ποιήσω
Englishman's Concordance
ποιήσω (poiēsō) — 25 Occurrences

Matthew 4:19 V-FIA-1S
GRK: μου καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς
NAS: to them, Follow Me, and I will make you fishers
KJV: me, and I will make you fishers
INT: me and I will make you fishers

Matthew 17:4 V-FIA-1S
GRK: εἰ θέλεις ποιήσω ὧδε τρεῖς
NAS: You wish, I will make three
KJV: if thou wilt, let us make here three
INT: If you wish let us make here three

Matthew 19:16 V-ASA-1S
GRK: τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα σχῶ
NAS: good thing shall I do that I may obtain
KJV: good thing shall I do, that
INT: what good [thing] shall I do that I might have

Matthew 20:32 V-ASA-1S
GRK: Τί θέλετε ποιήσω ὑμῖν
NAS: What do you want Me to do for you?
KJV: What will ye that I shall do unto you?
INT: What do you desire I should do to you

Matthew 27:22 V-FIA-1S
GRK: Τί οὖν ποιήσω Ἰησοῦν τὸν
NAS: what shall I do with Jesus
KJV: What shall I do then
INT: What then should I do with Jesus who

Mark 1:17 V-FIA-1S
GRK: μου καὶ ποιήσω ὑμᾶς γενέσθαι
NAS: to them, Follow Me, and I will make you become
KJV: me, and I will make you to become
INT: me and I will make you to become

Mark 10:17 V-ASA-1S
GRK: ἀγαθέ τί ποιήσω ἵνα ζωὴν
NAS: what shall I do to inherit
KJV: what shall I do that
INT: good what shall I do that life

Mark 10:36 V-ASA-1S
GRK: θέλετε με ποιήσω ὑμῖν
NAS: do you want Me to do for you?
KJV: would ye that I should do for you?
INT: do you desire me to do for you

Mark 10:51 V-ASA-1S
GRK: σοι θέλεις ποιήσω ὁ δὲ
NAS: do you want Me to do for you? And the blind man
KJV: wilt thou that I should do unto thee?
INT: to you do you desire I should do moreover

Mark 15:12 V-ASA-1S
GRK: οὖν θέλετε ποιήσω ὃν λέγετε
NAS: what shall I do with Him whom
KJV: then that I shall do [unto him] whom
INT: then want you I should do to him you call

Luke 12:17 V-ASA-1S
GRK: λέγων Τί ποιήσω ὅτι οὐκ
NAS: saying, 'What shall I do, since I have
KJV: What shall I do, because
INT: saying What shall I do for not

Luke 12:18 V-FIA-1S
GRK: εἶπεν Τοῦτο ποιήσω καθελῶ μου
NAS: This is what I will do: I will tear down
KJV: This will I do: I will pull down
INT: he said This will I do I will take away my

Luke 16:3 V-ASA-1S
GRK: οἰκονόμος Τί ποιήσω ὅτι ὁ
NAS: What shall I do, since
KJV: himself, What shall I do? for my
INT: manager What shall I do for the

Luke 16:4 V-FIA-1S
GRK: ἔγνων τί ποιήσω ἵνα ὅταν
NAS: I know what I shall do, so that when
KJV: I am resolved what to do, that, when
INT: I know what I will do that when

Luke 18:41 V-ASA-1S
GRK: σοι θέλεις ποιήσω ὁ δὲ
NAS: do you want Me to do for you? And he said,
KJV: wilt thou that I shall do unto thee?
INT: to you desire you I shall do and

Luke 20:13 V-ASA-1S
GRK: ἀμπελῶνος Τί ποιήσω πέμψω τὸν
NAS: What shall I do? I will send
KJV: What shall I do? I will send
INT: vineyard What shall I do I will send the

John 4:34 V-ASA-1S
GRK: ἐστιν ἵνα ποιήσω τὸ θέλημα
NAS: to them, My food is to do the will
KJV: is to do the will of him that sent
INT: is that I should do the will

John 14:13 V-FIA-1S
GRK: μου τοῦτο ποιήσω ἵνα δοξασθῇ
NAS: in My name, that will I do, so
KJV: name, that will I do, that the Father
INT: of me this will I do that might be glorified

John 14:14 V-FIA-1S
GRK: μου ἐγὼ ποιήσω
NAS: in My name, I will do [it].
KJV: name, I will do [it].
INT: of me I will do [it]

John 17:4 V-ASA-1S
GRK: μοι ἵνα ποιήσω
NAS: which You have given Me to do.
KJV: me to do.
INT: me that I should do

Acts 22:10 V-ASA-1S
GRK: δέ Τί ποιήσω κύριε ὁ
NAS: What shall I do, Lord?'
KJV: I said, What shall I do, Lord? And
INT: moreover What shall I do Lord

