1515. εἰρήνη (eiréné)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1515. εἰρήνη (eiréné) — 92 Occurrences

Matthew 10:13 N-NFS
GRK: ἐλθάτω ἡ εἰρήνη ὑμῶν ἐπ'
NAS: give it your [blessing of] peace. But if
KJV: worthy, let your peace come upon
INT: let come the peace of you upon

Matthew 10:13 N-NFS
GRK: ἀξία ἡ εἰρήνη ὑμῶν πρὸς
NAS: take back your [blessing of] peace.
KJV: worthy, let your peace return to
INT: worthy the peace of you to

Matthew 10:34 N-AFS
GRK: ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν
NAS: to bring peace on the earth;
KJV: I am come to send peace on earth:
INT: I came to bring peace to the

Matthew 10:34 N-AFS
GRK: ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἀλλὰ μάχαιραν
NAS: to bring peace, but a sword.
KJV: not to send peace, but a sword.
INT: I came to bring peace but a sword

Mark 5:34 N-AFS
GRK: ὕπαγε εἰς εἰρήνην καὶ ἴσθι
NAS: go in peace and be healed
KJV: go in peace, and be
INT: go in peace and be

Luke 1:79 N-GFS
GRK: εἰς ὁδὸν εἰρήνης
NAS: our feet into the way of peace.
KJV: into the way of peace.
INT: into [the] way of peace

Luke 2:14 N-NFS
GRK: ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις
NAS: And on earth peace among
KJV: on earth peace, good will toward
INT: on earth peace among men

Luke 2:29 N-DFS
GRK: σου ἐν εἰρήνῃ
NAS: to depart in peace, According
KJV: depart in peace, according to thy
INT: of you in peace

Luke 7:50 N-AFS
GRK: πορεύου εἰς εἰρήνην
NAS: has saved you; go in peace.
KJV: go in peace.
INT: go in peace

Luke 8:48 N-AFS
GRK: πορεύου εἰς εἰρήνην
NAS: has made you well; go in peace.
KJV: go in peace.
INT: go in peace

Luke 10:5 N-NFS
GRK: πρῶτον λέγετε Εἰρήνη τῷ οἴκῳ
NAS: first say, 'Peace [be] to this house.'
KJV: first say, Peace [be] to this house.
INT: first say Peace to the house

Luke 10:6 N-GFS
GRK: ᾖ υἱὸς εἰρήνης ἐπαναπαήσεται ἐπ'
NAS: a man of peace is there,
KJV: if the son of peace be there,
INT: be a son of peace will rest upon

Luke 10:6 N-NFS
GRK: αὐτὸν ἡ εἰρήνη ὑμῶν εἰ
NAS: is there, your peace will rest
KJV: there, your peace shall rest upon
INT: it the peace of you if

Luke 11:21 N-DFS
GRK: αὐλήν ἐν εἰρήνῃ ἐστὶν τὰ
KJV: are in peace:
INT: house in peace are the

Luke 12:51 N-AFS
GRK: δοκεῖτε ὅτι εἰρήνην παρεγενόμην δοῦναι
NAS: to grant peace on earth?
KJV: I am come to give peace on earth?
INT: Think you that peace I came to give

Luke 14:32 N-AFS
GRK: τὰ πρὸς εἰρήνην
NAS: and asks for terms of peace.
KJV: and desireth conditions of peace.
INT: for peace

Luke 19:38 N-NFS
GRK: ἐν οὐρανῷ εἰρήνη καὶ δόξα
NAS: OF THE LORD; Peace in heaven
KJV: the name of the Lord: peace in heaven,
INT: In heaven peace and glory

Luke 19:42 N-AFS
GRK: τὰ πρὸς εἰρήνην νῦν δὲ
NAS: even you, the things which make for peace! But now
KJV: [which belong] unto thy peace! but now
INT: the things for peace now moreover

Luke 24:36 N-NFS
GRK: λέγει αὐτοῖς Εἰρήνη ὑμῖν
NAS: and said to them, Peace be to you.
KJV: saith unto them, Peace [be] unto you.
INT: says to them Peace to you

