Lamentations 2:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2186 [e]zā-naḥזָנַ֨חhas cast offVerb
136 [e]’ă-ḏō-nāyאֲדֹנָ֤י ׀The LordNoun
4196 [e]miz-bə-ḥōwמִזְבְּחוֹ֙his altarNoun
5010 [e]ni-’êrנִאֵ֣רhe has abhorredVerb
4720 [e]miq-dā-šōw,מִקְדָּשׁ֔וֹhis sanctuaryNoun
5462 [e]his-gîrהִסְגִּיר֙he has given upVerb
3027 [e]bə-yaḏ-בְּיַד־into the handNoun
341 [e]’ō-w-yêḇ,אוֹיֵ֔בof the enemyNoun
2346 [e]ḥō-w-mōṯחוֹמֹ֖תthe wallsNoun
759 [e]’ar-mə-nō-w-ṯe-hā;אַרְמְנוֹתֶ֑יהָof her palacesNoun
6963 [e]qō-wlק֛וֹלa noiseNoun
5414 [e]nā-ṯə-nūנָתְנ֥וּthey have madeVerb
1004 [e]bə-ḇêṯ-בְּבֵית־in the houseNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הof the LORDNoun
3117 [e]kə-yō-wmכְּי֥וֹםAs in the dayNoun
4150 [e]mō-w-‘êḏ.מוֹעֵֽד׃of an appointedNoun
  sס -  
Hebrew Texts
איכה 2:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
זָנַ֨ח אֲדֹנָ֤י ׀ מִזְבְּחֹו֙ נִאֵ֣ר מִקְדָּשֹׁ֔ו הִסְגִּיר֙ בְּיַד־אֹויֵ֔ב חֹומֹ֖ת אַרְמְנֹותֶ֑יהָ קֹ֛ול נָתְנ֥וּ בְּבֵית־יְהוָ֖ה כְּיֹ֥ום מֹועֵֽד׃ ס

איכה 2:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
זנח אדני ׀ מזבחו נאר מקדשו הסגיר ביד־אויב חומת ארמנותיה קול נתנו בבית־יהוה כיום מועד׃ ס

Links
Lamentations 2:7Lamentations 2:7 Text AnalysisLamentations 2:7 InterlinearLamentations 2:7 MultilingualLamentations 2:7 TSKLamentations 2:7 Cross ReferencesLamentations 2:7 Bible HubLamentations 2:7 Biblia ParalelaLamentations 2:7 Chinese BibleLamentations 2:7 French BibleLamentations 2:7 German Bible

Bible Hub
Lamentations 2:6
Top of Page
Top of Page