Genesis 19:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
935 [e]way-yā-ḇō-’ūוַ֠יָּבֹאוּAnd there cameVerb
8147 [e]šə-nêשְׁנֵ֨יtwoNoun
4397 [e]ham-mal-’ā-ḵîmהַמַּלְאָכִ֤יםangelsNoun
5467 [e]sə-ḏō-māhסְדֹ֙מָה֙to SodomNoun
6153 [e]bā-‘e-reḇ,בָּעֶ֔רֶבin the eveningNoun
3876 [e]wə-lō-wṭוְל֖וֹטand LotNoun
3427 [e]yō-šêḇיֹשֵׁ֣בsatVerb
8179 [e]bə-ša-‘ar-בְּשַֽׁעַר־in the gateNoun
5467 [e]sə-ḏōm;סְדֹ֑םof SodomNoun
7200 [e]way-yar-וַיַּרְא־and seeing [them]Verb
3876 [e]lō-wṭלוֹט֙LotNoun
6965 [e]way-yā-qāmוַיָּ֣קָםrose upVerb
7125 [e]liq-rā-ṯām,לִקְרָאתָ֔םto meet themNoun
7812 [e]way-yiš-ta-ḥūוַיִּשְׁתַּ֥חוּand he bowed himselfVerb
639 [e]’ap-pa-yimאַפַּ֖יִםwith his faceNoun
776 [e]’ā-rə-ṣāh.אָֽרְצָה׃toward the groundNoun
Hebrew Texts
בראשית 19:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַ֠יָּבֹאוּ שְׁנֵ֨י הַמַּלְאָכִ֤ים סְדֹ֙מָה֙ בָּעֶ֔רֶב וְלֹ֖וט יֹשֵׁ֣ב בְּשַֽׁעַר־סְדֹ֑ם וַיַּרְא־לֹוט֙ וַיָּ֣קָם לִקְרָאתָ֔ם וַיִּשְׁתַּ֥חוּ אַפַּ֖יִם אָֽרְצָה׃

בראשית 19:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויבאו שני המלאכים סדמה בערב ולוט ישב בשער־סדם וירא־לוט ויקם לקראתם וישתחו אפים ארצה׃

Links
Genesis 19:1Genesis 19:1 Text AnalysisGenesis 19:1 InterlinearGenesis 19:1 MultilingualGenesis 19:1 TSKGenesis 19:1 Cross ReferencesGenesis 19:1 Bible HubGenesis 19:1 Biblia ParalelaGenesis 19:1 Chinese BibleGenesis 19:1 French BibleGenesis 19:1 German Bible

Bible Hub
Genesis 18:33
Top of Page
Top of Page