Nehemiah 8:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3442 [e]wə-yê-šū-a‘וְיֵשׁ֡וּעַand Also JeshuahNoun
1137 [e]ū-ḇā-nîוּבָנִ֡יand BaniNoun
8274 [e]wə-šê-rê-ḇə-yāhוְשֵׁרֵ֥בְיָ֣ה ׀and SherebiahNoun
3226 [e]yā-mînיָמִ֡יןJaminNoun
6126 [e]‘aq-qūḇעַקּ֡וּבAkkubNoun
7678 [e]šab-bə-ṯayשַׁבְּתַ֣י ׀ShabbethaiNoun
1941 [e]hō-w-ḏî-yāhהֽוֹדִיָּ֡הHodijahNoun
4641 [e]ma-‘ă-śê-yāhמַעֲשֵׂיָ֡הMaaseiahNoun
7042 [e]qə-lî-ṭāקְלִיטָ֣אKelitaNoun
5838 [e]‘ă-zar-yāhעֲזַרְיָה֩AzariahNoun
3107 [e]yō-w-zā-ḇāḏיוֹזָבָ֨דJozabadNoun
2605 [e]ḥā-nānחָנָ֤ןHananNoun
6411 [e]pə-lā-yāhפְּלָאיָה֙PelaiahNoun
3881 [e]wə-hal-wî-yim,וְהַלְוִיִּ֔םand the LevitesAdj
995 [e]mə-ḇî-nîmמְבִינִ֥יםto understandVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5971 [e]hā-‘āmהָעָ֖םcaused the peopleNoun
8451 [e]lat-tō-w-rāh;לַתּוֹרָ֑הthe lawNoun
5971 [e]wə-hā-‘āmוְהָעָ֖םand the peopleNoun
5921 [e]‘al-עַל־inPrep
5975 [e]‘ā-mə-ḏām.עָמְדָֽם׃abideVerb
Hebrew Texts
נחמיה 8:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיֵשׁ֡וּעַ וּבָנִ֡י וְשֵׁרֵ֥בְיָ֣ה ׀ יָמִ֡ין עַקּ֡וּב שַׁבְּתַ֣י ׀ הֹֽודִיָּ֡ה מַעֲשֵׂיָ֡ה קְלִיטָ֣א עֲזַרְיָה֩ יֹוזָבָ֨ד חָנָ֤ן פְּלָאיָה֙ וְהַלְוִיִּ֔ם מְבִינִ֥ים אֶת־הָעָ֖ם לַתֹּורָ֑ה וְהָעָ֖ם עַל־עָמְדָֽם׃

נחמיה 8:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישוע ובני ושרביה ׀ ימין עקוב שבתי ׀ הודיה מעשיה קליטא עזריה יוזבד חנן פלאיה והלוים מבינים את־העם לתורה והעם על־עמדם׃

Links
Nehemiah 8:7Nehemiah 8:7 Text AnalysisNehemiah 8:7 InterlinearNehemiah 8:7 MultilingualNehemiah 8:7 TSKNehemiah 8:7 Cross ReferencesNehemiah 8:7 Bible HubNehemiah 8:7 Biblia ParalelaNehemiah 8:7 Chinese BibleNehemiah 8:7 French BibleNehemiah 8:7 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 8:6
Top of Page
Top of Page