1080. γεννάω (gennaó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1080. γεννάω (gennaó) — 97 Occurrences

Matthew 1:2 V-AIA-3S
GRK: Ἀβραὰμ ἐγέννησεν τὸν Ἰσαάκ
NAS: Abraham was the father of Isaac, Isaac
KJV: Abraham begat Isaac; and
INT: Abraham was father of Issac

Matthew 1:2 V-AIA-3S
GRK: Ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰακώβ
NAS: Isaac the father of Jacob,
KJV: and Isaac begat Jacob; and
INT: Isaac moreover was father of Jacob

Matthew 1:2 V-AIA-3S
GRK: Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰούδαν
NAS: and Jacob the father of Judah
KJV: and Jacob begat Judas and
INT: Jacob moreover was father of Judah

Matthew 1:3 V-AIA-3S
GRK: Ἰούδας δὲ ἐγέννησεν τὸν Φαρὲς
NAS: Judah was the father of Perez
KJV: And Judas begat Phares and
INT: Judah moreover was father of Perez

Matthew 1:3 V-AIA-3S
GRK: Φαρὲς δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἑσρώμ
NAS: Perez was the father of Hezron,
KJV: and Phares begat Esrom; and
INT: Perez moreover was father of Hezron

Matthew 1:3 V-AIA-3S
GRK: Ἑσρὼμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀράμ
NAS: and Hezron the father of Ram.
KJV: and Esrom begat Aram;
INT: Hezron moreover was father of Ram

Matthew 1:4 V-AIA-3S
GRK: Ἀρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀμιναδάβ
NAS: Ram was the father of Amminadab,
KJV: And Aram begat Aminadab; and
INT: Ram moreover was father of Amminadab

Matthew 1:4 V-AIA-3S
GRK: Ἀμιναδὰβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ναασσών
NAS: Amminadab the father of Nahshon,
KJV: and Aminadab begat Naasson; and
INT: Amminadab moreover was father of Nahshon

Matthew 1:4 V-AIA-3S
GRK: Ναασσὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαλμών
NAS: and Nahshon the father of Salmon.
KJV: and Naasson begat Salmon;
INT: Nahshon moreover was father of Salmon

Matthew 1:5 V-AIA-3S
GRK: Σαλμὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Βοὲς
NAS: Salmon was the father of Boaz
KJV: And Salmon begat Booz of
INT: Salmon moreover was father of Boaz

Matthew 1:5 V-AIA-3S
GRK: Βοὲς δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωβὴδ
NAS: Boaz was the father of Obed
KJV: and Booz begat Obed of
INT: Boaz moreover was father of Obed

Matthew 1:5 V-AIA-3S
GRK: Ἰωβὴδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰεσσαί
NAS: by Ruth, and Obed the father of Jesse.
KJV: and Obed begat Jesse;
INT: Obed moreover was father of Jesse

Matthew 1:6 V-AIA-3S
GRK: Ἰεσσαὶ δὲ ἐγέννησεν τὸν Δαυὶδ
NAS: Jesse was the father of David
KJV: And Jesse begat David the king;
INT: Jesse moreover was father of David

Matthew 1:6 V-AIA-3S
GRK: Δαυὶδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Σολομῶνα
NAS: David was the father of Solomon
KJV: David the king begat Solomon of
INT: David moreover was father of Solomon

Matthew 1:7 V-AIA-3S
GRK: Σολομὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Ῥοβοάμ
NAS: Solomon was the father of Rehoboam,
KJV: And Solomon begat Roboam; and
INT: Solomon moreover was father of Rehoboam

Matthew 1:7 V-AIA-3S
GRK: Ῥοβοὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀβιά
NAS: Rehoboam the father of Abijah,
KJV: and Roboam begat Abia; and
INT: Rehoboam moreover was father of Abijah

Matthew 1:7 V-AIA-3S
GRK: Ἀβιὰ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀσάφ
NAS: and Abijah the father of Asa.
KJV: and Abia begat Asa;
INT: Abijah moreover was father of Asa

