1.Krønikebog 7
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Issakars Sønner var: Tola, Pua, Jasjub og Sjimron, fire.1Issakars sønner var Tola og Pua, Jasib og Simron, fire i tallet. 1Och Isaskars söner voro Tola och Pua, Jasib och Simron, tillsammans fyra.
2Tolas Sønner: Uzzi, Refaja, Jeriel, Jamaj, Jibsam og Sjemuel, Overhoveder for Tolas Fædrenehuse, dygtige Krigere. Efter deres Slægtebøger udgjorde deres Tal paa Davids Tid 22 600.2Og Tolas sønner var Ussi og Refaja og Jeriel og Jahmai og Jibsam og Samuel, hoder for sine familier, som stammet fra Tola, veldige stridsmenn i sine ætter; deres tall var i Davids dager to og tyve tusen og seks hundre. 2Tolas söner voro Ussi, Refaja, Jeriel, Jamai, Jibsam och Samuel, huvudmän för sina familjer, ättlingar av Tola, tappra stridsmän, upptecknade efter sin ättföljd. I Davids tid var deras antal tjugutvå tusen sex hundra.
3Uzzis Sønner: Jizraja, Jizrajas Sønner Mikael, Obadja, Joel og Jissjija, fem, alle sammen Overhoveder.3Og Ussis sønner var Jisrahja og Jisrahjas sønner Mikael og Obadja og Joel og Jissija, fem i tallet, alle sammen familiehoder. 3Ussis söner voro Jisraja, och Jisrajas söner voro Mikael, Obadja och Joel samt Jissia, tillhopa fem, allasammans huvudmän.
4Til dem hørte efter deres Slægtebøger, efter deres Fædrenehuse, krigsrustede Skarer, 36 000; de havde nemlig mange Kvinder og Børn.4Til dem hørte, efter deres ætter og fedrenehuser, krigsrustede flokker, seks og tretti tusen mann; for de hadde mange hustruer og barn. 4Och med dem följde stridbara härskaror, trettiosex tusen man, efter sin ättföljd och sina familjer; ty de hade många hustrur och barn.
5Deres Brødre, alle Issakars Slægter, var dygtige Krigere; de, som var indført i deres Slægtebog, udgjorde i alt 87 000.5Og deres brødre i alle Issakars ætter var veldige stridsmenn; i alt var de* syv og åtti tusen mann som var opskrevet.5Och deras bröder i alla Isaskars släkter voro tappra stridsmän; åttiosju tusen utgjorde tillsammans de som voro upptecknade i deras släktregister.
DANNORSVE
6Benjamins Sønner: Bela, Beker og Jediael, tre.6Benjamins sønner var Bela og Beker og Jediael, tre i tallet. 6Benjamins söner voro Bela, Beker och Jediael, tillsammans tre.
7Belas Sønner: Ezbon, Uzzi, Uzziel Jerimot og Iri, fem, Overhoveder for Fædrenehuse, dygtige Krigere; de, som var indført i deres Slægtebog, udgjorde 22 034.7Og Belas sønner var Esbon og Ussi og Ussiel og Jerimot og Iri, fem i tallet, familiehoder, veldige stridsmenn; i deres ætteliste stod det to og tyve tusen og fire og tretti mann. 7Belas söner voro Esbon, Ussi, Ussiel, Jerimot och Iri, tillsammans fem, huvudmän för sina familjer, tappra stridsmän; de som voro upptecknade i deras släktregister utgjorde tjugutvå tusen trettiofyra.
8Bekers Sønner: Zemira, Joasj, Eliezer, Eljoenaj, Omri, Jeremot, Abija, Anatot og Alemet; alle disse var Bekers Sønner;8Og Bekers sønner var Semira og Joas og Elieser og Eljoenai og Omri og Jeremot og Abia og Anatot og Alemet; alle disse var Bekers sønner, 8Bekers söner voro Semira, Joas, Elieser, Eljoenai, Omri, Jeremot, Abia, Anatot och Alemet. Alla dessa voro Bekers söner.
