Song of Solomon 4:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5317 [e]nō-p̄eṯנֹ֛פֶת[as] the honeycombNoun
5197 [e]tiṭ-ṭō-p̄ə-nāhתִּטֹּ֥פְנָהdropVerb
8193 [e]śip̄-ṯō-w-ṯa-yiḵשִׂפְתוֹתַ֖יִךְyour lipsNoun
3618 [e]kal-lāh;כַּלָּ֑ה[my] O spouseNoun
1706 [e]də-ḇašדְּבַ֤שׁhoneyNoun
2461 [e]wə-ḥā-lāḇוְחָלָב֙and milkNoun
8478 [e]ta-ḥaṯתַּ֣חַתunder [are]Noun
3956 [e]lə-šō-w-nêḵ,לְשׁוֹנֵ֔ךְyour tongueNoun
7381 [e]wə-rê-aḥוְרֵ֥יחַand the smellNoun
8008 [e]śal-mō-ṯa-yiḵשַׂלְמֹתַ֖יִךְof your garmentsNoun
7381 [e]kə-rê-aḥכְּרֵ֥יחַ[is] like the smellNoun
3844 [e]lə-ḇā-nō-wn.לְבָנֽוֹן׃of LebanonNoun
  sס -  
Hebrew Texts
שיר השירים 4:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
נֹ֛פֶת תִּטֹּ֥פְנָה שִׂפְתֹותַ֖יִךְ כַּלָּ֑ה דְּבַ֤שׁ וְחָלָב֙ תַּ֣חַת לְשֹׁונֵ֔ךְ וְרֵ֥יחַ שַׂלְמֹתַ֖יִךְ כְּרֵ֥יחַ לְבָנֹֽון׃ ס

שיר השירים 4:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
נפת תטפנה שפתותיך כלה דבש וחלב תחת לשונך וריח שלמתיך כריח לבנון׃ ס

Links
Song of Solomon 4:11Song of Solomon 4:11 Text AnalysisSong of Solomon 4:11 InterlinearSong of Solomon 4:11 MultilingualSong of Solomon 4:11 TSKSong of Solomon 4:11 Cross ReferencesSong of Solomon 4:11 Bible HubSong of Solomon 4:11 Biblia ParalelaSong of Solomon 4:11 Chinese BibleSong of Solomon 4:11 French BibleSong of Solomon 4:11 German Bible

Bible Hub
Song of Solomon 4:10
Top of Page
Top of Page