John 14:27 N-AFS
GRK: Εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν
NAS: Peace I leave with you; My peace
KJV: Peace I leave with you,
INT: Peace I leave with you

John 14:27 N-AFS
GRK: ἀφίημι ὑμῖν εἰρήνην τὴν ἐμὴν
NAS: I leave with you; My peace I give
KJV: with you, my peace I give unto you:
INT: I leave with you peace my

John 16:33 N-AFS
GRK: ἐν ἐμοὶ εἰρήνην ἔχητε ἐν
NAS: that in Me you may have peace. In the world
KJV: me ye might have peace. In the world
INT: in me peace you might have In

John 20:19 N-NFS
GRK: λέγει αὐτοῖς Εἰρήνη ὑμῖν
NAS: and said to them, Peace [be] with you.
KJV: saith unto them, Peace [be] unto you.
INT: says to them Peace to you

John 20:21 N-NFS
GRK: Ἰησοῦς πάλιν Εἰρήνη ὑμῖν καθὼς
NAS: to them again, Peace [be] with you; as the Father
KJV: to them again, Peace [be] unto you: as
INT: Jesus again Peace to you as

John 20:26 N-NFS
GRK: καὶ εἶπεν Εἰρήνη ὑμῖν
NAS: and said, Peace [be] with you.
KJV: and said, Peace [be] unto you.
INT: and said Peace to you

Acts 7:26 N-AFS
GRK: αὐτοὺς εἰς εἰρήνην εἰπών Ἄνδρες
NAS: and he tried to reconcile them in peace, saying,
KJV: them at one again, saying, Sirs,
INT: them to peace having said Men

Acts 9:31 N-AFS
GRK: Σαμαρείας εἶχεν εἰρήνην οἰκοδομουμένη καὶ
NAS: enjoyed peace, being built
KJV: had the churches rest throughout all
INT: Samaria had peace being built up and

Acts 10:36 N-AFS
GRK: Ἰσραὴλ εὐαγγελιζόμενος εἰρήνην διὰ Ἰησοῦ
NAS: preaching peace through
KJV: of Israel, preaching peace by Jesus
INT: of Israel proclaiming the gospel peace by Jesus

Acts 12:20 N-AFS
GRK: βασιλέως ᾐτοῦντο εἰρήνην διὰ τὸ
NAS: they were asking for peace, because
KJV: desired peace; because
INT: king sought peace because

Acts 15:33 N-GFS
GRK: ἀπελύθησαν μετ' εἰρήνης ἀπὸ τῶν
NAS: from the brethren in peace to those
KJV: in peace from
INT: they were let go in peace from the

Acts 16:36 N-DFS
GRK: πορεύεσθε ἐν εἰρήνῃ
NAS: out now and go in peace.
KJV: and go in peace.
INT: depart in peace

Acts 24:2 N-GFS
GRK: λέγων Πολλῆς εἰρήνης τυγχάνοντες διὰ
NAS: much peace, and since by your providence
KJV: great quietness, and
INT: saying Great peace obtaining through

Romans 1:7 N-NFS
GRK: ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ
NAS: Grace to you and peace from God
KJV: to you and peace from God
INT: to you and peace from God

Romans 2:10 N-NFS
GRK: τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ
NAS: and honor and peace to everyone
KJV: and peace, to every man
INT: honor and peace to everyone that

Romans 3:17 N-GFS
GRK: καὶ ὁδὸν εἰρήνης οὐκ ἔγνωσαν
NAS: AND THE PATH OF PEACE THEY HAVE NOT KNOWN.
KJV: And the way of peace have they not
INT: and [the] way of peace not they did know

Romans 5:1 N-AFS
GRK: ἐκ πίστεως εἰρήνην ἔχομεν πρὸς
NAS: we have peace with God
KJV: faith, we have peace with God
INT: by faith peace we have toward

