Malachi 2:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]kî-כִּֽי־ForConj
8130 [e]śā-nêשָׂנֵ֣אthat he hatesVerb
7971 [e]šal-laḥ,שַׁלַּ֗חputting awayVerb
559 [e]’ā-marאָמַ֤רsaidVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙the LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hêאֱלֹהֵ֣יthe GodNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֔לof IsraelNoun
3680 [e]wə-ḵis-sāhוְכִסָּ֤ה[one] for coversVerb
2555 [e]ḥā-māsחָמָס֙violenceNoun
5921 [e]‘al-עַל־withPrep
3830 [e]lə-ḇū-šōw,לְבוּשׁ֔וֹhis garmentNoun
559 [e]’ā-marאָמַ֖רsaidVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֣הthe LORDNoun
6635 [e]ṣə-ḇā-’ō-wṯ;צְבָא֑וֹתof hostsNoun
8104 [e]wə-niš-mar-temוְנִשְׁמַרְתֶּ֥םtherefore take heedVerb
7307 [e]bə-rū-ḥă-ḵemבְּרוּחֲכֶ֖םto your spiritNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אthat notAdv
898 [e]ṯiḇ-gō-ḏū.תִבְגֹּֽדוּ׃you deal treacherouslyVerb
  sס -  
Hebrew Texts
מלאכי 2:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּֽי־שָׂנֵ֣א שַׁלַּ֗ח אָמַ֤ר יְהוָה֙ אֱלֹהֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל וְכִסָּ֤ה חָמָס֙ עַל־לְבוּשֹׁ֔ו אָמַ֖ר יְהוָ֣ה צְבָאֹ֑ות וְנִשְׁמַרְתֶּ֥ם בְּרוּחֲכֶ֖ם וְלֹ֥א תִבְגֹּֽדוּ׃ ס

מלאכי 2:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי־שנא שלח אמר יהוה אלהי ישראל וכסה חמס על־לבושו אמר יהוה צבאות ונשמרתם ברוחכם ולא תבגדו׃ ס

Links
Malachi 2:16Malachi 2:16 Text AnalysisMalachi 2:16 InterlinearMalachi 2:16 MultilingualMalachi 2:16 TSKMalachi 2:16 Cross ReferencesMalachi 2:16 Bible HubMalachi 2:16 Biblia ParalelaMalachi 2:16 Chinese BibleMalachi 2:16 French BibleMalachi 2:16 German Bible

Bible Hub
Malachi 2:15
Top of Page
Top of Page