away again a second time
KJV: He went away again the second time,
INT: Again for a second time

Matthew 26:43 Adv
GRK: καὶ ἐλθὼν πάλιν εὗρεν αὐτοὺς
NAS: Again He came and found
KJV: them asleep again: for their
INT: And having come again he finds them

Matthew 26:44 Adv
GRK: ἀφεὶς αὐτοὺς πάλιν ἀπελθὼν προσηύξατο
NAS: And He left them again, and went away
KJV: and went away again, and prayed
INT: having left them again having gone away he prayed

Matthew 26:44 Adv
GRK: λόγον εἰπὼν πάλιν
NAS: the same thing once more.
INT: thing having said again

Matthew 26:72 Adv
GRK: καὶ πάλιν ἠρνήσατο μετὰ
NAS: And again he denied [it] with an oath,
KJV: And again he denied with
INT: And again he denied with

Matthew 27:50 Adv
GRK: δὲ Ἰησοῦς πάλιν κράξας φωνῇ
NAS: cried out again with a loud
KJV: when he had cried again with a loud
INT: moreover Jesus again having cried with a voice

Mark 2:1 Adv
GRK: Καὶ εἰσελθὼν πάλιν εἰς Καφαρναοὺμ
NAS: When He had come back to Capernaum
KJV: And again he entered into
INT: And he having entered again into Capernaum

Mark 2:13 Adv
GRK: Καὶ ἐξῆλθεν πάλιν παρὰ τὴν
NAS: And He went out again by the seashore;
KJV: he went forth again by
INT: And he went forth again beside the

Mark 3:1 Adv
GRK: Καὶ εἰσῆλθεν πάλιν εἰς τὴν
NAS: He entered again into a synagogue;
KJV: he entered again into
INT: And he entered again into the

Mark 3:20 Adv
GRK: καὶ συνέρχεται πάλιν ὁ ὄχλος
NAS: gathered again, to such an extent
KJV: cometh together again, so that
INT: and comes together again a crowd

Mark 4:1 Adv
GRK: Καὶ πάλιν ἤρξατο διδάσκειν
NAS: to teach again by the sea.
KJV: And he began again to teach by
INT: And again he began to teach

Mark 5:21 Adv
GRK: τῷ πλοίῳ πάλιν εἰς τὸ
NAS: had crossed over again in the boat
KJV: was passed over again by
INT: the boat again to the

Mark 7:14 Adv
GRK: Καὶ προσκαλεσάμενος πάλιν τὸν ὄχλον
NAS: the crowd to Him again, He [began] saying
INT: And having called to [him] again the crowd

Mark 7:31 Adv
GRK: Καὶ πάλιν ἐξελθὼν ἐκ
NAS: Again He went out from the region
KJV: And again, departing from
INT: And again having departed from

Mark 8:1 Adv
GRK: ταῖς ἡμέραις πάλιν πολλοῦ ὄχλου
NAS: days, when there was again a large
INT: days again great [the] crowd

Mark 8:13 Adv
GRK: ἀφεὶς αὐτοὺς πάλιν ἐμβὰς ἀπῆλθεν
NAS: Leaving them, He again embarked
KJV: into the ship again departed to
INT: having left them again having embarked he went away

Mark 8:25 Adv
GRK: εἶτα πάλιν ἐπέθηκεν τὰς
NAS: Then again He laid His hands
KJV: that he put [his] hands again upon his
INT: Then again he laid the

Mark 10:1 Adv
GRK: καὶ συμπορεύονται πάλιν ὄχλοι πρὸς
NAS: around Him again, and, according
KJV: unto him again; and, as
INT: And come together again crowds to

Mark 10:1 Adv
GRK: ὡς εἰώθει πάλιν ἐδίδασκεν αὐτούς
NAS: to His custom, He once more [began] to teach
KJV: he taught them again.
INT: as he had been accustomed again he taught them