9de, som var indført i deres Slægtebog efter deres Slægter, Overhovederne for Fædrenehusene, dygtige Krigere, udgjorde 20 200.9og efter deres ættelister, hvor deres ætter og deres familiehoder, veldige stridsmenn, var opskrevet, var de tyve tusen og to hundre mann. 9De som voro upptecknade i deras släktregister, efter sin ättföljd, efter huvudmannen för sina familjer, tappra stridsmän, utgjorde tjugu tusen två hundra.
DANNORSVE
10Jediaels Sønner: Bilhan; Bilhans Sønner: Je'usj, Binjamin, Ehud, Kena'ana, Zetan, Tarsjisj og Ahisjahar;10Og Jediaels sønner var Bilhan og Bilhans sønner Je'is og Benjamin og Ehud og Kena'ana og Setan og Tarsis og Akisahar; 10Jediaels söner voro Bilhan; Bilhans söner voro Jeus, Benjamin, Ehud, Kenaana, Setan, Tarsis och Ahisahar.
11alle disse var Jediaels Sønner, Overhoveder for deres Fædrenehuse, dygtige Krigere, 17 200 øvede Krigere.11alle disse var Jediaels sønner, familiehoder. veldige stridsmenn, sytten tusen og to hundre som krigsrustet drog ut i strid. 11Alla dessa voro Jediaels söner, upptecknade efter huvudmännen för sina familjer, tappra stridsmän, sjutton tusen två hundra stridbara krigsmän.
12Og Sjuppim og Huppim var Irs Sønner, og Husjim var Ahers Sønner.12Enn videre Suppim og Huppim, Irs sønner, og Hussim, som stammet fra Aker. 12Och Suppim och Huppim voro Irs söner. -- Men Husim voro Ahers söner.
13Naftalis Sønner var: Jahaziel, Guni, Jezer og Sjallum. Bilhas Sønner: ..... .13Naftalis sønner var Jahsiel og Guni og Jeser og Sallum, Bilhas sønner. 13Naftalis söner voro Jahasiel, Guni, Jeser och Sallum, Bilhas söner.
DANNORSVE
14Manasses Sønner, som hans aramaiske Medhustru fødte: Hun fødte Makir, Gileads Fader.14Manasses sønner var Asriel, som stammet fra hans syriske medhustru; hun fødte Makir, far til Gilead. 14Manasses söner voro Asriel, som kvinnan födde; hans arameiska bihustru födde Makir, Gileads fader.
15Gilead ægtede en Kvinde ved Navn Ma'aka; hans Søster hed Hammoleket, og hans Broder hed Zelofhad; Zelofhad havde kun Døtre.15Og Makir tok til hustru en søster av Huppim og Suppim, og hans* søster hette Ma'aka; og den annen sønn hette Selofhad, og Selofhad hadde bare døtre.15Och Makir tog hustru åt Huppim och Suppim. Hans syster hette Maaka. Och den andre hette Selofhad. Och Selofhad hade döttrar.
16Gileads Hustru Ma'aka fødte en Søn, som hun kaldte Peresj, medens hans Broder hed Sjeresj; hans Sønner var Ulam og Rekem.16Og Makirs hustru Ma'aka fødte en sønn og kalte ham Peres, og hans bror hette Seres, og hans sønner var Ulam og Rekem. 16Och Maaka, Makirs hustru, födde en son och gav honom namnet Peres, men hans broder hette Seres. Hans söner voro Ulam och Rekem.
17Ulams Sønner: Bedan. Det var Sønner af Gilead, en Søn af Makir, en Søn af Manasse.17Og Ulams sønn var Bedan. Disse var sønner av Gilead, sønn av Makir, sønn av Manasse. 17Ulams söner voro Bedan. Dessa voro söner till Gilead, son till Makir, son till Manasse.
