Numbers 29:17
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3117 [e]ū-ḇay-yō-wmוּבַיּ֣וֹםand on the dayNoun
8145 [e]haš-šê-nî,הַשֵּׁנִ֗יsecondNoun
6499 [e]pā-rîmפָּרִ֧יםbullsNoun
1121 [e]bə-nê-בְּנֵי־sonNoun
1241 [e]ḇā-qārבָקָ֛רof a head of cattleNoun
8147 [e]šə-nêmשְׁנֵ֥יםtwoNoun
6240 [e]‘ā-śārעָשָׂ֖רand tenNoun
352 [e]’ê-limאֵילִ֣םramsNoun
8147 [e]šə-nā-yim;שְׁנָ֑יִםtwoNoun
3532 [e]kə-ḇā-śîmכְּבָשִׂ֧יםlambsNoun
1121 [e]bə-nê-בְּנֵי־of the firstNoun
8141 [e]šā-nāhשָׁנָ֛הyearNoun
702 [e]’ar-bā-‘āhאַרְבָּעָ֥הfourNoun
6240 [e]‘ā-śārעָשָׂ֖רand tenNoun
8549 [e]tə-mî-mim.תְּמִימִֽם׃outside spotAdj
Hebrew Texts
במדבר 29:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבַיֹּ֣ום הַשֵּׁנִ֗י פָּרִ֧ים בְּנֵי־בָקָ֛ר שְׁנֵ֥ים עָשָׂ֖ר אֵילִ֣ם שְׁנָ֑יִם כְּבָשִׂ֧ים בְּנֵי־שָׁנָ֛ה אַרְבָּעָ֥ה עָשָׂ֖ר תְּמִימִֽם׃

במדבר 29:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וביום השני פרים בני־בקר שנים עשר אילם שנים כבשים בני־שנה ארבעה עשר תמימם׃

Links
Numbers 29:17Numbers 29:17 Text AnalysisNumbers 29:17 InterlinearNumbers 29:17 MultilingualNumbers 29:17 TSKNumbers 29:17 Cross ReferencesNumbers 29:17 Bible HubNumbers 29:17 Biblia ParalelaNumbers 29:17 Chinese BibleNumbers 29:17 French BibleNumbers 29:17 German Bible

Bible Hub
Numbers 29:16
Top of Page
Top of Page