Mark 10:10 Adv
GRK: τὴν οἰκίαν πάλιν οἱ μαθηταὶ
NAS: Him about this again.
KJV: asked him again of the same
INT: the house again the disciples

Mark 10:24 Adv
GRK: δὲ Ἰησοῦς πάλιν ἀποκριθεὶς λέγει
NAS: answered again and said
KJV: answereth again, and saith
INT: however Jesus again having answered says

Mark 10:32 Adv
GRK: καὶ παραλαβὼν πάλιν τοὺς δώδεκα
NAS: were fearful. And again He took
KJV: he took again the twelve,
INT: And having taken to [him] again the twelve

Mark 11:3 Adv
GRK: αὐτὸν ἀποστέλλει πάλιν ὧδε
NAS: he will send it back here.
INT: it he will send back here

Mark 11:27 Adv
GRK: Καὶ ἔρχονται πάλιν εἰς Ἰεροσόλυμα
NAS: They came again to Jerusalem.
KJV: And they come again to Jerusalem:
INT: And they come again to Jerusalem

Mark 12:4 Adv
GRK: καὶ πάλιν ἀπέστειλεν πρὸς
NAS: Again he sent them another
KJV: And again he sent unto
INT: And again he sent to

Mark 14:39 Adv
GRK: καὶ πάλιν ἀπελθὼν προσηύξατο
NAS: Again He went away and prayed,
KJV: And again he went away, and prayed,
INT: And again having gone away he prayed

Mark 14:40 Adv
GRK: καὶ πάλιν ἐλθὼν εὗρεν
NAS: And again He came and found
KJV: them asleep again, (for their
INT: And again having returned he found

Mark 14:61 Adv
GRK: ἀπεκρίνατο οὐδέν πάλιν ὁ ἀρχιερεὺς
NAS: and did not answer. Again the high priest
KJV: nothing. Again the high priest
INT: did answer nothing Again the high priest

Mark 14:69 Adv
GRK: αὐτὸν ἤρξατο πάλιν λέγειν τοῖς
NAS: him, and began once more to say
KJV: saw him again, and began to say
INT: him began again to say to those

Mark 14:70 Adv
GRK: ὁ δὲ πάλιν ἠρνεῖτο καὶ
NAS: But again he denied it. And after
KJV: And he denied it again. And a little
INT: but again he denied And

Mark 14:70 Adv
GRK: μετὰ μικρὸν πάλιν οἱ παρεστῶτες
NAS: the bystanders were again saying
KJV: said again to Peter,
INT: after a little again those standing by

Mark 15:4 Adv
GRK: δὲ Πιλᾶτος πάλιν ἐπηρώτα αὐτὸν
NAS: questioned Him again, saying,
KJV: him again, saying,
INT: and Pilate again questioned him

Mark 15:12 Adv
GRK: δὲ Πιλᾶτος πάλιν ἀποκριθεὶς ἔλεγεν
NAS: Answering again, Pilate said
KJV: and said again unto them,
INT: and Pilate again having answered said

Mark 15:13 Adv
GRK: οἱ δὲ πάλιν ἔκραξαν Σταύρωσον
NAS: They shouted back, Crucify Him!
KJV: And they cried out again, Crucify him.
INT: and back they cried out Crucify

Luke 6:43 Adv
GRK: σαπρόν οὐδὲ πάλιν δένδρον σαπρὸν
NAS: nor, on the other hand, a bad
INT: bad nor again a tree bad

Luke 13:20 Adv
GRK: Καὶ πάλιν εἶπεν Τίνι
NAS: And again He said, To what
KJV: And again he said, Whereunto
INT: And again he said To what

Luke 23:20 Adv
GRK: πάλιν δὲ ὁ
NAS: Jesus, addressed them again,
KJV: Jesus, spake again to them.
INT: Again therefore

John 1:35 Adv
GRK: Τῇ ἐπαύριον πάλιν εἱστήκει ὁ
NAS: Again the next day John
KJV: Again the next day after John
INT: On the next day again was standing