DANNORSVE
18Hans Søster Hammoleket fødte Isjhod, Abiezer og Mala.18Og hans* søster var Hammoleket; hun fødte Ishod og Abieser og Mahla.18Och hans syster var Hammoleket; hon födde Is-Hod, Abieser och Mahela.
19Sjemidas Sønner: Ajan, Sjekem, Likhi og Ani'am.19Og Semidas sønner var Akjan og Sekem og Likhi og Aniam. 19Och Semidas söner voro Ajan, Sekem, Likhi och Aniam.
DANNORSVE
20Efraims Sønner: Sjutela hans Søn Bered, hans Søn Tahat, hans Søn El'ada, hans Søn Tahat,20Og Efra'ims sønner var Sutelah - hans sønn var Bered og hans sønn Tahat og hans sønn Elada og hans sønn Tahat 20Och Efraims söner voro Sutela, dennes son Bered, dennes son Tahat, dennes son Eleada, dennes son Tahat,
21hans Søn Zabad, hans Søn Sjutela — og Ezer og El'ad. Dem dræbte Mændene fra Gat, de indfødte i Landet, fordi de var draget ned for at tage deres Hjorde.21og hans sønn Sabad og hans sønn Sutelah - og Eser og Elad*; de blev drept av menn fra Gat som var født der i landet, fordi de hadde draget ned for å røve deres fe,21dennes son Sabad och dennes son Sutela, så ock Eser och Elead. Och män från Gat, som voro födda där i landet, dräpte dem, därför att de hade dragit ned för att taga deras boskapshjordar.
22Deres Fader Efraim sørgede i lang Tid over dem, og hans Brødre kom for at trøste ham.22Og deres far Efra'im sørget i lang tid, og hans brødre kom for å trøste ham. 22Då sörjde Efraim, deras fader, i lång tid, och hans bröder kommo för att trösta honom.
23Saa gik han ind til sin Hustru, og hun blev frugtsommelig og fødte en Søn, som han kaldte Beri'a, fordi hans Hus var i Ulykke, da det skete.23Og han gikk inn til sin hustru, og hun blev fruktsommelig og fødte en sønn; og han gav ham navnet Beria, fordi der hadde vært ulykke i hans hus. 23Och han gick in till sin hustru, och hon blev havande och födde en son; och han gav honom namnet Beria, därför att det hade skett under en olyckstid för hans hus.
DANNORSVE
24Hans Datter var Sje'era, som byggede Nedre— og Øvre-Bet-Horon og Uzzen-Sje'era.24Hans datter var Se'era; hun bygget Nedre- og Øvre-Bet-Horon og Ussen-Se'era. 24Hans dotter var Seera; hon byggde Nedre och Övre Bet-Horon, så ock Ussen-Seera.
25Hans Søn var Refa, hans Søn Resjef, hans Søn Tela, hans Søn Tahan,25Hans* sønn var Refa, og hans sønner var Resef og Telah, og hans sønn var Tahan,25Och hans son var Refa; hans son var Resef, ävensom Tela; hans son var Tahan.
26hans Søn Ladan, hans Søn Ammihud, hans Søn Elisjama,26hans sønn Ladan, hans sønn Ammihud, hans sønn Elisama, 26Hans son var Laedan; hans son var Ammihud; hans son var Elisama.
27hans Søn Nun, hans Søn Josua.27hans sønn Non, hans sønn Josva. 27Hans son var Non; hans son var Josua.
28Deres Besiddelser og Boliger var Betel med Smaabyer, mod Øst Na'aran, mod Vest Gezer med Smaabyer, fremdeles Sikem med Smaabyer indtil Ajja med Smaabyer;28Deres eiendom og deres bosteder var Betel med tilhørende småbyer og mot øst Na'aran og mot vest Geser med tilhørende småbyer og Sikem med tilhørende småbyer like til Gasa med tilhørende småbyer. 28Och deras besittning och deras boningsorter voro Betel med underlydande orter, österut Naaran och västerut Geser med underlydande orter, vidare Sikem med underlydande orter, ända till Aja med underlydande orter.