Matthew 1:8 V-AIA-3S
GRK: Ἀσὰφ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσαφάτ
NAS: Asa was the father of Jehoshaphat,
KJV: And Asa begat Josaphat; and
INT: Asa moreover was father of Jehoshaphat

Matthew 1:8 V-AIA-3S
GRK: Ἰωσαφὰτ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωράμ
NAS: Jehoshaphat the father of Joram,
KJV: and Josaphat begat Joram; and
INT: Jehoshaphat moreover was father of Joram

Matthew 1:8 V-AIA-3S
GRK: Ἰωρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ὀζίαν
NAS: and Joram the father of Uzziah.
KJV: and Joram begat Ozias;
INT: Joram moreover was father of Uzziah

Matthew 1:9 V-AIA-3S
GRK: Ὀζίας δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωαθάμ
NAS: Uzziah was the father of Jotham,
KJV: And Ozias begat Joatham; and
INT: Uzziah moreover was father of Jotham

Matthew 1:9 V-AIA-3S
GRK: Ἰωαθὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀχάζ
NAS: Jotham the father of Ahaz,
KJV: and Joatham begat Achaz; and
INT: Jotham moreover was father of Ahaz

Matthew 1:9 V-AIA-3S
GRK: Ἀχὰζ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἑζεκίαν
NAS: and Ahaz the father of Hezekiah.
KJV: and Achaz begat Ezekias;
INT: Ahaz moreover was father of Hezekiah

Matthew 1:10 V-AIA-3S
GRK: Ἑζεκίας δὲ ἐγέννησεν τὸν Μανασσῆ
NAS: Hezekiah was the father of Manasseh,
KJV: And Ezekias begat Manasses; and
INT: Hezekiah moreover was father of Manasseh

Matthew 1:10 V-AIA-3S
GRK: Μανασσῆς δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀμώς
NAS: Manasseh the father of Amon, and Amon
KJV: and Manasses begat Amon; and
INT: Manasseh moreover was father of Amos

Matthew 1:10 V-AIA-3S
GRK: Ἀμὼς δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσίαν
NAS: of Amon, and Amon the father of Josiah.
KJV: and Amon begat Josias;
INT: Amos moreover was father of Josiah

Matthew 1:11 V-AIA-3S
GRK: Ἰωσίας δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰεχονίαν
NAS: Josiah became the father of Jeconiah
KJV: And Josias begat Jechonias and
INT: Josiah moreover was father of Jechoniah

Matthew 1:12 V-AIA-3S
GRK: Βαβυλῶνος Ἰεχονίας ἐγέννησεν τὸν Σαλαθιήλ
NAS: Jeconiah became the father
KJV: Jechonias begat Salathiel;
INT: to Babylon Jechoniah was father of Shealtiel

Matthew 1:12 V-AIA-3S
GRK: Σαλαθιὴλ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ζοροβάβελ
NAS: became the father of Shealtiel,
KJV: and Salathiel begat Zorobabel;
INT: Shealtiel moreover was father of Zerubbabel

Matthew 1:13 V-AIA-3S
GRK: Ζοροβάβελ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀβιούδ
NAS: Zerubbabel was the father of Abihud,
KJV: And Zorobabel begat Abiud; and
INT: Zerubbabel moreover was father of Abiud

Matthew 1:13 V-AIA-3S
GRK: Ἀβιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλιακίμ
NAS: Abihud the father of Eliakim,
KJV: and Abiud begat Eliakim; and
INT: Abiud moreover was father of Eliakim

Matthew 1:13 V-AIA-3S
GRK: Ἐλιακὶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀζώρ
NAS: and Eliakim the father of Azor.
KJV: and Eliakim begat Azor;
INT: Eliakim moreover was father of Azor

Matthew 1:14 V-AIA-3S
GRK: Ἀζὼρ δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαδώκ
NAS: Azor was the father of Zadok, Zadok
KJV: And Azor begat Sadoc; and
INT: Azor moreover was father of Zadok

