Proverbs 15:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3820 [e]lêḇלֵ֣בa heartNoun
8056 [e]mê-aḥשָׂ֭מֵחַmerryAdj
3190 [e]yê-ṭiḇיֵיטִ֣בmakes a cheerfulVerb
6440 [e]pā-nîm;פָּנִ֑יםcountenanceNoun
6094 [e]ū-ḇə-‘aṣ-ṣə-ḇaṯ-וּבְעַצְּבַת־but by sorrowNoun
3820 [e]lêḇלֵ֝בof the heartNoun
7307 [e]rū-aḥר֣וּחַthe spiritNoun
5218 [e]nə-ḵê-’āh.נְכֵאָֽה׃is brokenAdj
Hebrew Texts
משלי 15:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
לֵ֣ב מֵחַ יֵיטִ֣ב פָּנִ֑ים וּבְעַצְּבַת־לֵ֝ב ר֣וּחַ נְכֵאָֽה׃

משלי 15:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
לב מח ייטב פנים ובעצבת־לב רוח נכאה׃

Links
Proverbs 15:13Proverbs 15:13 Text AnalysisProverbs 15:13 InterlinearProverbs 15:13 MultilingualProverbs 15:13 TSKProverbs 15:13 Cross ReferencesProverbs 15:13 Bible HubProverbs 15:13 Biblia ParalelaProverbs 15:13 Chinese BibleProverbs 15:13 French BibleProverbs 15:13 German Bible

Bible Hub
Proverbs 15:12
Top of Page
Top of Page