Romans 8:6 N-NFS
GRK: ζωὴ καὶ εἰρήνη
NAS: on the Spirit is life and peace,
KJV: [is] life and peace.
INT: life and peace

Romans 14:17 N-NFS
GRK: δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη καὶ χαρὰ
NAS: but righteousness and peace and joy
KJV: righteousness, and peace, and joy
INT: righteousness and peace and joy

Romans 14:19 N-GFS
GRK: τὰ τῆς εἰρήνης διώκωμεν καὶ
NAS: we pursue the things which make for peace and the building
KJV: the things which make for peace, and
INT: the things of peace we should pursue and

Romans 15:13 N-GFS
GRK: χαρᾶς καὶ εἰρήνης ἐν τῷ
NAS: joy and peace in believing,
KJV: joy and peace in believing,
INT: joy and peace in

Romans 15:33 N-GFS
GRK: θεὸς τῆς εἰρήνης μετὰ πάντων
NAS: the God of peace be with you all.
KJV: Now the God of peace [be] with you
INT: [the] God of peace [be] with all

Romans 16:20 N-GFS
GRK: θεὸς τῆς εἰρήνης συντρίψει τὸν
NAS: The God of peace will soon crush
KJV: the God of peace shall bruise
INT: [the] God of peace will crush

1 Corinthians 1:3 N-NFS
GRK: ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ
NAS: Grace to you and peace from God
KJV: [be] unto you, and peace, from God
INT: to you and peace from God

1 Corinthians 7:15 N-DFS
GRK: ἐν δὲ εἰρήνῃ κέκληκεν ὑμᾶς
NAS: has called us to peace.
KJV: us to peace.
INT: in moreover peace has called us

1 Corinthians 14:33 N-GFS
GRK: θεὸς ἀλλὰ εἰρήνης ὡς ἐν
NAS: is not [a God] of confusion but of peace, as in all
KJV: but of peace, as
INT: God but of peace as in

1 Corinthians 16:11 N-DFS
GRK: αὐτὸν ἐν εἰρήνῃ ἵνα ἔλθῃ
NAS: him. But send him on his way in peace, so
KJV: forth in peace, that he may come
INT: him in peace that he might come

2 Corinthians 1:2 N-NFS
GRK: ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ
NAS: Grace to you and peace from God
KJV: [be] to you and peace from God
INT: to you and peace from God

2 Corinthians 13:11 N-GFS
GRK: ἀγάπης καὶ εἰρήνης ἔσται μεθ'
NAS: of love and peace will be with you.
KJV: of love and peace shall be with
INT: of love and peace will be with

Galatians 1:3 N-NFS
GRK: ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ
NAS: Grace to you and peace from God
KJV: [be] to you and peace from God
INT: to you and peace from God

Galatians 5:22 N-NFS
GRK: ἀγάπη χαρά εἰρήνη μακροθυμία χρηστότης
NAS: joy, peace, patience,
KJV: joy, peace, longsuffering,
INT: love joy peace patience kindness

Galatians 6:16 N-NFS
GRK: τούτῳ στοιχήσουσιν εἰρήνη ἐπ' αὐτοὺς
NAS: rule, peace and mercy
KJV: this rule, peace [be] on them,
INT: by this will walk peace [be] upon them

Ephesians 1:2 N-NFS
GRK: ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ
NAS: Grace to you and peace from God
KJV: [be] to you, and peace, from God
INT: to you and peace from God

Ephesians 2:14 N-NFS
GRK: ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν ὁ
NAS: For He Himself is our peace, who made
KJV: is our peace, who hath made
INT: is the peace of us

Ephesians 2:15 N-AFS
GRK: ἄνθρωπον ποιῶν εἰρήνην
NAS: man, [thus] establishing peace,
KJV: man, [so] making peace;
INT: man making peace

Ephesians 2:17 N-AFS
GRK: ἐλθὼν εὐηγγελίσατο εἰρήνην ὑμῖν τοῖς
NAS: AND PREACHED PEACE TO YOU WHO
KJV: came and preached peace to you which
INT: having come he proclaimed the gospel peace to you who [were]

