Isaiah 17:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3816 [e]lə-’um-mîm,לְאֻמִּ֗יםThe nationsNoun
7588 [e]kiš-’ō-wnכִּשְׁא֞וֹןon like the rumblingNoun
4325 [e]ma-yimמַ֤יִםwatersNoun
7227 [e]rab-bîmרַבִּים֙of manyAdj
7582 [e]yiš-šā-’ūn,יִשָּׁא֔וּןshall rushVerb
1605 [e]wə-ḡā-‘arוְגָ֥עַר[God] but shall rebukeVerb
  bōwבּ֖וֹin themPrep
5127 [e]wə-nāsוְנָ֣סand they shall fleeVerb
4801 [e]mim-mer-ḥāq;מִמֶּרְחָ֑קfar offNoun
7291 [e]wə-rud-dap̄,וְרֻדַּ֗ףand shall be chasedVerb
4671 [e]kə-mōṣכְּמֹ֤ץas the chaffNoun
2022 [e]hā-rîmהָרִים֙of the mountainsNoun
6440 [e]lip̄-nê-לִפְנֵי־beforeNoun
7307 [e]rū-aḥ,ר֔וּחַthe windNoun
1534 [e]ū-ḵə-ḡal-galוּכְגַלְגַּ֖לand like a rolling thingNoun
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֥יbeforeNoun
5492 [e]sū-p̄āh.סוּפָֽה׃the whirlwindNoun
Hebrew Texts
ישעה 17:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
לְאֻמִּ֗ים כִּשְׁאֹ֞ון מַ֤יִם רַבִּים֙ יִשָּׁא֔וּן וְגָ֥עַר בֹּ֖ו וְנָ֣ס מִמֶּרְחָ֑ק וְרֻדַּ֗ף כְּמֹ֤ץ הָרִים֙ לִפְנֵי־ר֔וּחַ וּכְגַלְגַּ֖ל לִפְנֵ֥י סוּפָֽה׃

ישעה 17:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
לאמים כשאון מים רבים ישאון וגער בו ונס ממרחק ורדף כמץ הרים לפני־רוח וכגלגל לפני סופה׃

Links
Isaiah 17:13Isaiah 17:13 Text AnalysisIsaiah 17:13 InterlinearIsaiah 17:13 MultilingualIsaiah 17:13 TSKIsaiah 17:13 Cross ReferencesIsaiah 17:13 Bible HubIsaiah 17:13 Biblia ParalelaIsaiah 17:13 Chinese BibleIsaiah 17:13 French BibleIsaiah 17:13 German Bible

Bible Hub
Isaiah 17:12
Top of Page
Top of Page