Jeremiah 48:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5414 [e]tə-nū-תְּנוּ־GiveVerb
6731 [e]ṣîṣצִ֣יץwingsNoun
4124 [e]lə-mō-w-’āḇ,לְמוֹאָ֔בto MoabNoun
3588 [e]כִּ֥יthatConj
5323 [e]nā-ṣōנָצֹ֖אit may fleeVerb
3318 [e]tê-ṣê;תֵּצֵ֑אget awayVerb
5892 [e]wə-‘ā-re-hāוְעָרֶ֙יהָ֙for the citiesNoun
8047 [e]lə-šam-māhלְשַׁמָּ֣הdesolateNoun
1961 [e]ṯih-ye-nāh,תִֽהְיֶ֔ינָהthereof shall beVerb
369 [e]mê-’ênמֵאֵ֥יןoutside anyPrt
3427 [e]yō-wō-šêḇיוֹשֵׁ֖בto dwellVerb
2004 [e]bā-hên.בָּהֵֽן׃thereinPro
Hebrew Texts
ירמיה 48:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
תְּנוּ־צִ֣יץ לְמֹואָ֔ב כִּ֥י נָצֹ֖א תֵּצֵ֑א וְעָרֶ֙יהָ֙ לְשַׁמָּ֣ה תִֽהְיֶ֔ינָה מֵאֵ֥ין יֹושֵׁ֖ב בָּהֵֽן׃

ירמיה 48:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
תנו־ציץ למואב כי נצא תצא ועריה לשמה תהיינה מאין יושב בהן׃

Links
Jeremiah 48:9Jeremiah 48:9 Text AnalysisJeremiah 48:9 InterlinearJeremiah 48:9 MultilingualJeremiah 48:9 TSKJeremiah 48:9 Cross ReferencesJeremiah 48:9 Bible HubJeremiah 48:9 Biblia ParalelaJeremiah 48:9 Chinese BibleJeremiah 48:9 French BibleJeremiah 48:9 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 48:8
Top of Page
Top of Page