Ephesians 2:17 N-AFS
GRK: μακρὰν καὶ εἰρήνην τοῖς ἐγγύς
NAS: WERE FAR AWAY, AND PEACE TO THOSE
INT: afar off and peace to those near

Ephesians 4:3 N-GFS
GRK: συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης
NAS: of the Spirit in the bond of peace.
KJV: in the bond of peace.
INT: bond of peace

Ephesians 6:15 N-GFS
GRK: εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης
NAS: OF THE GOSPEL OF PEACE;
KJV: of the gospel of peace;
INT: gospel of peace

Ephesians 6:23 N-NFS
GRK: Εἰρήνη τοῖς ἀδελφοῖς
NAS: Peace be to the brethren, and love
KJV: Peace [be] to the brethren, and
INT: Peace to the brothers

Philippians 1:2 N-NFS
GRK: ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ
NAS: Grace to you and peace from God
KJV: [be] unto you, and peace, from God
INT: to you and peace from God

Philippians 4:7 N-NFS
GRK: καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ θεοῦ
NAS: And the peace of God, which surpasses
KJV: And the peace of God, which
INT: and the peace of God

Philippians 4:9 N-GFS
GRK: θεὸς τῆς εἰρήνης ἔσται μεθ'
NAS: and the God of peace will be with you.
KJV: and the God of peace shall be with
INT: God of peace will be with

Colossians 1:2 N-NFS
GRK: ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ
NAS: Grace to you and peace from God
KJV: [be] unto you, and peace, from God
INT: to you and peace from God

Colossians 3:15 N-NFS
GRK: καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ χριστοῦ
NAS: Let the peace of Christ rule
KJV: And let the peace of God rule
INT: And the peace of Christ

1 Thessalonians 1:1 N-NFS
GRK: ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ
NAS: Christ: Grace to you and peace.
KJV: [be] unto you, and peace, from God
INT: to you and peace from God

1 Thessalonians 5:3 N-NFS
GRK: ὅταν λέγωσιν Εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια
NAS: they are saying, Peace and safety!
KJV: when they shall say, Peace and safety;
INT: For when they might say Peace and security

1 Thessalonians 5:23 N-GFS
GRK: θεὸς τῆς εἰρήνης ἁγιάσαι ὑμᾶς
NAS: may the God of peace Himself
KJV: the very God of peace sanctify you
INT: God of peace may sanctify you

2 Thessalonians 1:2 N-NFS
GRK: ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ
NAS: Grace to you and peace from God
KJV: unto you, and peace, from God
INT: to you and peace from God

2 Thessalonians 3:16 N-GFS
GRK: κύριος τῆς εἰρήνης δῴη ὑμῖν
NAS: may the Lord of peace Himself
KJV: Now the Lord of peace himself give
INT: Lord of peace may give you

2 Thessalonians 3:16 N-AFS
GRK: ὑμῖν τὴν εἰρήνην διὰ παντὸς
NAS: grant you peace in every
KJV: give you peace always by
INT: you peace continually all

1 Timothy 1:2 N-NFS
GRK: χάρις ἔλεος εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ
NAS: mercy [and] peace from God
KJV: Grace, mercy, [and] peace, from God
INT: grace mercy peace from God

2 Timothy 1:2 N-NFS
GRK: χάρις ἔλεος εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ
NAS: mercy [and] peace from God
KJV: Grace, mercy, [and] peace, from God
INT: Grace mercy peace from God

2 Timothy 2:22 N-AFS
GRK: πίστιν ἀγάπην εἰρήνην μετὰ τῶν
NAS: love [and] peace, with those
KJV: charity, peace, with
INT: faith love peace with those that

Titus 1:4 N-NFS
GRK: χάρις καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ
NAS: Grace and peace from God
KJV: Grace, mercy, [and] peace, from God
INT: Grace and peace from God

Philemon 1:3 N-NFS
GRK: ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ
NAS: Grace to you and peace from God
KJV: to you, and peace, from God
INT: to you and peace from God