John 4:3 Adv
GRK: καὶ ἀπῆλθεν πάλιν εἰς τὴν
NAS: and went away again into Galilee.
KJV: and departed again into Galilee.
INT: and went away again into

John 4:13 Adv
GRK: τούτου διψήσει πάλιν
NAS: water will thirst again;
KJV: water shall thirst again:
INT: this will thirst again

John 4:46 Adv
GRK: Ἦλθεν οὖν πάλιν εἰς τὴν
NAS: He came again to Cana
KJV: Jesus came again into Cana
INT: He came therefore again to

John 4:54 Adv
GRK: Τοῦτο δὲ πάλιν δεύτερον σημεῖον
NAS: This is again a second sign
KJV: This [is] again the second miracle
INT: This also again a second sign

John 6:15 Adv
GRK: βασιλέα ἀνεχώρησεν πάλιν εἰς τὸ
NAS: withdrew again to the mountain
KJV: he departed again into
INT: king withdrew again to the

John 8:2 Adv
GRK: Ὄρθρου δὲ πάλιν παρεγένετο εἰς
NAS: He came again into the temple,
KJV: he came again into
INT: early morning moreover again he came into

John 8:8 Adv
GRK: καὶ πάλιν κατακύψας ἔγραφεν
NAS: Again He stooped down and wrote
KJV: And again he stooped down,
INT: And again having stooped down he wrote

John 8:12 Adv
GRK: Πάλιν οὖν αὐτοῖς
NAS: Jesus again spoke
KJV: spake Jesus again unto them, saying,
INT: Again therefore to them

John 8:21 Adv
GRK: Εἶπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς Ἐγὼ
NAS: He said again to them, I go
KJV: said Jesus again unto them, I
INT: He Said then again to them I

John 9:15 Adv
GRK: πάλιν οὖν ἠρώτων
NAS: were asking him again how
KJV: Then again the Pharisees also
INT: Again therefore asked

John 9:17 Adv
GRK: τῷ τυφλῷ πάλιν Τί σὺ
NAS: to the blind man again, What
KJV: unto the blind man again, What
INT: to the blind [man] again what You

John 9:27 Adv
GRK: ἠκούσατε τί πάλιν θέλετε ἀκούειν
NAS: to hear [it] again? You do not want
KJV: would ye hear [it] again? will ye
INT: you did hear why again do you wish to hear

John 10:7 Adv
GRK: Εἶπεν οὖν πάλιν ὁ Ἰησοῦς
NAS: said to them again, Truly,
KJV: Jesus unto them again, Verily, verily,
INT: Said therefore again Jesus

John 10:17 Adv
GRK: μου ἵνα πάλιν λάβω αὐτήν
NAS: so that I may take it again.
KJV: I might take it again.
INT: of me that again I might take it

John 10:18 Adv
GRK: ἐξουσίαν ἔχω πάλιν λαβεῖν αὐτήν
NAS: to take it up again. This
KJV: to take it again. This commandment
INT: authority I have again to take it

John 10:19 Adv
GRK: Σχίσμα πάλιν ἐγένετο ἐν
NAS: occurred again among
KJV: therefore again among
INT: A division again there was among

John 10:31 Adv
GRK: Ἐβάστασαν πάλιν λίθους οἱ
NAS: picked up stones again to stone Him.
KJV: took up stones again to stone
INT: Took up again stones the

John 10:39 Adv
GRK: οὖν αὐτὸν πάλιν πιάσαι καὶ
NAS: they were seeking again to seize
KJV: they sought again to take
INT: therefore him again to seize but

John 10:40 Adv
GRK: Καὶ ἀπῆλθεν πάλιν πέραν τοῦ
NAS: And He went away again beyond
KJV: And went away again beyond Jordan
INT: and departed again beyond the

John 11:7 Adv
GRK: τὴν Ἰουδαίαν πάλιν
NAS: Let us go to Judea again.
KJV: into Judaea again.
INT: Judea again

