Isaiah 48:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8085 [e]šim-‘ū-שִׁמְעוּ־Hear youVerb
2063 [e]zōṯזֹ֣אתthisPro
1004 [e]bêṯ-בֵּֽית־O houseNoun
3290 [e]ya-‘ă-qōḇ,יַעֲקֹ֗בof JacobNoun
7121 [e]han-niq-rā-’îmהַנִּקְרָאִים֙that are calledVerb
8034 [e]bə-šêmבְּשֵׁ֣םby the nameNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֔לof IsraelNoun
4325 [e]ū-mim-mêוּמִמֵּ֥יand out of the watersNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָ֖הof JudahNoun
3318 [e]yā-ṣā-’ū;יָצָ֑אוּhave come forthVerb
7650 [e]han-niš-bā-‘îmהַֽנִּשְׁבָּעִ֣ים ׀that swearVerb
8034 [e]bə-šêmבְּשֵׁ֣םby the nameNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֗הof the LORDNoun
430 [e]ū-ḇê-lō-hêוּבֵאלֹהֵ֤יand of the GodNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵל֙of IsraelNoun
2142 [e]yaz-kî-rū,יַזְכִּ֔ירוּmake mentionVerb
3808 [e]לֹ֥אnotAdv
571 [e]ḇe-’ĕ-meṯבֶאֱמֶ֖ת[but] not in truthNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אnorAdv
6666 [e]ḇiṣ-ḏā-qāh.בִצְדָקָֽה׃in righteousnessNoun
Hebrew Texts
ישעה 48:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
שִׁמְעוּ־זֹ֣את בֵּֽית־יַעֲקֹ֗ב הַנִּקְרָאִים֙ בְּשֵׁ֣ם יִשְׂרָאֵ֔ל וּמִמֵּ֥י יְהוּדָ֖ה יָצָ֑אוּ הַֽנִּשְׁבָּעִ֣ים ׀ בְּשֵׁ֣ם יְהוָ֗ה וּבֵאלֹהֵ֤י יִשְׂרָאֵל֙ יַזְכִּ֔ירוּ לֹ֥א בֶאֱמֶ֖ת וְלֹ֥א בִצְדָקָֽה׃

ישעה 48:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
שמעו־זאת בית־יעקב הנקראים בשם ישראל וממי יהודה יצאו הנשבעים ׀ בשם יהוה ובאלהי ישראל יזכירו לא באמת ולא בצדקה׃

Links
Isaiah 48:1Isaiah 48:1 Text AnalysisIsaiah 48:1 InterlinearIsaiah 48:1 MultilingualIsaiah 48:1 TSKIsaiah 48:1 Cross ReferencesIsaiah 48:1 Bible HubIsaiah 48:1 Biblia ParalelaIsaiah 48:1 Chinese BibleIsaiah 48:1 French BibleIsaiah 48:1 German Bible

Bible Hub
Isaiah 47:15
Top of Page
Top of Page