Deuteronomy 19:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7971 [e]wə-šā-lə-ḥūוְשָֽׁלְחוּ֙Then shall sendVerb
2205 [e]ziq-nêזִקְנֵ֣יthe eldersAdj
5892 [e]‘î-rōw,עִיר֔וֹof his cityNoun
3947 [e]wə-lā-qə-ḥūוְלָקְח֥וּand fetchVerb
853 [e]’ō-ṯōwאֹת֖וֹhimAcc
8033 [e]miš-šām;מִשָּׁ֑םthereAdv
5414 [e]wə-nā-ṯə-nūוְנָתְנ֣וּand deliverVerb
853 [e]’ō-ṯōw,אֹת֗וֹhimAcc
3027 [e]bə-yaḏבְּיַ֛דinto the handNoun
1350 [e]gō-’êlגֹּאֵ֥לof the avengerVerb
1818 [e]had-dāmהַדָּ֖םof bloodNoun
4191 [e]wā-mêṯ.וָמֵֽת׃that he may dieVerb
Hebrew Texts
דברים 19:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְשָֽׁלְחוּ֙ זִקְנֵ֣י עִירֹ֔ו וְלָקְח֥וּ אֹתֹ֖ו מִשָּׁ֑ם וְנָתְנ֣וּ אֹתֹ֗ו בְּיַ֛ד גֹּאֵ֥ל הַדָּ֖ם וָמֵֽת׃

דברים 19:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ושלחו זקני עירו ולקחו אתו משם ונתנו אתו ביד גאל הדם ומת׃

Links
Deuteronomy 19:12Deuteronomy 19:12 Text AnalysisDeuteronomy 19:12 InterlinearDeuteronomy 19:12 MultilingualDeuteronomy 19:12 TSKDeuteronomy 19:12 Cross ReferencesDeuteronomy 19:12 Bible HubDeuteronomy 19:12 Biblia ParalelaDeuteronomy 19:12 Chinese BibleDeuteronomy 19:12 French BibleDeuteronomy 19:12 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 19:11
Top of Page
Top of Page