John 11:8 Adv
GRK: Ἰουδαῖοι καὶ πάλιν ὑπάγεις ἐκεῖ
NAS: You, and are You going there again?
KJV: goest thou thither again?
INT: Jews and again go you there

John 11:38 Adv
GRK: Ἰησοῦς οὖν πάλιν ἐμβριμώμενος ἐν
NAS: Jesus, again being deeply moved
KJV: Jesus therefore again groaning in
INT: Jesus therefore again groaning in

John 12:28 Adv
GRK: ἐδόξασα καὶ πάλιν δοξάσω
NAS: it, and will glorify it again.
KJV: [it], and will glorify [it] again.
INT: I glorified and again will glorify [it]

John 12:39 Adv
GRK: πιστεύειν ὅτι πάλιν εἶπεν Ἠσαίας
NAS: for Isaiah said again,
KJV: that Esaias said again,
INT: believe because again said Isaiah

John 13:12 Adv
GRK: καὶ ἀνέπεσεν πάλιν εἶπεν αὐτοῖς
NAS: and reclined [at the table] again, He said
KJV: and was set down again, he said
INT: and having reclined again he said to them

John 14:3 Adv
GRK: τόπον ὑμῖν πάλιν ἔρχομαι καὶ
NAS: for you, I will come again and receive
KJV: I will come again, and
INT: a place for you again I am coming and

John 16:16 Adv
GRK: με καὶ πάλιν μικρὸν καὶ
NAS: see Me; and again a little while,
KJV: me: and again, a little while, and
INT: me and again a little [while] and

John 16:17 Adv
GRK: με καὶ πάλιν μικρὸν καὶ
NAS: and you will not see Me; and again a little while,
KJV: me: and again, a little while, and
INT: me and again a little [while] and

John 16:19 Adv
GRK: με καὶ πάλιν μικρὸν καὶ
NAS: and you will not see Me, and again a little while,
KJV: me: and again, a little while, and
INT: me and again a little [while] and

John 16:22 Adv
GRK: λύπην ἔχετε πάλιν δὲ ὄψομαι
NAS: but I will see you again, and your heart
KJV: I will see you again, and your
INT: grief have again however I will see

John 16:28 Adv
GRK: τὸν κόσμον πάλιν ἀφίημι τὸν
NAS: the world again and going
KJV: the world: again, I leave
INT: the world again I leave the

John 18:7 Adv
GRK: πάλιν οὖν ἐπηρώτησεν
NAS: Therefore He again asked them, Whom
KJV: asked he them again, Whom seek ye?
INT: Again therefore he questioned

John 18:27 Adv
GRK: πάλιν οὖν ἠρνήσατο
NAS: denied [it] again, and immediately
KJV: then denied again: and immediately
INT: Again then denied

John 18:33 Adv
GRK: Εἰσῆλθεν οὖν πάλιν εἰς τὸ
NAS: entered again into the Praetorium,
KJV: the judgment hall again, and
INT: Entered therefore again into the

John 18:38 Adv
GRK: τοῦτο εἰπὼν πάλιν ἐξῆλθεν πρὸς
NAS: he went out again to the Jews
KJV: this, he went out again unto the Jews,
INT: this having said again he went out to

John 18:40 Adv
GRK: ἐκραύγασαν οὖν πάλιν λέγοντες Μὴ
NAS: they cried out again, saying,
KJV: cried they all again, saying, Not
INT: They cried out therefore again saying Not

John 19:4 Adv
GRK: Καὶ ἐξῆλθεν πάλιν ἔξω ὁ
NAS: came out again and said
KJV: went forth again, and saith
INT: and Went again out

John 19:9 Adv
GRK: τὸ πραιτώριον πάλιν καὶ λέγει
NAS: into the Praetorium again and said
KJV: And went again into the judgment hall,
INT: the praetorium again and says

