Deuteronomy 15:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8104 [e]hiš-šā-merהִשָּׁ֣מֶרBewareVerb
  lə-ḵāלְךָ֡toPrep
6435 [e]pen-פֶּן־thatConj
1961 [e]yih-yehיִהְיֶ֣הthere beVerb
1697 [e]ḏā-ḇārדָבָר֩not a thoughtNoun
5973 [e]‘im-עִם־inPrep
3824 [e]lə-ḇā-ḇə-ḵāלְבָבְךָ֨your heartNoun
1100 [e]ḇə-lî-ya-‘alבְלִיַּ֜עַלyour wickedNoun
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֗רsayingVerb
7126 [e]qā-rə-ḇāhקָֽרְבָ֣הis at handVerb
8141 [e]šə-naṯ-שְׁנַֽת־yearNoun
7651 [e]haš-še-ḇa‘הַשֶּׁבַע֮The seventhNoun
8141 [e]šə-naṯשְׁנַ֣תthe yearNoun
8059 [e]haš-šə-miṭ-ṭāhהַשְּׁמִטָּה֒of releaseNoun
7489 [e]wə-rā-‘āhוְרָעָ֣הand be evilVerb
5869 [e]‘ê-nə-ḵā,עֵֽינְךָ֗your eyeNoun
251 [e]bə-’ā-ḥî-ḵāבְּאָחִ֙יךָ֙brotherNoun
34 [e]hā-’eḇ-yō-wn,הָֽאֶבְי֔וֹןagainst your poorAdj
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אand notAdv
5414 [e]ṯit-tênתִתֵּ֖ןdo you giveVerb
  lōw;ל֑וֹtoPrep
7121 [e]wə-qā-rāוְקָרָ֤אand he cryVerb
5921 [e]‘ā-le-ḵāעָלֶ֙יךָ֙againstPrep
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הthe LORDNoun
1961 [e]wə-hā-yāhוְהָיָ֥הyou and it beVerb
  ḇə-ḵāבְךָ֖inPrep
2399 [e]ḥêṭ.חֵֽטְא׃sinNoun
Hebrew Texts
דברים 15:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הִשָּׁ֣מֶר לְךָ֡ פֶּן־יִהְיֶ֣ה דָבָר֩ עִם־לְבָבְךָ֨ בְלִיַּ֜עַל לֵאמֹ֗ר קָֽרְבָ֣ה שְׁנַֽת־הַשֶּׁבַע֮ שְׁנַ֣ת הַשְּׁמִטָּה֒ וְרָעָ֣ה עֵֽינְךָ֗ בְּאָחִ֙יךָ֙ הָֽאֶבְיֹ֔ון וְלֹ֥א תִתֵּ֖ן לֹ֑ו וְקָרָ֤א עָלֶ֙יךָ֙ אֶל־יְהוָ֔ה וְהָיָ֥ה בְךָ֖ חֵֽטְא׃

דברים 15:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
השמר לך פן־יהיה דבר עם־לבבך בליעל לאמר קרבה שנת־השבע שנת השמטה ורעה עינך באחיך האביון ולא תתן לו וקרא עליך אל־יהוה והיה בך חטא׃

Links
Deuteronomy 15:9Deuteronomy 15:9 Text AnalysisDeuteronomy 15:9 InterlinearDeuteronomy 15:9 MultilingualDeuteronomy 15:9 TSKDeuteronomy 15:9 Cross ReferencesDeuteronomy 15:9 Bible HubDeuteronomy 15:9 Biblia ParalelaDeuteronomy 15:9 Chinese BibleDeuteronomy 15:9 French BibleDeuteronomy 15:9 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 15:8
Top of Page
Top of Page