Ruth 1:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4191 [e]way-yā-mū-ṯūוַיָּמ֥וּתוּand diedVerb
1571 [e]ḡam-גַם־alsoAdv
8147 [e]šə-nê-hemשְׁנֵיהֶ֖םbothNoun
4248 [e]maḥ-lō-wnמַחְל֣וֹןMahlonNoun
3630 [e]wə-ḵil-yō-wn;וְכִלְי֑וֹןand ChilionNoun
7604 [e]wat-tiš-šā-’êrוַתִּשָּׁאֵר֙and was leftVerb
802 [e]hā-’iš-šāh,הָֽאִשָּׁ֔הand the womenNoun
8147 [e]miš-šə-nêמִשְּׁנֵ֥יof her twoNoun
3206 [e]yə-lā-ḏe-hāיְלָדֶ֖יהָsonsNoun
376 [e]ū-mê-’î-šāh.וּמֵאִישָֽׁהּ׃and her husbandNoun
Hebrew Texts
רות 1:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּמ֥וּתוּ גַם־שְׁנֵיהֶ֖ם מַחְלֹ֣ון וְכִלְיֹ֑ון וַתִּשָּׁאֵר֙ הָֽאִשָּׁ֔ה מִשְּׁנֵ֥י יְלָדֶ֖יהָ וּמֵאִישָֽׁהּ׃

רות 1:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וימותו גם־שניהם מחלון וכליון ותשאר האשה משני ילדיה ומאישה׃

Links
Ruth 1:5Ruth 1:5 Text AnalysisRuth 1:5 InterlinearRuth 1:5 MultilingualRuth 1:5 TSKRuth 1:5 Cross ReferencesRuth 1:5 Bible HubRuth 1:5 Biblia ParalelaRuth 1:5 Chinese BibleRuth 1:5 French BibleRuth 1:5 German Bible

Bible Hub
Ruth 1:4
Top of Page
Top of Page