John 19:37 Adv
GRK: καὶ πάλιν ἑτέρα γραφὴ
NAS: And again another Scripture
KJV: And again another scripture
INT: And again another Scripture

John 20:10 Adv
GRK: ἀπῆλθον οὖν πάλιν πρὸς αὑτοὺς
NAS: went away again to their own
KJV: went away again unto
INT: Went away therefore again to their [home]

John 20:21 Adv
GRK: ὁ Ἰησοῦς πάλιν Εἰρήνη ὑμῖν
NAS: said to them again, Peace
KJV: to them again, Peace
INT: Jesus again Peace to you

John 20:26 Adv
GRK: ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω
NAS: His disciples were again inside,
KJV: eight days again his disciples
INT: days eight again were inside

John 21:1 Adv
GRK: ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν ὁ Ἰησοῦς
NAS: Himself again to the disciples
KJV: himself again to the disciples
INT: revealed himself again Jesus

John 21:16 Adv
GRK: λέγει αὐτῷ πάλιν δεύτερον Σίμων
NAS: He said to him again a second time,
KJV: to him again the second time,
INT: He says to him again a second time Simon [son]

Acts 10:15 Adv
GRK: καὶ φωνὴ πάλιν ἐκ δευτέρου
NAS: Again a voice
KJV: him again the second time,
INT: And a voice [came] again for the second time

Acts 11:10 Adv
GRK: καὶ ἀνεσπάσθη πάλιν ἅπαντα εἰς
NAS: was drawn back up into the sky.
KJV: all were drawn up again into heaven.
INT: and was drawn up again all into

Acts 17:32 Adv
GRK: τούτου καὶ πάλιν
KJV: We will hear thee again of this
INT: this also again

Acts 18:21 Adv
GRK: εἰς Ἰεροσόλυμα Πάλιν ἀνακάμψω πρὸς
NAS: I will return to you again if God
KJV: but I will return again unto you,
INT: at Jerusalem again I will return to

Acts 27:28 Adv
GRK: διαστήσαντες καὶ πάλιν βολίσαντες εὗρον
NAS: on they took another sounding
KJV: they sounded again, and
INT: having gone farther and again having sounded they found

Romans 8:15 Adv
GRK: πνεῦμα δουλείας πάλιν εἰς φόβον
NAS: to fear again, but you have received
KJV: the spirit of bondage again to fear;
INT: a spirit of bondage again unto fear

Romans 11:23 Adv
GRK: ὁ θεὸς πάλιν ἐνκεντρίσαι αὐτούς
NAS: is able to graft them in again.
KJV: them in again.
INT: God again to graft in them

Romans 15:10 Adv
GRK: καὶ πάλιν λέγει Εὐφράνθητε
NAS: Again he says, REJOICE,
KJV: And again he saith, Rejoice, ye
INT: And again it says Rejoice you

Romans 15:11 Adv
GRK: καὶ πάλιν Αἰνεῖτε πάντα
NAS: And again, PRAISE THE LORD
KJV: And again, Praise the Lord,
INT: And again Praise all

Romans 15:12 Adv
GRK: καὶ πάλιν Ἠσαίας λέγει
NAS: Again Isaiah says,
KJV: And again, Esaias saith,
INT: And again Isaiah says

1 Corinthians 3:20 Adv
GRK: καὶ πάλιν Κύριος γινώσκει
NAS: and again, THE LORD KNOWS
KJV: And again, The Lord knoweth
INT: And again [the] Lord knows

1 Corinthians 7:5 Adv
GRK: προσευχῇ καὶ πάλιν ἐπὶ τὸ
NAS: and come together again so that Satan
KJV: come together again, that Satan
INT: for prayer and again together the

1 Corinthians 12:21 Adv
GRK: ἔχω ἢ πάλιν ἡ κεφαλὴ
NAS: of you; or again the head
KJV: nor again the head
INT: I have or again the head