Matthew 1:14 V-AIA-3S
GRK: Σαδὼκ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀχίμ
NAS: Zadok the father of Achim,
KJV: and Sadoc begat Achim; and
INT: Zadok moreover was father of Achim

Matthew 1:14 V-AIA-3S
GRK: Ἀχὶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλιούδ
NAS: and Achim the father of Eliud.
KJV: and Achim begat Eliud;
INT: Achim moreover was father of Eliud

Matthew 1:15 V-AIA-3S
GRK: Ἐλιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλεάζαρ
NAS: Eliud was the father of Eleazar,
KJV: And Eliud begat Eleazar; and
INT: Eliud moreover was father of Eleazar

Matthew 1:15 V-AIA-3S
GRK: Ἐλεάζαρ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ματθάν
NAS: Eleazar the father of Matthan, and Matthan
KJV: and Eleazar begat Matthan; and
INT: Eleazar moreover was father of Matthan

Matthew 1:15 V-AIA-3S
GRK: Ματθὰν δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰακώβ
NAS: of Matthan, and Matthan the father of Jacob.
KJV: and Matthan begat Jacob;
INT: Matthan moreover was father of Jacob

Matthew 1:16 V-AIA-3S
GRK: Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσὴφ
NAS: Jacob was the father of Joseph
KJV: And Jacob begat Joseph the husband
INT: Jacob moreover was father of Joseph

Matthew 1:16 V-AIP-3S
GRK: ἐξ ἧς ἐγεννήθη Ἰησοῦς ὁ
NAS: Jesus was born, who is called
KJV: of whom was born Jesus, who
INT: of whom was born Jesus who

Matthew 1:20 V-APP-NNS
GRK: ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ πνεύματός
NAS: for the Child who has been conceived in her is of the Holy
KJV: for that which is conceived in
INT: in her having been conceived from [the] Spirit

Matthew 2:1 V-APP-GMS
GRK: δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεὲμ
NAS: after Jesus was born in Bethlehem
KJV: Now when Jesus was born in Bethlehem
INT: moreover Jesus having been born in Bethlehem

Matthew 2:4 V-PIM/P-3S
GRK: ὁ χριστὸς γεννᾶται
NAS: the Messiah was to be born.
KJV: where Christ should be born.
INT: the Christ was to be born

Matthew 19:12 V-AIP-3P
GRK: κοιλίας μητρὸς ἐγεννήθησαν οὕτως καὶ
NAS: who were born that way
KJV: were so born from
INT: womb of [their] mother were born thus and

Matthew 26:24 V-AIP-3S
GRK: εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος
NAS: for that man if he had not been born.
KJV: had not been born.
INT: if not had been born the man

Mark 14:21 V-AIP-3S
GRK: εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος
NAS: for that man if he had not been born.
KJV: had never been born.
INT: if never had been born the man

Luke 1:13 V-FIA-3S
GRK: σου Ἐλισάβετ γεννήσει υἱόν σοι
NAS: Elizabeth will bear you a son,
KJV: wife Elisabeth shall bear thee a son,
INT: of you Elizabeth will bear a son to you

Luke 1:35 V-PPM/P-NNS
GRK: καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται
NAS: the holy Child shall be called
KJV: that holy thing which shall be born of
INT: also the born holy one will be called

Luke 1:57 V-AIA-3S
GRK: αὐτήν καὶ ἐγέννησεν υἱόν
NAS: to give birth, and she gave birth
KJV: and she brought forth a son.
INT: her and she bore a son

Luke 23:29 V-AIA-3P
GRK: αἳ οὐκ ἐγέννησαν καὶ μαστοὶ
NAS: that never bore, and the breasts
KJV: that never bare, and the paps
INT: that never did bear and breasts

John 1:13 V-AIP-3P
GRK: ἐκ θεοῦ ἐγεννήθησαν
NAS: who were born, not of blood nor
KJV: Which were born, not of
INT: of of God were born

John 3:3 V-ASP-3S
GRK: μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν οὐ
NAS: one is born again
KJV: Except a man be born again, he cannot
INT: not anyone be born anew not

