1.Krønikebog 3
Dansk (1917 / 1931)
1Davids Sønner, som fødtes ham i Hebron, var følgende: Ammon, den førstefødte, som han havde med Ahinoam fra Jizre'el, den anden Daniel, med Abigajil fra Karmel, 2den tredje Absalom, en Søn af Ma'aka, Kong Talmaj af Gesjurs Datter, den fjerde Adonija, Haggits Søn, 3den femte Sjefatja, som han havde med Abital, den sjette Jitream, som han havde med sin Hustru Egla. 4Seks fødtes ham i Hebron, hvor han herskede syv Aar og seks Maaneder. Tre og tredive Aar herskede han i Jerusalem. 5Følgende fødtes ham i Jerusalem: Sjim'a, Sjobab, Natan og Salomo, hvilke fire han havde med Ammiels Datter Batsjua; 6fremdeles Jibhar, Elisjama, Elifelet, 7Noga, Nefeg, Jafia, 8Elisjama. Be'eljada og Elifelet, i alt ni. 9Det var alle Davids Sønner foruden Medhustruernes Sønner; og Tamar var deres Søster.

10Salomos Søn Rehabeam, hans Søn Abija, hans Søn Asa, hans Søn Josafat, 11hans Søn Joram, hans Søn Ahazja, hans Søn Joas, 12hans Søn Amazja, hans Søn Azarja, hans Søn Jotam, 13hans Søn Akaz, hans Søn Ezekias, hans Søn Manasse, 14hans Søn Amon, hans Søn Josias. 15Josias's Sønner: Johanan, den førstefødte, den anden Jojakim, den tredje Zedekias, den fjerde Sjallum. 16Jojakims Sønner: Hans Søn Jekonja, hans Søn Zedekias.

17Den fængslede Jekonjas Sønner: Hans Søn Sjealtiel, 18Malkiram, Pedaja, Sjen'azzar, Jekamja, Hosjama og Nedabja. 19Pedajas Sønner: Zerubbabel og Sjim'i. Zerubbabels Sønner: Mesjullam og Hananja og deres Søster Sjelomit. 20Mesjullams Sønner: Hasjuba, Ohel, Berekja, Hasadja og Jusjab-Hesed, fem. 21Hananjas Sønner: Pelatja, Jesja'ja, Refaja, Arnan, Obadja og Sjekanja. 22Sjekanjas Sønner: Sjemaja, Hattusj, Jig'al, Baria, Nearja og Sjafat, seks. 23Nearjas Sønner: Eljoenaj, Hizkija og Azrikam, tre. 24Eljoenajs Sønner: Hodavja, Eljasjib, Pelaja, Akkub, Johanan, Delaja og Anani, syv.

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
1 Chronicles 2
Top of Page
Top of Page