Isaiah 33:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1980 [e]hō-lêḵהֹלֵ֣ךְhe who walksVerb
6666 [e]ṣə-ḏā-qō-wṯ,צְדָק֔וֹתrighteouslyNoun
1696 [e]wə-ḏō-ḇêrוְדֹבֵ֖רand speaksVerb
4339 [e]mê-šā-rîm;מֵֽישָׁרִ֑יםwith sincerityNoun
3988 [e]mō-’êsמֹאֵ֞סhe who despisesVerb
1215 [e]bə-ḇe-ṣa‘בְּבֶ֣צַעthe gainNoun
4642 [e]ma-‘ă-šaq-qō-wṯ,מַעֲשַׁקּ֗וֹתof oppressionsNoun
5287 [e]nō-‘êrנֹעֵ֤רthat shakesVerb
3709 [e]kap-pāwכַּפָּיו֙his handsNoun
8551 [e]mit-tə-mōḵמִתְּמֹ֣ךְfrom holdingVerb
7810 [e]baš-šō-ḥaḏ,בַּשֹּׁ֔חַדof bribesNoun
331 [e]’ō-ṭêmאֹטֵ֤םthat stopsVerb
241 [e]’ā-zə-nōwאָזְנוֹ֙his earsNoun
8085 [e]miš-šə-mō-a‘מִשְּׁמֹ֣עַfrom hearingVerb
1818 [e]dā-mîm,דָּמִ֔יםof bloodNoun
6105 [e]wə-‘ō-ṣêmוְעֹצֵ֥םand shutsVerb
5869 [e]‘ê-nāwעֵינָ֖יוhis eyesNoun
7200 [e]mê-rə-’ō-wṯמֵרְא֥וֹתfrom lookingVerb
7451 [e]bə-rā‘.בְּרָֽע׃upon evilAdj
Hebrew Texts
ישעה 33:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הֹלֵ֣ךְ צְדָקֹ֔ות וְדֹבֵ֖ר מֵֽישָׁרִ֑ים מֹאֵ֞ס בְּבֶ֣צַע מַעֲשַׁקֹּ֗ות נֹעֵ֤ר כַּפָּיו֙ מִתְּמֹ֣ךְ בַּשֹּׁ֔חַד אֹטֵ֤ם אָזְנֹו֙ מִשְּׁמֹ֣עַ דָּמִ֔ים וְעֹצֵ֥ם עֵינָ֖יו מֵרְאֹ֥ות בְּרָֽע׃

ישעה 33:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הלך צדקות ודבר מישרים מאס בבצע מעשקות נער כפיו מתמך בשחד אטם אזנו משמע דמים ועצם עיניו מראות ברע׃

Links
Isaiah 33:15Isaiah 33:15 Text AnalysisIsaiah 33:15 InterlinearIsaiah 33:15 MultilingualIsaiah 33:15 TSKIsaiah 33:15 Cross ReferencesIsaiah 33:15 Bible HubIsaiah 33:15 Biblia ParalelaIsaiah 33:15 Chinese BibleIsaiah 33:15 French BibleIsaiah 33:15 German Bible

Bible Hub
Isaiah 33:14
Top of Page
Top of Page