Deuteronomy 21:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6030 [e]wə-‘ā-nūוְעָנ֖וּAnd they shall answerVerb
559 [e]wə-’ā-mə-rū;וְאָמְר֑וּand sayVerb
3027 [e]yā-ḏê-nū,יָדֵ֗ינוּOur handsNoun
3808 [e]לֹ֤אnotAdv
  [šā-p̄ə-ḵāh[שָׁפְכָה -  
  ḵ]כ] -  
8210 [e](šā-p̄ə-ḵū(שָֽׁפְכוּ֙shedVerb
  q)ק) -  
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1818 [e]had-dāmהַדָּ֣םbloodNoun
2088 [e]haz-zeh,הַזֶּ֔הthisPro
5869 [e]wə-‘ê-nê-nūוְעֵינֵ֖ינוּand have our eyesNoun
3808 [e]לֹ֥אneitherAdv
7200 [e]rā-’ū.רָאֽוּ׃seenVerb
Hebrew Texts
דברים 21:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעָנ֖וּ וְאָמְר֑וּ יָדֵ֗ינוּ לֹ֤א [שָׁפְכָה כ] (שָֽׁפְכוּ֙ ק) אֶת־הַדָּ֣ם הַזֶּ֔ה וְעֵינֵ֖ינוּ לֹ֥א רָאֽוּ׃

דברים 21:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וענו ואמרו ידינו לא [שפכה כ] (שפכו ק) את־הדם הזה ועינינו לא ראו׃

Links
Deuteronomy 21:7Deuteronomy 21:7 Text AnalysisDeuteronomy 21:7 InterlinearDeuteronomy 21:7 MultilingualDeuteronomy 21:7 TSKDeuteronomy 21:7 Cross ReferencesDeuteronomy 21:7 Bible HubDeuteronomy 21:7 Biblia ParalelaDeuteronomy 21:7 Chinese BibleDeuteronomy 21:7 French BibleDeuteronomy 21:7 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 21:6
Top of Page
Top of Page