Isaiah 31:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4714 [e]ū-miṣ-ra-yimוּמִצְרַ֤יִםNow the Egyptians [are]Noun
120 [e]’ā-ḏāmאָדָם֙menNoun
3808 [e]wə-lō-וְֽלֹא־and notAdv
410 [e]’êl,אֵ֔לGodNoun
5483 [e]wə-sū-sê-hemוְסוּסֵיהֶ֥םand their horsesNoun
1320 [e]bā-śārבָּשָׂ֖רfleshNoun
3808 [e]wə-lō-וְלֹא־and notAdv
7307 [e]rū-aḥ;ר֑וּחַspiritNoun
3068 [e]Yah-wehוַֽיהוָ֞הWhen the LORDNoun
5186 [e]yaṭ-ṭehיַטֶּ֣הshall stretch outVerb
3027 [e]yā-ḏōw,יָד֗וֹhis handNoun
3782 [e]wə-ḵā-šalוְכָשַׁ֤לand shall fallVerb
5826 [e]‘ō-w-zêrעוֹזֵר֙both he who helpsVerb
5307 [e]wə-nā-p̄alוְנָפַ֣לand shall fall downVerb
5826 [e]‘ā-zur,עָזֻ֔רhe who is helpedVerb
3162 [e]wə-yaḥ-dāwוְיַחְדָּ֖וand togetherNoun
3605 [e]kul-lāmכֻּלָּ֥םthey allNoun
3615 [e]yiḵ-lā-yūn.יִכְלָיֽוּן׃shall failVerb
  sס -  
Hebrew Texts
ישעה 31:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּמִצְרַ֤יִם אָדָם֙ וְֽלֹא־אֵ֔ל וְסוּסֵיהֶ֥ם בָּשָׂ֖ר וְלֹא־ר֑וּחַ וַֽיהוָ֞ה יַטֶּ֣ה יָדֹ֗ו וְכָשַׁ֤ל עֹוזֵר֙ וְנָפַ֣ל עָזֻ֔ר וְיַחְדָּ֖ו כֻּלָּ֥ם יִכְלָיֽוּן׃ ס

ישעה 31:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ומצרים אדם ולא־אל וסוסיהם בשר ולא־רוח ויהוה יטה ידו וכשל עוזר ונפל עזר ויחדו כלם יכליון׃ ס

Links
Isaiah 31:3Isaiah 31:3 Text AnalysisIsaiah 31:3 InterlinearIsaiah 31:3 MultilingualIsaiah 31:3 TSKIsaiah 31:3 Cross ReferencesIsaiah 31:3 Bible HubIsaiah 31:3 Biblia ParalelaIsaiah 31:3 Chinese BibleIsaiah 31:3 French BibleIsaiah 31:3 German Bible

Bible Hub
Isaiah 31:2
Top of Page
Top of Page