Nehemiah 6:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5234 [e]wā-’ak-kî-rāhוָאַכִּ֕ירָהAnd I perceivedVerb
2009 [e]wə-hin-nêhוְהִנֵּ֥הseePrt
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
430 [e]’ĕ-lō-hîmאֱלֹהִ֖יםthat GodNoun
7971 [e]šə-lā-ḥōw;שְׁלָח֑וֹhad not sent himVerb
3588 [e]כִּ֤יbutConj
5016 [e]han-nə-ḇū-’āhהַנְּבוּאָה֙this prophecyNoun
1696 [e]dib-berדִּבֶּ֣רthat he pronouncedVerb
5921 [e]‘ā-lay,עָלַ֔יagainstPrep
2900 [e]wə-ṭō-w-ḇî-yāhוְטוֹבִיָּ֥הfor TobiahNoun
5571 [e]wə-san-ḇal-laṭוְסַנְבַלַּ֖טand SanballatNoun
7936 [e]śə-ḵā-rōw.שְׂכָרֽוֹ׃had hiredVerb
Hebrew Texts
נחמיה 6:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וָאַכִּ֕ירָה וְהִנֵּ֥ה לֹֽא־אֱלֹהִ֖ים שְׁלָחֹ֑ו כִּ֤י הַנְּבוּאָה֙ דִּבֶּ֣ר עָלַ֔י וְטֹובִיָּ֥ה וְסַנְבַלַּ֖ט שְׂכָרֹֽו׃

נחמיה 6:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואכירה והנה לא־אלהים שלחו כי הנבואה דבר עלי וטוביה וסנבלט שכרו׃

Links
Nehemiah 6:12Nehemiah 6:12 Text AnalysisNehemiah 6:12 InterlinearNehemiah 6:12 MultilingualNehemiah 6:12 TSKNehemiah 6:12 Cross ReferencesNehemiah 6:12 Bible HubNehemiah 6:12 Biblia ParalelaNehemiah 6:12 Chinese BibleNehemiah 6:12 French BibleNehemiah 6:12 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 6:11
Top of Page
Top of Page