Nehemiah 2:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5461 [e]wə-has-sə-ḡā-nîm,וְהַסְּגָנִ֗יםand the rulersNoun
3808 [e]לֹ֤אnotAdv
3045 [e]yā-ḏə-‘ūיָדְעוּ֙do knewVerb
575 [e]’ā-nāhאָ֣נָהwhereAdv
1980 [e]hā-laḵ-tî,הָלַ֔כְתִּיI wentVerb
4100 [e]ū-māhוּמָ֖הor whatPro
589 [e]’ă-nîאֲנִ֣יI [am]Pro
6213 [e]‘ō-śeh;עֹשֶׂ֑הdid [it]Verb
3064 [e]wə-lay-yə-hū-ḏîmוְלַיְּהוּדִ֨יםto the JewsNoun
3548 [e]wə-lak-kō-hă-nîmוְלַכֹּהֲנִ֜יםnor to the priestsNoun
2715 [e]wə-la-ḥō-rîmוְלַחֹרִ֣יםnor to the noblesNoun
5461 [e]wə-las-sə-ḡā-nîm,וְלַסְּגָנִ֗יםnor to the rulersNoun
3499 [e]ū-lə-ye-ṯerוּלְיֶ֙תֶר֙nor to the restNoun
6213 [e]‘ō-śêhעֹשֵׂ֣הthat didVerb
4399 [e]ham-mə-lā-ḵāh,הַמְּלָאכָ֔הthe workNoun
5704 [e]‘aḏ-עַד־had I asPrep
3651 [e]kênכֵּ֖ןyetAdj
3808 [e]לֹ֥אneitherAdv
5046 [e]hig-gaḏ-tî.הִגַּֽדְתִּי׃toldVerb
Hebrew Texts
נחמיה 2:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהַסְּגָנִ֗ים לֹ֤א יָדְעוּ֙ אָ֣נָה הָלַ֔כְתִּי וּמָ֖ה אֲנִ֣י עֹשֶׂ֑ה וְלַיְּהוּדִ֨ים וְלַכֹּהֲנִ֜ים וְלַחֹרִ֣ים וְלַסְּגָנִ֗ים וּלְיֶ֙תֶר֙ עֹשֵׂ֣ה הַמְּלָאכָ֔ה עַד־כֵּ֖ן לֹ֥א הִגַּֽדְתִּי׃

נחמיה 2:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והסגנים לא ידעו אנה הלכתי ומה אני עשה וליהודים ולכהנים ולחרים ולסגנים וליתר עשה המלאכה עד־כן לא הגדתי׃

Links
Nehemiah 2:16Nehemiah 2:16 Text AnalysisNehemiah 2:16 InterlinearNehemiah 2:16 MultilingualNehemiah 2:16 TSKNehemiah 2:16 Cross ReferencesNehemiah 2:16 Bible HubNehemiah 2:16 Biblia ParalelaNehemiah 2:16 Chinese BibleNehemiah 2:16 French BibleNehemiah 2:16 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 2:15
Top of Page
Top of Page