1 Corinthians 6:15 V-ASA-1S
GRK: τοῦ χριστοῦ ποιήσω πόρνης μέλη
NAS: of Christ and make them members
KJV: of Christ, and make [them] the members
INT: of the Christ shall I make [them] of a prostitute members

2 Corinthians 11:12 V-FIA-1S
GRK: ποιῶ καὶ ποιήσω ἵνα ἐκκόψω
NAS: I will continue to do, so
KJV: that I will do, that
INT: I do also I will do that I might cut off

Revelation 3:9 V-FIA-1S
GRK: ψεύδονται ἰδοὺ ποιήσω αὐτοὺς ἵνα
NAS: and are not, but lie-- I will make them come
KJV: do lie; behold, I will make them to
INT: do lie Behold I will cause them that

Revelation 3:12 V-FIA-1S
GRK: Ὁ νικῶν ποιήσω αὐτὸν στύλον
NAS: He who overcomes, I will make him a pillar
KJV: that overcometh will I make a pillar
INT: He that overcomes I will make him a pillar

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4160
572 Occurrences


ἐποίησα — 10 Occ.
ἐποιησάμην — 1 Occ.
ἐποιήσαμεν — 2 Occ.
ἐποίησαν — 15 Occ.
ἐποίησας — 6 Occ.
ἐποιήσατε — 8 Occ.
ἐποίησεν — 75 Occ.
ἐποίει — 13 Occ.
ἐποιεῖτε — 1 Occ.
ἐποίουν — 3 Occ.
ἐποιοῦντο — 1 Occ.
πεποίηκα — 2 Occ.
πεποιήκαμεν — 1 Occ.
πεποιήκατε — 1 Occ.
πεποιήκεισαν — 1 Occ.
πεποίηκεν — 5 Occ.
πεποιηκέναι — 1 Occ.
πεποιηκώς — 2 Occ.
πεποιηκόσιν — 1 Occ.
πεποιηκότες — 1 Occ.
πεποιηκότος — 1 Occ.
πεποιημένων — 1 Occ.
ποιῇ — 3 Occ.
ποιῇς — 5 Occ.
ποιῆσαι — 47 Occ.
ποιήσαιεν — 1 Occ.
ποιησάμενοι — 1 Occ.
ποιησάμενος — 2 Occ.
ποιήσαντες — 7 Occ.
ποιήσαντι — 3 Occ.
ποιήσας — 20 Occ.
ποιήσασαν — 1 Occ.
ποιήσασθαι — 1 Occ.
ποιήσατε — 11 Occ.
ποιησάτω — 2 Occ.
ποιήσῃ — 9 Occ.
ποιήσῃς — 1 Occ.
ποιήσητε — 1 Occ.
ποιήσει — 17 Occ.
ποιήσεις — 3 Occ.
ποιήσετε — 2 Occ.
ποιήσω — 25 Occ.
ποιήσωμεν — 8 Occ.
ποιήσων — 1 Occ.
ποιήσωσιν — 4 Occ.
ποιήσομεν — 4 Occ.
ποιησόμεθα — 1 Occ.
Ποίησον — 10 Occ.
ποιήσουσιν — 5 Occ.
ποιῆτε — 7 Occ.
ποιεῖ — 31 Occ.
ποιεῖν — 26 Occ.
ποιεῖς — 13 Occ.
ποιεῖσθαι — 3 Occ.
ποιεῖσθε — 1 Occ.
ποιεῖται — 1 Occ.
ποιεῖτε — 36 Occ.
ποιείτω — 2 Occ.
ποιῶ — 23 Occ.
ποιῶμεν — 2 Occ.
ποιῶν — 27 Occ.
ποιῶσιν — 4 Occ.
ποιοῦμαι — 2 Occ.
ποιοῦμεν — 4 Occ.
ποιούμενοι — 1 Occ.
ποιούμενος — 5 Occ.
ποιοῦν — 6 Occ.
ποιοῦντα — 5 Occ.
ποιοῦνται — 1 Occ.
ποιοῦντας — 3 Occ.
ποιοῦντες — 7 Occ.
ποιοῦντι — 2 Occ.
ποιοῦντος — 1 Occ.
ποιοῦσιν — 12 Occ.
Additional Entries
ποιήσασαν — 1 Occ.
ποιήσασθαι — 1 Occ.
ποιήσατε — 11 Occ.
ποιησάτω — 2 Occ.
ποιήσῃ — 9 Occ.
ποιήσῃς — 1 Occ.
ποιήσητε — 1 Occ.
ποιήσει — 17 Occ.
ποιήσεις — 3 Occ.
ποιήσετε — 2 Occ.
ποιήσωμεν — 8 Occ.
ποιήσων — 1 Occ.
ποιήσωσιν — 4 Occ.
ποιήσομεν — 4 Occ.
ποιησόμεθα — 1 Occ.
Ποίησον — 10 Occ.
ποιήσουσιν — 5 Occ.
ποιῆτε — 7 Occ.
ποιεῖ — 31 Occ.
ποιεῖν — 26 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page