John 3:4 V-ANP
GRK: δύναται ἄνθρωπος γεννηθῆναι γέρων ὤν
NAS: a man be born when he is old?
KJV: can a man be born when he is old?
INT: can a man be born old being

John 3:4 V-ANP
GRK: εἰσελθεῖν καὶ γεννηθῆναι
NAS: womb and be born, can he?
KJV: womb, and be born?
INT: enter and be born

John 3:5 V-ASP-3S
GRK: μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος
NAS: one is born of water
KJV: Except a man be born of water
INT: not anyone be born of water

John 3:6 V-RPM/P-NNS
GRK: τὸ γεγεννημένον ἐκ τῆς
NAS: That which is born of the flesh
KJV: That which is born of the flesh
INT: That which has been born of the

John 3:6 V-RPM/P-NNS
GRK: καὶ τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ
NAS: is flesh, and that which is born of the Spirit
KJV: and that which is born of
INT: and that which has been born of the

John 3:7 V-ANP
GRK: Δεῖ ὑμᾶς γεννηθῆναι ἄνωθεν
NAS: to you, 'You must be born again.'
KJV: Ye must be born again.
INT: It is needful for you to be born anew

John 3:8 V-RPM/P-NMS
GRK: πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ
NAS: is everyone who is born of the Spirit.
KJV: every one that is born of
INT: everyone that has been born of the

John 8:41 V-AIP-1P
GRK: πορνείας οὐ γεγεννήμεθα ἕνα πατέρα
NAS: They said to Him, We were not born of fornication;
KJV: be not born of fornication;
INT: sexual immorality not have been born one Father

John 9:2 V-ASP-3S
GRK: ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ
NAS: his parents, that he would be born blind?
KJV: parents, that he was born blind?
INT: that blind he should be born

John 9:19 V-AIP-3S
GRK: ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη πῶς οὖν
NAS: who you say was born blind? Then
KJV: ye say was born blind? how
INT: that blind he was born how then

John 9:20 V-AIP-3S
GRK: ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη
NAS: is our son, and that he was born blind;
KJV: and that he was born blind:
INT: that blind he was born

John 9:32 V-RPM/P-GMS
GRK: ὀφθαλμοὺς τυφλοῦ γεγεννημένου
NAS: the eyes of a person born blind.
KJV: the eyes of one that was born blind.
INT: [the] eyes of [one] blind having been born

John 9:34 V-AIP-2S
GRK: ἁμαρτίαις σὺ ἐγεννήθης ὅλος καὶ
NAS: They answered him, You were born entirely
KJV: wast altogether born in sins,
INT: sins you were born wholly and

John 16:21 V-ASA-3S
GRK: ὅταν δὲ γεννήσῃ τὸ παιδίον
NAS: but when she gives birth
KJV: as soon as she is delivered of the child,
INT: whenever moreover she brings forth the child

John 16:21 V-AIP-3S
GRK: χαρὰν ὅτι ἐγεννήθη ἄνθρωπος εἰς
NAS: she gives birth to the child,
KJV: that a man is born into the world.
INT: joy that has been born a man into

John 18:37 V-RIM/P-1S
GRK: εἰς τοῦτο γεγέννημαι καὶ εἰς
NAS: For this I have been born, and for this
KJV: end was I born, and for
INT: for this I have been born and for

Acts 2:8 V-AIP-1P
GRK: ἐν ᾗ ἐγεννήθημεν
NAS: language to which we were born?
KJV: tongue, wherein we were born?
INT: in which we were born

Acts 7:8 V-AIA-3S
GRK: καὶ οὕτως ἐγέννησεν τὸν Ἰσαὰκ
NAS: and so [Abraham] became the father of Isaac,
KJV: and so [Abraham] begat Isaac, and
INT: and thus he fathered Isaac

Acts 7:20 V-AIP-3S
GRK: ᾧ καιρῷ ἐγεννήθη Μωυσῆς καὶ
NAS: that Moses was born; and he was lovely
KJV: time Moses was born, and was
INT: which time was born Moses and

