Psalm 70:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
954 [e]yê-ḇō-šūיֵבֹ֣שׁוּLet them be ashamedVerb
2659 [e]wə-yaḥ-pə-rūוְיַחְפְּרוּ֮that confoundedVerb
1245 [e]mə-ḇaq-šêמְבַקְשֵׁ֪יseek afterVerb
5315 [e]nap̄-šîנַ֫פְשִׁ֥יmy soulNoun
5472 [e]yis-sō-ḡūיִסֹּ֣גוּlet them be turnedVerb
268 [e]’ā-ḥō-wrאָ֭חוֹרbackwardSubst
3637 [e]wə-yik-kā-lə-mū;וְיִכָּלְמ֑וּthat put to confusionVerb
2655 [e]ḥă-p̄ê-ṣê,חֲ֝פֵצֵ֗יdesireAdj
7451 [e]rā-‘ā-ṯî.רָעָתִֽי׃my hurtAdj
Hebrew Texts
תהילים 70:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
יֵבֹ֣שׁוּ וְיַחְפְּרוּ֮ מְבַקְשֵׁ֪י נַ֫פְשִׁ֥י יִסֹּ֣גוּ אָ֭חֹור וְיִכָּלְמ֑וּ חֲ֝פֵצֵ֗י רָעָתִֽי׃

תהילים 70:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
יבשו ויחפרו מבקשי נפשי יסגו אחור ויכלמו חפצי רעתי׃

Links
Psalm 70:2Psalm 70:2 Text AnalysisPsalm 70:2 InterlinearPsalm 70:2 MultilingualPsalm 70:2 TSKPsalm 70:2 Cross ReferencesPsalm 70:2 Bible HubPsalm 70:2 Biblia ParalelaPsalm 70:2 Chinese BiblePsalm 70:2 French BiblePsalm 70:2 German Bible

Bible Hub
Psalm 70:1
Top of Page
Top of Page