2 Corinthians 1:16 Adv
GRK: Μακεδονίαν καὶ πάλιν ἀπὸ Μακεδονίας
NAS: into Macedonia, and again from Macedonia
KJV: and to come again out of Macedonia
INT: Macedonia and again from Macedonia

2 Corinthians 2:1 Adv
GRK: τὸ μὴ πάλιν ἐν λύπῃ
NAS: to you in sorrow again.
KJV: not come again to you
INT: not again in grief

2 Corinthians 3:1 Adv
GRK: Ἀρχόμεθα πάλιν ἑαυτοὺς συνιστάνειν
NAS: ourselves again? Or
KJV: Do we begin again to commend
INT: Do we begin again ourselves to commend

2 Corinthians 5:12 Adv
GRK: οὐ πάλιν ἑαυτοὺς συνιστάνομεν
NAS: We are not again commending ourselves
KJV: not ourselves again unto you, but
INT: For not again ourselves do we commend

2 Corinthians 10:7 Adv
GRK: τοῦτο λογιζέσθω πάλιν ἐφ' ἑαυτοῦ
NAS: this again within
KJV: think this again, that, as
INT: this let him reckon again within himself

2 Corinthians 11:16 Adv
GRK: Πάλιν λέγω μή
NAS: Again I say, let no
KJV: I say again, Let no
INT: Again I say Not

2 Corinthians 12:21 Adv
GRK: μὴ πάλιν ἐλθόντος μου
NAS: I am afraid that when I come again my God
KJV: [And] lest, when I come again, my God
INT: lest again having come of me

2 Corinthians 13:2 Adv
GRK: εἰς τὸ πάλιν οὐ φείσομαι
NAS: I come again I will not spare
INT: to the [same] again not I will spare

Galatians 1:9 Adv
GRK: καὶ ἄρτι πάλιν λέγω εἴ
NAS: so I say again now, if
KJV: say I now again, If any [man] preach
INT: also presently again I say If

Galatians 1:17 Adv
GRK: Ἀραβίαν καὶ πάλιν ὑπέστρεψα εἰς
NAS: and returned once more to Damascus.
KJV: and returned again unto Damascus.
INT: Arabia and again returned to

Galatians 2:1 Adv
GRK: δεκατεσσάρων ἐτῶν πάλιν ἀνέβην εἰς
NAS: I went up again to Jerusalem
KJV: after I went up again to Jerusalem
INT: fourteen years again I went up to

Galatians 2:18 Adv
GRK: κατέλυσα ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ παραβάτην
KJV: if I build again the things which
INT: I tore down these things again I build a transgressor

Galatians 4:9 Adv
GRK: πῶς ἐπιστρέφετε πάλιν ἐπὶ τὰ
NAS: is it that you turn back again to the weak
KJV: how turn ye again to the weak
INT: how do you turn again to the

Galatians 4:9 Adv
GRK: στοιχεῖα οἷς πάλιν ἄνωθεν δουλεύειν
NAS: to be enslaved all over again?
KJV: ye desire again to be in bondage?
INT: principles to which again anew to be in bondage

Galatians 4:19 Adv
GRK: μου οὓς πάλιν ὠδίνω μέχρις
NAS: with whom I am again in labor until
KJV: I travail in birth again until
INT: of me of whom again I travail until

Galatians 5:1 Adv
GRK: καὶ μὴ πάλιν ζυγῷ δουλείας
NAS: and do not be subject again to a yoke
KJV: entangled again with the yoke
INT: and not again in a yoke of bondage

Galatians 5:3 Adv
GRK: μαρτύρομαι δὲ πάλιν παντὶ ἀνθρώπῳ
NAS: And I testify again to every man
KJV: For I testify again to every man
INT: I testify moreover again to every man

Philippians 1:26 Adv
GRK: ἐμῆς παρουσίας πάλιν πρὸς ὑμᾶς
NAS: through my coming to you again.
KJV: to you again.
INT: my coming again to you

