Joshua 24:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6258 [e]wə-‘at-tāhוְעַתָּ֞הNow thereforeAdv
3372 [e]yə-r-’ūיְר֧אוּfearVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֛הthe LORDNoun
5647 [e]wə-‘iḇ-ḏūוְעִבְד֥וּand serveVerb
853 [e]’ō-ṯōwאֹת֖וֹhimAcc
8549 [e]bə-ṯā-mîmבְּתָמִ֣יםin sincerityAdj
571 [e]ū-ḇe-’ĕ-meṯ;וּבֶֽאֱמֶ֑תand in truthNoun
5493 [e]wə-hā-sî-rūוְהָסִ֣ירוּand put awayVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
430 [e]’ĕ-lō-hîm,אֱלֹהִ֗יםthe godsNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁר֩thatPrt
5647 [e]‘ā-ḇə-ḏūעָבְד֨וּservedVerb
1 [e]’ă-ḇō-w-ṯê-ḵemאֲבוֹתֵיכֶ֜םyour fathersNoun
5676 [e]bə-‘ê-ḇerבְּעֵ֤בֶרon the other sideNoun
5104 [e]han-nā-hārהַנָּהָר֙of the floodNoun
4714 [e]ū-ḇə-miṣ-ra-yim,וּבְמִצְרַ֔יִםand in EgyptNoun
5647 [e]wə-‘iḇ-ḏūוְעִבְד֖וּand serve youVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃the LORDNoun
Hebrew Texts
יהושע 24:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעַתָּ֞ה יְר֧אוּ אֶת־יְהוָ֛ה וְעִבְד֥וּ אֹתֹ֖ו בְּתָמִ֣ים וּבֶֽאֱמֶ֑ת וְהָסִ֣ירוּ אֶת־אֱלֹהִ֗ים אֲשֶׁר֩ עָבְד֨וּ אֲבֹותֵיכֶ֜ם בְּעֵ֤בֶר הַנָּהָר֙ וּבְמִצְרַ֔יִם וְעִבְד֖וּ אֶת־יְהוָֽה׃

יהושע 24:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועתה יראו את־יהוה ועבדו אתו בתמים ובאמת והסירו את־אלהים אשר עבדו אבותיכם בעבר הנהר ובמצרים ועבדו את־יהוה׃

Links
Joshua 24:14Joshua 24:14 Text AnalysisJoshua 24:14 InterlinearJoshua 24:14 MultilingualJoshua 24:14 TSKJoshua 24:14 Cross ReferencesJoshua 24:14 Bible HubJoshua 24:14 Biblia ParalelaJoshua 24:14 Chinese BibleJoshua 24:14 French BibleJoshua 24:14 German Bible

Bible Hub
Joshua 24:13
Top of Page
Top of Page