Lamentations 1:21
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8085 [e]šā-mə-‘ūשָׁמְע֞וּThey have heardVerb
3588 [e]כִּ֧יthatConj
584 [e]ne-’ĕ-nā-ḥāhנֶאֱנָחָ֣הsighVerb
589 [e]’ā-nî,אָ֗נִיI [am]Pro
369 [e]’ênאֵ֤יןnonePrt
5162 [e]mə-na-ḥêmמְנַחֵם֙to comfortVerb
  lî,לִ֔יtoPrep
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
341 [e]’ō-yə-ḇayאֹ֨יְבַ֜יmy enemiesNoun
8085 [e]šā-mə-‘ūשָׁמְע֤וּhave heardVerb
7451 [e]rā-‘ā-ṯîרָֽעָתִי֙of my troubleAdj
7797 [e]śā-śū,שָׂ֔שׂוּthey are gladVerb
3588 [e]כִּ֥יthatConj
859 [e]’at-tāhאַתָּ֖הyouPro
6213 [e]‘ā-śî-ṯā;עָשִׂ֑יתָhave done [it]Verb
935 [e]hê-ḇê-ṯāהֵבֵ֥אתָyou will bringVerb
3117 [e]yō-wm-יוֹם־the dayNoun
7121 [e]qā-rā-ṯāקָרָ֖אתָ[that] you have calledVerb
1961 [e]wə-yih-yūוְיִֽהְי֥וּand they shall beVerb
3644 [e]ḵā-mō-w-nî.כָמֽוֹנִי׃like to meAdv
  sס -  
Hebrew Texts
איכה 1:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
שָׁמְע֞וּ כִּ֧י נֶאֱנָחָ֣ה אָ֗נִי אֵ֤ין מְנַחֵם֙ לִ֔י כָּל־אֹ֨יְבַ֜י שָׁמְע֤וּ רָֽעָתִי֙ שָׂ֔שׂוּ כִּ֥י אַתָּ֖ה עָשִׂ֑יתָ הֵבֵ֥אתָ יֹום־קָרָ֖אתָ וְיִֽהְי֥וּ כָמֹֽונִי׃ ס

איכה 1:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
שמעו כי נאנחה אני אין מנחם לי כל־איבי שמעו רעתי ששו כי אתה עשית הבאת יום־קראת ויהיו כמוני׃ ס

Links
Lamentations 1:21Lamentations 1:21 Text AnalysisLamentations 1:21 InterlinearLamentations 1:21 MultilingualLamentations 1:21 TSKLamentations 1:21 Cross ReferencesLamentations 1:21 Bible HubLamentations 1:21 Biblia ParalelaLamentations 1:21 Chinese BibleLamentations 1:21 French BibleLamentations 1:21 German Bible

Bible Hub
Lamentations 1:20
Top of Page
Top of Page