Philippians 2:28 Adv
GRK: ἰδόντες αὐτὸν πάλιν χαρῆτε κἀγὼ
NAS: that when you see him again you may rejoice
KJV: him again, ye may rejoice,
INT: having seen him again you might rejoice and I

Philippians 4:4 Adv
GRK: κυρίῳ πάντοτε πάλιν ἐρῶ χαίρετε
NAS: always; again I will say,
KJV: alway: [and] again I say,
INT: [the] Lord always again I will say rejoice

Hebrews 1:5 Adv
GRK: σε καὶ πάλιν Ἐγὼ ἔσομαι
NAS: I HAVE BEGOTTEN YOU? And again, I WILL BE A FATHER
KJV: thee? And again, I will be
INT: you and again I will be

Hebrews 1:6 Adv
GRK: ὅταν δὲ πάλιν εἰσαγάγῃ τὸν
NAS: And when He again brings the firstborn
KJV: And again, when he bringeth in
INT: when moreover again he brings in the

Hebrews 2:13 Adv
GRK: καὶ πάλιν Ἐγὼ ἔσομαι
NAS: And again, I WILL PUT MY TRUST
KJV: And again, I will
INT: And again I will be

Hebrews 2:13 Adv
GRK: αὐτῷ καὶ πάλιν Ἰδοὺ ἐγὼ
NAS: I WILL PUT MY TRUST IN HIM. And again, BEHOLD,
KJV: him. And again, Behold I
INT: him And again Behold I

Hebrews 4:5 Adv
GRK: ἐν τούτῳ πάλιν Εἰ εἰσελεύσονται
NAS: and again in this
KJV: this [place] again, If
INT: in this [passage] again If [never] they will enter

Hebrews 4:7 Adv
GRK: πάλιν τινὰ ὁρίζει
NAS: He again fixes a certain
KJV: Again, he limiteth a certain
INT: again a certain he determines

Hebrews 5:12 Adv
GRK: τὸν χρόνον πάλιν χρείαν ἔχετε
NAS: need again for someone
KJV: you again which
INT: the time again need you have

Hebrews 6:1 Adv
GRK: φερώμεθα μὴ πάλιν θεμέλιον καταβαλλόμενοι
NAS: not laying again a foundation
KJV: laying again the foundation
INT: we should go on not again a foundation laying

Hebrews 6:6 Adv
GRK: καὶ παραπεσόντας πάλιν ἀνακαινίζειν εἰς
NAS: to renew them again to repentance,
KJV: to renew them again unto
INT: and having fallen away again to renew to

Hebrews 10:30 Adv
GRK: ἀνταποδώσω καὶ πάλιν Κρινεῖ Κύριος
NAS: I WILL REPAY. And again, THE LORD
KJV: And again, The Lord
INT: will repay and again will judge [the] Lord

James 5:18 Adv
GRK: καὶ πάλιν προσηύξατο καὶ
NAS: he prayed again, and the sky
KJV: And he prayed again, and the heaven
INT: and again he prayed and

2 Peter 2:20 Adv
GRK: τούτοις δὲ πάλιν ἐμπλακέντες ἡττῶνται
NAS: Christ, they are again entangled
KJV: they are again entangled
INT: in these moreover again having been entangled they are subdued

1 John 2:8 Adv
GRK: πάλιν ἐντολὴν καινὴν
NAS: On the other hand, I am writing a new
KJV: Again, a new commandment
INT: Again a commandment new

Revelation 10:8 Adv
GRK: τοῦ οὐρανοῦ πάλιν λαλοῦσαν μετ'
NAS: from heaven, [I heard] again speaking
KJV: unto me again, and said,
INT: heaven [was] again speaking with

Revelation 10:11 Adv
GRK: Δεῖ σε πάλιν προφητεῦσαι ἐπὶ
NAS: prophesy again concerning
KJV: must prophesy again before many
INT: it is necessary you again to prophesy as to

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page