Acts 7:29 V-AIA-3S
GRK: Μαδιάμ οὗ ἐγέννησεν υἱοὺς δύο
NAS: where he became the father of two
KJV: of Midian, where he begat two sons.
INT: of Midian where he fathered sons two

Acts 13:33 V-RIA-1S
GRK: ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε
NAS: TODAY I HAVE BEGOTTEN YOU.'
KJV: this day have I begotten thee.
INT: I today have begotten you

Acts 22:3 V-RPM/P-NMS
GRK: ἀνὴρ Ἰουδαῖος γεγεννημένος ἐν Ταρσῷ
NAS: a Jew, born in Tarsus
KJV: [which am] a Jew, born in
INT: a man a Jew born in Tarsus

Acts 22:28 V-RIM/P-1S
GRK: δὲ καὶ γεγέννημαι
NAS: But I was actually born [a citizen].
KJV: But I was [free] born.
INT: however also was [free] born

Romans 9:11 V-APP-GMP
GRK: μήπω γὰρ γεννηθέντων μηδὲ πραξάντων
NAS: for though [the twins] were not yet born and had not done
KJV: not yet born, neither
INT: not yet indeed having been born nor having done

1 Corinthians 4:15 V-AIA-1S
GRK: ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα
NAS: Jesus I became your father through
KJV: Jesus I have begotten you through
INT: I you did beget

Galatians 4:23 V-RIM/P-3S
GRK: κατὰ σάρκα γεγέννηται ὁ δὲ
NAS: But the son by the bondwoman was born according
KJV: the bondwoman was born after
INT: according to flesh has been born but

Galatians 4:24 V-PPA-NFS
GRK: εἰς δουλείαν γεννῶσα ἥτις ἐστὶν
NAS: Sinai bearing children who are to be slaves;
KJV: Sinai, which gendereth to
INT: to bondage bringing forth which is

Galatians 4:29 V-APP-NMS
GRK: κατὰ σάρκα γεννηθεὶς ἐδίωκεν τὸν
NAS: But as at that time he who was born according
KJV: then he that was born after
INT: according to flesh having been born persecuted him [born]

2 Timothy 2:23 V-PIA-3P
GRK: εἰδὼς ὅτι γεννῶσιν μάχας
NAS: knowing that they produce quarrels.
KJV: knowing that they do gender strifes.
INT: knowing that they breed quarrels

Philemon 1:10 V-AIA-1S
GRK: τέκνου ὃν ἐγέννησα ἐν τοῖς
NAS: whom I have begotten in my imprisonment,
KJV: Onesimus, whom I have begotten in my
INT: child whom I begot in

Hebrews 1:5 V-RIA-1S
GRK: ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε καὶ
NAS: TODAY I HAVE BEGOTTEN YOU? And again,
KJV: have I begotten thee? And
INT: I today have begotten you and

Hebrews 5:5 V-RIA-1S
GRK: ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε
NAS: TODAY I HAVE BEGOTTEN YOU;
KJV: have I begotten thee.
INT: I today have begotten you

Hebrews 11:12 V-AIP-3P
GRK: ἀφ' ἑνὸς ἐγεννήθησαν καὶ ταῦτα
KJV: Therefore sprang there even of
INT: from one were born and him

Hebrews 11:23 V-APP-NMS
GRK: Πίστει Μωυσῆς γεννηθεὶς ἐκρύβη τρίμηνον
NAS: Moses, when he was born, was hidden
KJV: Moses, when he was born, was hid
INT: By faith Moses having been born was hid three months

2 Peter 2:12 V-RPM/P-NNP
GRK: ἄλογα ζῷα γεγεννημένα φυσικὰ εἰς
NAS: animals, born as creatures of instinct
KJV: brute beasts, made to be taken
INT: irrational animals born natural for

1 John 2:29 V-RIM/P-3S
GRK: ἐξ αὐτοῦ γεγέννηται
NAS: righteousness is born of Him.
KJV: righteousness is born of
INT: of him has been begotten