29langs Manassiternes Grænse Bet-Sjean med Smaabyer, Ta'anak med Smaabyer, Megiddo med Smaabyer og Dor med Smaabyer. I dem boede Israels Søn Josefs Sønner.29Manasses barn eide Bet-Sean med tilhørende småbyer, Ta'anak med tilhørende småbyer, Megiddo med tilhørende småbyer og Dor med tilhørende småbyer. I disse byer bodde Josefs, Israels sønns barn. 29Men i Manasse barns ägo voro Bet-Sean med underlydande orter, Taanak med underlydande orter, Megiddo med underlydande orter, Dor med underlydande orter. Här bodde nu Josefs, Israels sons, barn.
DANNORSVE
30Asers Sønner: Jimna, Jisjva, Jisjvi og Beri'a og deres Søster Sera.30Asers sønner var Jimna og Jisva og Jisvi og Beria, og Serah var deres søster. 30Asers söner voro Jimna, Jisva, Jisvi och Beria; och deras syster var Sera.
31Beri'as Sønner: Heber og Malkiel, som var Birzajits Fader.31Og Berias sønner var Heber og Malkiel; han var far til Birsot. 31Berias söner voro Heber och Malkiel; han var Birsaits fader.
32Heber avlede Jaflet, Sjomer, Hotam og deres Søster Sjua.32Og Heber blev far til Jaflet og Somer og Hotam og deres søster Sua. 32Och Heber födde Jaflet, Somer och Hotam, så ock Sua, deras syster.
33Jaflets Sønner: Pasak, Bimhal og Asjvat; det var Jaflets Sønner.33Og Jaflets sønner var Pasak og Bimhal og Asvat; dette var Jaflets sønner. 33Och Jaflets söner voro Pasak, Bimhal och Asvat. Dessa voro Jaflets söner.
DANNORSVE
34Sjemers Sønner: Ahi, Roga, Hubba og Aram.34Og Semers sønner var Aki og Rohga, Jehubba og Aram. 34Semers söner voro Ahi och Rohaga, Jaba och Aram.
35Hans Broder Hotams Sønner: Zofa, Jimna, Sjelesj og Amal.35Og hans bror Helems sønner var Sofah og Jimna og Seles og Amal. 35Hans broder Helems söner voro Sofa, Jimna, Seles och Amal.
36Zofas Sønner: Sua, Harnefer, Sjual, Beri, Jimra,36Sofahs sønner var Suah og Harnefer og Sual og Beri og Jimra, 36Sofas söner voro Sua, Harnefer, Sual, Beri och Jimra,
37Bezer, Hod, Sjamma, Sjilsja, Jitran og Be'era.37Beser og Hod og Samma og Silsa og Jitran og Be'era. 37Beser, Hod, Samma, Silsa, Jitran och Beera.
38Jeters Sønner: Jefunne, Pispa og Ara.38Og Jeters sønner var Jefunne og Pispa og Ara. 38Jeters söner voro Jefunne, Pispa och Ara.
DANNORSVE
39Ullas Sønner: Ara, Hanniel og Rizja.39Og Ullas sønner var Arah og Hanniel og Risja. 39Och Ullas söner voro Ara, Hanniel och Risja.
40Alle disse var Asers Sønner. Overhoveder for Fædrenehusene, udsøgte dygtige Krigere, Overhoveder for Øversterne. De, der var indført i Slægtebogen som brugelige til Krigstjeneste, talte 26 000.40Alle disse var sønner av Aser, hoder for sine familier, utvalgte veldige stridsmenn, høvdinger blandt fyrstene, og de menn som stod i deres ætteliste som dugelige til krigstjeneste, var seks og tyve tusen i tallet. 40Alla dessa voro Asers söner, huvudmän för sina familjer, utvalda tappra stridsmän, huvudmän bland hövdingarna; och de som voro upptecknade i deras släktregister såsom dugliga till krigstjänst utgjorde ett antal av tjugusex tusen man.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
1 Chronicles 6
Top of Page
Top of Page