Numbers 28:20
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4503 [e]ū-min-ḥā-ṯām,וּמִ֨נְחָתָ֔םand their grain offeringNoun
5560 [e]sō-leṯסֹ֖לֶת[shall be of] flourNoun
1101 [e]bə-lū-lāhבְּלוּלָ֣הmixedVerb
8081 [e]ḇaš-šā-men;בַשָּׁ֑מֶןwith oilNoun
7969 [e]šə-lō-šāhשְׁלֹשָׁ֨הthreeNoun
6241 [e]‘eś-rō-nîmעֶשְׂרֹנִ֜יםtenth dealsNoun
6499 [e]lap-pār,לַפָּ֗רfor a bullNoun
8147 [e]ū-šə-nêוּשְׁנֵ֧יand twoNoun
6241 [e]‘eś-rō-nîmעֶשְׂרֹנִ֛יםtenth dealsNoun
352 [e]lā-’a-yilלָאַ֖יִלfor the ramNoun
6213 [e]ta-‘ă-śū.תַּעֲשֽׂוּ׃shall you offerVerb
Hebrew Texts
במדבר 28:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּמִ֨נְחָתָ֔ם סֹ֖לֶת בְּלוּלָ֣ה בַשָּׁ֑מֶן שְׁלֹשָׁ֨ה עֶשְׂרֹנִ֜ים לַפָּ֗ר וּשְׁנֵ֧י עֶשְׂרֹנִ֛ים לָאַ֖יִל תַּעֲשֽׂוּ׃

במדבר 28:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר ושני עשרנים לאיל תעשו׃

Links
Numbers 28:20Numbers 28:20 Text AnalysisNumbers 28:20 InterlinearNumbers 28:20 MultilingualNumbers 28:20 TSKNumbers 28:20 Cross ReferencesNumbers 28:20 Bible HubNumbers 28:20 Biblia ParalelaNumbers 28:20 Chinese BibleNumbers 28:20 French BibleNumbers 28:20 German Bible

Bible Hub
Numbers 28:19
Top of Page
Top of Page