1 John 3:9 V-RPM/P-NMS
GRK: Πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ
NAS: No one who is born of God practices
KJV: Whosoever is born of God
INT: Anyone that has been born of

1 John 3:9 V-RIM/P-3S
GRK: τοῦ θεοῦ γεγέννηται
NAS: sin, because he is born of God.
KJV: sin, because he is born of God.
INT: God he has been born

1 John 4:7 V-RIM/P-3S
GRK: τοῦ θεοῦ γεγέννηται καὶ γινώσκει
NAS: who loves is born of God
KJV: every one that loveth is born of God,
INT: God has been born and knows

1 John 5:1 V-RIM/P-3S
GRK: τοῦ θεοῦ γεγέννηται καὶ πᾶς
NAS: is the Christ is born of God,
KJV: is the Christ is born of God:
INT: God has been born and everyone

1 John 5:1 V-APA-AMS
GRK: ἀγαπῶν τὸν γεννήσαντα ἀγαπᾷ καὶ
NAS: loves the Father loves
KJV: that loveth him that begat loveth
INT: loves the [one] having fathered [him] loves moreover

1 John 5:1 V-RPM/P-AMS
GRK: καὶ τὸν γεγεννημένον ἐξ αὐτοῦ
NAS: loves the [child] born of Him.
KJV: him also that is begotten of
INT: moreover him that has been begotten of him

1 John 5:4 V-RPM/P-NNS
GRK: πᾶν τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ
NAS: For whatever is born of God overcomes
KJV: For whatsoever is born of God
INT: all that has been born of

1 John 5:18 V-RPM/P-NMS
GRK: πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ
NAS: that no one who is born of God sins;
KJV: that whosoever is born of God
INT: everyone that has been born of

1 John 5:18 V-APP-NMS
GRK: ἀλλ' ὁ γεννηθεὶς ἐκ τοῦ
NAS: sins; but He who was born of God
KJV: not; but he that is begotten of God
INT: but the [one] having been begotten of

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1080

ἐγέννησα — 2 Occ.
ἐγέννησαν — 1 Occ.
ἐγέννησεν — 42 Occ.
ἐγεννήθη — 7 Occ.
ἐγεννήθημεν — 1 Occ.
ἐγεννήθης — 1 Occ.
ἐγεννήθησαν — 3 Occ.
γεγέννηκά — 3 Occ.
γεγέννημαι — 2 Occ.
γεγεννημένα — 1 Occ.
γεγεννημένον — 4 Occ.
γεγεννημένος — 4 Occ.
γεγεννημένου — 1 Occ.
γεγεννήμεθα — 1 Occ.
γεγέννηται — 5 Occ.
γεννᾶται — 1 Occ.
γεννήσαντα — 1 Occ.
γεννήσῃ — 1 Occ.
γεννήσει — 1 Occ.
γεννηθῇ — 3 Occ.
γεννηθῆναι — 3 Occ.
γεννηθεὶς — 3 Occ.
γεννηθὲν — 1 Occ.
γεννηθέντων — 1 Occ.
γεννηθέντος — 1 Occ.
γεννώμενον — 1 Occ.
γεννῶσα — 1 Occ.
γεννῶσιν — 1 Occ.
Additional Entries
γεγεννημένου — 1 Occ.
γεγεννήμεθα — 1 Occ.
γεγέννηται — 5 Occ.
γεννᾶται — 1 Occ.
γεννήσαντα — 1 Occ.
γεννήσῃ — 1 Occ.
γεννήσει — 1 Occ.
γεννηθῇ — 3 Occ.
γεννηθῆναι — 3 Occ.
γεννηθεὶς — 3 Occ.
γεννηθέντων — 1 Occ.
γεννηθέντος — 1 Occ.
γεννώμενον — 1 Occ.
γεννῶσα — 1 Occ.
γεννῶσιν — 1 Occ.
γενήματα — 1 Occ.
γενήματος — 3 Occ.
Γεννήματα — 4 Occ.
Γεννησαρέτ — 3 Occ.
γεννητοῖς — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page