Jeremiah 14:19
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3988 [e]hă-mā-’ōsהֲמָאֹ֨סHave You completelyVerb
3988 [e]mā-’as-tāמָאַ֜סְתָּrejectedVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3063 [e]yə-hū-ḏāh,יְהוּדָ֗הJudahNoun
518 [e]’im-אִם־OrConj
6726 [e]bə-ṣî-yō-wnבְּצִיּוֹן֙ZionNoun
1602 [e]gā-‘ă-lāhגָּעֲלָ֣הloathedVerb
5315 [e]nap̄-še-ḵā,נַפְשֶׁ֔ךָhas your soulNoun
4069 [e]mad-dū-a‘מַדּ֙וּעַ֙whyAdv
5221 [e]hik-kî-ṯā-nū,הִכִּיתָ֔נוּhave you struck usVerb
369 [e]wə-’ênוְאֵ֥יןand noPrt
  lā-nūלָ֖נוּtoPrep
4832 [e]mar-pê;מַרְפֵּ֑א[there is] healingNoun
6960 [e]qaw-wêhקַוֵּ֤הfor us? we lookedVerb
7965 [e]lə-šā-lō-wmלְשָׁלוֹם֙for peaceNoun
369 [e]wə-’ênוְאֵ֣יןand noPrt
2896 [e]ṭō-wḇ,ט֔וֹב[there is] goodAdj
6256 [e]ū-lə-‘êṯוּלְעֵ֥תfor the timeNoun
4832 [e]mar-pêמַרְפֵּ֖אof healingNoun
2009 [e]wə-hin-nêhוְהִנֵּ֥הand beholdPrt
1205 [e]ḇə-‘ā-ṯāh.בְעָתָֽה׃troubleNoun
Hebrew Texts
ירמיה 14:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הֲמָאֹ֨ס מָאַ֜סְתָּ אֶת־יְהוּדָ֗ה אִם־בְּצִיֹּון֙ גָּעֲלָ֣ה נַפְשֶׁ֔ךָ מַדּ֙וּעַ֙ הִכִּיתָ֔נוּ וְאֵ֥ין לָ֖נוּ מַרְפֵּ֑א קַוֵּ֤ה לְשָׁלֹום֙ וְאֵ֣ין טֹ֔וב וּלְעֵ֥ת מַרְפֵּ֖א וְהִנֵּ֥ה בְעָתָֽה׃

ירמיה 14:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
המאס מאסת את־יהודה אם־בציון געלה נפשך מדוע הכיתנו ואין לנו מרפא קוה לשלום ואין טוב ולעת מרפא והנה בעתה׃

Links
Jeremiah 14:19Jeremiah 14:19 Text AnalysisJeremiah 14:19 InterlinearJeremiah 14:19 MultilingualJeremiah 14:19 TSKJeremiah 14:19 Cross ReferencesJeremiah 14:19 Bible HubJeremiah 14:19 Biblia ParalelaJeremiah 14:19 Chinese BibleJeremiah 14:19 French BibleJeremiah 14:19 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 14:18
Top of Page
Top of Page