Hebrews 7:2 N-GFS
GRK: ἐστιν βασιλεὺς Εἰρήνης
NAS: which is king of peace.
KJV: which is, King of peace;
INT: is king of peace

Hebrews 11:31 N-GFS
GRK: κατασκόπους μετ' εἰρήνης
NAS: the spies in peace.
KJV: the spies with peace.
INT: spies with peace

Hebrews 12:14 N-AFS
GRK: Εἰρήνην διώκετε μετὰ
NAS: Pursue peace with all men,
KJV: Follow peace with all
INT: Peace pursue with

Hebrews 13:20 N-GFS
GRK: θεὸς τῆς εἰρήνης ὁ ἀναγαγὼν
NAS: the God of peace, who brought
KJV: the God of peace, that brought again
INT: [the] God of peace having brought again

James 2:16 N-DFS
GRK: Ὑπάγετε ἐν εἰρήνῃ θερμαίνεσθε καὶ
NAS: to them, Go in peace, be warmed
KJV: Depart in peace, be [ye] warmed and
INT: Go in peace be warmed and

James 3:18 N-DFS
GRK: δικαιοσύνης ἐν εἰρήνῃ σπείρεται τοῖς
NAS: is sown in peace by those
KJV: in peace of them that make
INT: of righteousness in peace is sown for those that

James 3:18 N-AFS
GRK: τοῖς ποιοῦσιν εἰρήνην
NAS: by those who make peace.
KJV: peace of them that make peace.
INT: for those that make peace

1 Peter 1:2 N-NFS
GRK: ὑμῖν καὶ εἰρήνη πληθυνθείη
NAS: May grace and peace be yours
KJV: unto you, and peace, be multiplied.
INT: to you and peace be multiplied

1 Peter 3:11 N-AFS
GRK: ἀγαθόν ζητησάτω εἰρήνην καὶ διωξάτω
NAS: HE MUST SEEK PEACE AND PURSUE
KJV: good; let him seek peace, and ensue
INT: good Let him seek peace and let him pursue

1 Peter 5:14 N-NFS
GRK: φιλήματι ἀγάπης Εἰρήνη ὑμῖν πᾶσιν
NAS: of love. Peace be to you all
KJV: of charity. Peace [be] with you
INT: a kiss of love Peace [be] with you all

2 Peter 1:2 N-NFS
GRK: ὑμῖν καὶ εἰρήνη πληθυνθείη ἐν
NAS: Grace and peace be multiplied
KJV: Grace and peace be multiplied unto you
INT: to you and peace be multiplied in

2 Peter 3:14 N-DFS
GRK: εὑρεθῆναι ἐν εἰρήνῃ
NAS: to be found by Him in peace, spotless
KJV: of him in peace, without spot, and
INT: to be found in peace

2 John 1:3 N-NFS
GRK: χάρις ἔλεος εἰρήνη παρὰ θεοῦ
NAS: mercy [and] peace will be with us, from God
KJV: you, mercy, [and] peace, from God
INT: grace mercy peace from God

3 John 1:14 N-NFS
GRK: στόμα λαλήσομεν Εἰρήνη σοι ἀσπάζονταί
NAS: to face. [15]Peace [be] to you. The friends
KJV: face. Peace [be] to thee.
INT: mouth we will speak Peace to you greet

Jude 1:2 N-NFS
GRK: ὑμῖν καὶ εἰρήνη καὶ ἀγάπη
NAS: May mercy and peace and love
KJV: unto you, and peace, and love,
INT: to you and peace and love

Revelation 1:4 N-NFS
GRK: ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ ὁ
NAS: Grace to you and peace, from Him who is and who was and who is to come,
KJV: and peace, from
INT: to you and peace from him who

Revelation 6:4 N-AFS
GRK: λαβεῖν τὴν εἰρήνην ἐκ τῆς
NAS: to take peace from the earth,
KJV: thereon to take peace from the earth,
INT: to take the peace from the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page