1.Krønikebog 1
Dansk (1917 / 1931)
1Adam, Set, Enosj, 2Kenan, Mahalal'el, Jered, 3Enok, Metusalem, Lemek, 4Noa, Sem, Kam og Jafet.

5Jafets Sønner: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mesjek og Tiras. 6Gomers Sønner: Asjkenaz, Rifat og Togarma. 7Javans Sønner: Elisja, Tarsis, Kittæerne og Rodosboerne.

8Kams Sønner: Kusj, Mizrajim, Put og Kana'an. 9Kusj's Sønner: Seba, Havila, Sabta, Ra'ma og Sabteka. Ra'mas Sønner: Saba og Dedan. 10Og Kusj avlede Nimrod, som var den første Storhersker paa Jorden.

11Mizrajim avlede Luderne, Anamerne, Lehaberne, Naftuherne, 12Patruserne, Kasluherne, fra hvem Filisterne udgik, og Kaftorerne.

13Kana'an avlede Zidon, hans førstefødte, og Het, 14Jebusiterne, Amoriterne, Girgasjiterne, 15Hivviterne, Arkiterne, Siniterne, 16Arvaditerne, Zemariterne og Hamatiterne.

17Sems Sønner: Elam, Assur, Arpaksjad, Lud og Aram. Arams Sønner: Uz, Hul, Geter og Masj. 18Arpaksjad avlede Sjela; Sjela avlede Eber; 19Eber fødtes der to Sønner; den ene hed Peleg, thi paa hans Tid adsplittedes Jordens Befolkning, og hans Broder hed Joktan. 20Joktan avlede Almodad, Sjelef, Hazarmavet, Jera, 21Hadoram, Uzal, Dikla, 22Ebal, Abimael, Saba, 23Ofir, Havila og Jobab. Alle disse var Joktans Sønner.

24Sems Sønner: Arpaksjad, Sjela, 25Eber, Peleg, Re'u, 26Serug, Nakor, Tara 27og Abram, det er Abraham.

28Abrahams Sønner: Isak og Ismael. 29Dette er deres Slægtebog: Ismaels førstefødte Nebajot, dernæst Kedar, Adbe'el, Mibsam, 30Misjma, Duma, Massa, Hadad, Tema, 31Jetur, Nafisj og Kedma. Det var Ismaels Sønner. 32De Sønner, som Abrahams Medhustru Ketura fødte: Zimran, Joksjan, Medan, Midjan, Jisjbak og Sjua. Joksjans Sønner: Saba og Dedan. 33Midjans Sønner: Efa, Efer, Hanok, Abida og Elda'a. Alle disse var Keturas Sønner.

34Abraham avlede Isak. Isaks Sønner: Jakob og Esau. 35Esaus Sønner: Elifaz, Re'uel, Je'usj, Jalam og Kora. 36Elifaz's Sønner: Teman, Omar, Zefi, Gatam, Kenaz, Timna og Amalek. 37Re'uels Sønner: Nahat, Zera, Sjamma og Mizza. 38Se'irs Sønner: Lotan, Sjobal, Zib'on, Ana, Disjon, Ezer og Disjan. 39Lotans Sønner: Hori og Hemam; og Lotans Søster var Timna. 40Sjobals Sønner: Alvan, Manahat, Ebal, Sjefi og Onam. Zib'ons Sønner: Ajja og Ana. 41Anas Sønner: Disjon. Disjons Sønner: Hemdan. Esjban, Jitran og Keran. 42Ezers Sønner: Bilhan, Za'avan og Akan. Disjans Sønner: Uz og Aran.

43Følgende var de Konger, der herskede i Edoms, Land, før Israeliterne fik Konger: Bela, Beors Søn; hans By hed Dinhaba. 44Da Bela døde, blev Jobab, Zeras Søn fra Bozra, Konge i hans Sted. 45Da Jobab døde, blev Husjam fra Temaniternes Land Konge i hans Sted. 46Da Husjam døde, blev Hadad, Bedads Søn, Konge i hans Sted; det var ham, der slog Midjaniterne paa Moabs Slette; hans By hed Avit. 47Da Hadad døde, blev Samla fra Masreka Konge i hans Sted. 48Da Samla døde, blev Sja'ul fra Rehobot ved Floden Konge i hans Sted. 49Da Sja'ul døde, blev Ba'al-Hanan, Akbors Søn, Konge i hans Sted. 50Da Ba'al-Hanan døde, blev Hadad Konge i hans Sted; hans By hed Pa'i, og hans Hustru hed Mehetab'el, en Datter af Matred, en Datter af Mezahab. 51Da Hadad døde, fremtraadte Edoms Stammehøvdinger: Høvdingerne Timna, Alja, Jetet, 52Oholibama, Ela, Pinon, 53Kenaz, Teman, Mibzar, 54Magdiel og Iram. Det var Edoms Stammehøvdinger.

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
2 Kings 25
Top of Page
Top of Page